Kerncompetenties van de master in de industriële wetenschappen: biochemie

In de master industriële wetenschappen: biochemie staan de volgende doelstellingen centraal.

Algemene competenties

Technology Expert

1. De master kan een complex technisch probleem aanpakken op basis van gevorderde internationaal actueel-wetenschappelijke kennis en technologische knowhow van de eigen discipline.

2. De master kan bestaande kennis en technologie creatief operationaliseren en combineren in een concreet probleem, en handelt daarbij met oog voor realisme en efficiëntie (ingenieursattitude).

3. De master kan een complex technisch ontwerp systematisch en nauwgezet uitwerken, rekening houdend met onvolledige, redundante of tegenstrijdige randvoorwaarden.

4. De master zet de verworven multidisciplinaire kennis en vaardigheden in voor een discipline-eigen technisch probleem in complexe en in onvoorspelbare omstandigheden.

Researcher

5. De master kan doelgericht wetenschappelijke informatie verzamelen en deze integreren in zelf gegenereerde onderzoeksresultaten.

6. De master kan zelfstandig en nauwgezet onderzoek creatief concipiëren, plannen, uitvoeren en erover rapporteren en daarbij gepaste, complexe methoden selecteren.

7. De master lost complexe technische problemen op vanuit een kritische, onderzoekende houding, kan gemaakte keuzes verantwoorden en de eigen expertise evalueren en ontwikkelen.

Teamworker

8. De master kan meertalig verbaal, schriftelijk en grafisch communiceren over het eigen vakgebied, zowel met vakspecialisten in een multidisciplinair team als met leken.

9. De master beschikt over de sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende en motiverende rol op te nemen in een team.

10. De master bezit de basisvaardigheden om projectmatig te werken als teamlid en als manager.

Citizen

11. De master houdt in het eigen handelen rekening met de globale internationale context, met aandacht voor economie, maatschappelijke context, ecologie, ethiek, veiligheid en duurzaamheid.

Specifieke competenties biochemie

Technology Expert

12. De master kan (bio)chemische ingenieursproblemen multidisciplinair analyseren, oplossen en hierover reflecteren door de combinatie van een gevorderde toepassingsgerichte kennis van (bio)chemische ingenieurstechnieken én een brede wetenschappelijke (bio)chemische achtergrond in de domeinen van de milieubiotechnologie, industriële biotechnologie en voedingsmiddelentechnologie.

13. De master kan bij het analyseren, ontwerpen en testen van (bio)chemische installaties en bij het uitvoeren van (bio)chemische experimenten de geijkte (industriële) processen, methodes en procedures toepassen.

14. De master houdt bij het ontwikkelen, beheersen en verbeteren van (bio)chemische producten en processen rekening met veiligheid, milieu en kwaliteitszorg.