Jobmogelijkheden

De masteropleiding geeft je de mogelijkheid je optimaal voor te bereiden op je toekomstige werkomgeving. Uiteraard kan je later aan de slag in de zogenaamde togaberoepen: de advocatuur, de magistratuur of het notariaat. Ongeveer 40 procent van onze afgestudeerden begint in een van deze togaberoepen. Anderzijds kan je evenzeer een adviserende of leidinggevende functie opnemen in de bedrijfswereld, bij de overheid, in een internationale organisatie, in de sociale sector of in de non-profitsector.

Advocatuur

De advocatuur oefent nog altijd de grootste aantrekkingskracht uit op afgestudeerde juristen. Om het beroep van advocaat te kunnen uitoefenen:

 • volg je een driejarige stage. Je sluit je aan bij de balie, die alle advocaten van een gerechtelijk arrondissement groepeert.
 • moet je via een examen een bekwaamheidsattest behalen.

De verplichting de stage te volgen belet niet dat je als advocaat-stagiair reeds het beroep uitoefent en – op enkele uitzonderingen na – dezelfde rechten hebt als andere advocaten. Je mag dan ook een eigen cliënteel uitbouwen.
In stedelijke centra komen er meer en meer associaties van advocaten tot stand. Hierdoor kunnen advocaten zich sterker specialiseren. Er zijn ook tal van internationale advocatenbureaus in België aanwezig.
De helft van de stagairs vertrekt tijdens de stage naar het bedrijfsleven of de overheidssector. Ongeveer de helft van de ingeschreven advocaten verlaat de balie binnen de tien jaar na de eerste inschrijving. Momenteel oefent ongeveer 25 procent van de juristen het vrij beroep van advocaat uit.

Magistratuur

De magistratuur of de rechterlijke macht stelt ongeveer 10 procent van de juristen tewerk bij rechtbanken en gerechtshoven en dit zowel bij de zittende magistratuur of de rechters als bij de staande magistratuur of het openbaar ministerie.
Jaarlijks wordt het aantal vacante plaatsen voor stagiairs in de magistratuur bekendgemaakt. Om in aanmerking te komen, moet je minstens een jaar stage aan de balie of een andere juridische functie achter de rug hebben en geslaagd zijn in het vergelijkend toelatingsexamen. Dit examen wordt elk jaar georganiseerd.

 • De stage tot het ambt van rechter (zittende magistratuur) duurt drie jaar. De stage omvat een theoretische opleiding en een praktische vorming. De stagiair werkt achtereenvolgens bij een dienst van het parket, in een strafinrichting of bij een politiedienst en in een rechtbank.
 • De stage tot het ambt van openbaar ministerie (staande magistratuur) duurt achttien maanden.

Wie al enige jaren juridische praktijkervaring heeft en slaagt voor een examen inzake beroepsbekwaamheid, kan worden benoemd in een ambt van de magistratuur.

Notariaat

Ongeveer 8 procent van de juristen is actief als notaris of als notarismedewerker. Om kandidaat-notaris te kunnen worden:

 • moet je een bijkomend diploma van master in het notariaat behalen;
 • loop je  3 jaar stage op een notariskantoor;
 • slaag je in een vergelijkend examen  

Om het notarisambt te kunnen uitoefenen moet de kandidaat-notaris hetzij benoemd worden tot notaris-titularis, hetzij zich associëren met een notaris-titularis. Het aantal notariskantoren is bij wet bepaald.

Privésector

Slechts een kwart van de jonge juristen begint onmiddellijk na hun studies een loopbaan in de privésector. Toch is uiteindelijk ongeveer de helft van de juristen er aan het werk.
De mogelijkheden in de privésector zijn heel divers. Je kan aan de slag in industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, politieke partijen en belangengroepen en ook de dienstensector.
Een aantal functies in de privésector ligt in de juridische sfeer, bijvoorbeeld juridisch adviseur en fiscaal raadgever. Door de oprichting van het Instituut voor Bedrijfsjuristen is ook het beroep van bedrijfsjurist wettelijk erkend. Deze erkenning is vergelijkbaar met deze van advocaat of bedrijfsrevisor.
Verder zijn er heel wat administratieve, commerciële en organisatorische functies waarvoor je geen specifieke juridische opleiding nodig hebt, maar waarvoor men toch mensen met een hogere opleiding zoekt. Denk maar aan functies bij personeelsdiensten,  directiesecretariaten, public relations marketing en management.

Overheidssector

OOngeveer 10 procent van de juristen kiest voor een job bij de overheid. Je kan er onder meer aan de slag:

 • bij lokale besturen als gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s;
 • bij de Vlaamse of federale overheid;
 • in internationale organisaties, van de Europese Commissie tot de Verenigde Naties;
 • in de diplomatie.

Je vindt er niet alleen algemene ambtenarenfuncties, maar kan er ook specifiek juridische functies vervullen. De federale overheidsdiensten werven aan op basis van vergelijkende examens. Deze worden georganiseerd door Selor.
 
Misschien heb je wel politieke ambities? Vele ministers en parlementsleden hebben een rechtendiploma. Je vaardigheden in debatteren en onderhandelen zijn in de politiek natuurlijk heel nuttig.

Onderzoek

Een aantal afgestudeerden kiest voor een carrière als onderzoeker. Sommige onderzoekers schrijven een doctoraat, anderen voeren beleidsvoorbereidend onderzoek uit of werken in een studiedienst. De doctoraatsopleiding bereidt onderzoekers voor op functies binnen de academische sector (bv. als docent) en daarbuiten. Voor het verkrijgen van onderzoeksbeurzen spelen de behaalde studieresultaten een belangrijke rol.

Onderwijs

In het economisch, sociaal en paramedisch hoger onderwijs kan je aan de slag als docent in de rechtsvakken. Een carrière aan de universiteit begin je met een doctoraatsopleiding.
Wil je liever lesgeven in het secundair onderwijs? De specifieke lerarenopleiding bereidt je voor op een baan als leraar. Je kan deze opleiding zowel tijdens als na je master volgen.