Bij je inschrijving aan de universiteit sluit je een studiecontract af. Eén van de voorwaarden van dit contract is de betaling van het studiegeld. Het studiegeld geeft je afhankelijk van het contract, toegang tot de faciliteiten van de instelling, de onderwijsactiviteiten en/of de examens.

Je studiegeld per academiejaar bestaat (in de meeste gevallen) uit een vast bedrag én een bedrag per opgenomen studiepunt. Het aantal studiepunten van elk opleidingsonderdeel van een opleiding vind je terug in de studiegids. Op basis van het tarief voor de desbetreffende opleiding (zie verder) en het totaal aantal opgenomen studiepunten, eventueel in combinatie met je sociaal statuut of je nationaliteit, wordt dan je studiegeld berekend. 

De betaling op het moment van je (her)inschrijving

Na je (her)inschrijving stel je je studieprogramma samen via je SisA selfservice. Het correcte aantal studiepunten (en dus ook het definitieve studiegeld) zal op het moment van de inschrijving nog niet bekend zijn.
 
Op basis van je voornemen om voltijds of deeltijds te studeren, dien je zo snel mogelijk na je (her)inschrijving één van de onderstaande bedragen te betalen (het bedrag verschilt voor niet-EER nationaliteiten):

 • Voor een inschrijving als voltijdse student betaal je het bedrag voor 60 studiepunten van de opleiding waarvoor je inschrijft, bijvoorbeeld 1116 EUR in het geval van een opleiding met standaardtarief in 2024-2025.
 • Voor een inschrijving als deeltijdse student betaal je het bedrag voor 30 studiepunten van de opleiding waarvoor je inschrijft, bijvoorbeeld 702 EUR in het geval van een opleiding met standaardtarief in 2024-2025.

Raadpleeg de studiegelden op de desbetreffende pagina om het correcte bedrag voor jouw opleiding te kennen!

Indien je tijdens het vorige school- of academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap bekwam en je opnieuw een studietoelage zal aanvragen, betaal je uitzonderlijk op het moment van de inschrijving een bedrag van 131,5 EUR (tarief academiejaar 2024-2025). Zolang er geen duidelijkheid is over je beursstatus kan evenwel op elk moment van het academiejaar het volledige studiegeld op basis van het standaardtarief gevraagd worden. 

Tijdens het academiejaar gebeurt er steeds een herberekening op basis van het aantal effectief opgenomen studiepunten en je beursstatus. Heb je initieel teveel betaald, dan krijg je een terugbetaling. Heb je te weinig betaald, dan zal je een verzoek krijgen tot bijbetaling.  Hou zeker je UAntwerpen-mailbox en je SisA selfservice in de gaten!

Wat is de situatie voor...

 • ...doctorandi? In het geval van een inschrijving als doctoraatsstudent betaal je enkel in het aanvangsjaar en in het jaar van verdediging studiegeld (in het geval van een herinschrijving zonder verdediging betaal je geen studiegeld). Raadpleeg de tarieven voor de bedragen.  Betaal enkel wanneer dit expliciet gevraagd wordt door de centrale studentenadministratie.
 • ...postgraduaten en micro-credentials? Postgraduaatstudenten dienen voor meer informatie over de betaling bij inschrijving contact op te nemen met de organisator van het postgraduaat. Studenten in een micro-credential ontvangen meer informatie van de organiserende faculteit.
 • ...inkomende uitwisselingsstudenten? Inkomende uitwisselingsstudenten (inkomende Erasmus, interuniversitair akkoord in het kader van een opleiding aan een andere universiteit, registratie in het kader van een interuniversitaire opleiding aan een andere universiteit,...) betalen geen studiegeld aan de Universiteit Antwerpen en moeten dus ook niets betalen bij inschrijving.

Praktisch: hoe, wanneer, terugbetalingen, ...

Hoe betalen?

Je kan je studiegeld betalen:

 • Via overschrijving: Nadat je ingeschreven bent, ontvang je de betalingsgegevens (rekeningnummer en de verplicht te gebruiken gestructureerde mededeling) voor de overschrijving van het studiegeld. Gebruik enkel de gegevens op je eigen formulier! In het geval van een herinschrijving vind je de betalingsgegevens terug in je SisA selfservice (Rekeningoverzicht).
 • Met elektronische opleidingscheques (indienen voor 1 mei van het lopende academiejaar waarvoor het studiegeld moet betaald worden): 

Het bedrag dat je wenst te betalen met opleidingscheques mag nooit hoger zijn dan het verschuldigd studiegeld. Er kan door de universiteit nooit terugbetaald worden op opleidingscheques!
Vroeg je je opleidingscheques aan, maar heb je ze nog niet ontvangen, dan kan je een deel van het voorschot op het studiegeld toch al via overschrijving of bancontact betalen.
Je kan daarna (maar voor 1 mei!) je cheques nog inleveren en het reeds betaalde bedrag terugkrijgen op het moment van de herberekening (zie eerder). Op die manier ben je sneller in orde met je inschrijving.
Opgelet, de inschrijvingen voor het doctoraat of met een examencontract-credit komen niet in aanmerking voor de betaling met opleidingscheques.

Contant betalen is niet mogelijk. Er worden geen facturen verstuurd.

Wanneer betalen?

 • Wij verwachten de betaling zo snel mogelijk na je inschrijving opdat je tijdig van de faciliteiten gebruik kan maken (zie ook "De betaling op het moment van je (her)inschrijving").
 • Na het indienen en/of wijzigen van je studieprogramma via je SisA selfservice, herberekent SisA 's nachts het studiegeld. Je kan vanaf dan het juiste saldo raadplegen in SisA. Je dient steeds op eigen initiatief je rekening aan te zuiveren via de informatie die je vindt in je SisA selfservice. Eventueel zal de centrale studentenadministratie je extra via mail vragen om je saldo te betalen.
 • Een openstaand saldo kan gevolgen hebben voor je toegang tot het studentenportaal, bepaalde SisA faciliteiten, je deelname aan bepaalde examens en je inschrijving in een volgend academiejaar.

Waarom betalen?

Bij je inschrijving sluit je een studiecontract af met de universiteit. De betaling van het studiegeld is één van de verplichtingen bij dit contract. Het verschuldigd studiegeld niet betalen maakt je inschrijving niet ongedaan.
Zonder betaling zal je geen studentenkaart en studiebewijzen kunnen bekomen en mag je geen gebruik maken van de faciliteiten van de universiteit. Bij geen of een onvolledige betaling zal de toegang tot het studentenportaal in de loop van het academiejaar geblokkeerd worden en worden ondermeer je faciliteiten in SisA beperkt (o.a. inschrijving 2de zit examens).

Terugbetaling?

Teveel studiegeld betaald? Of wordt je studiegeld herberekend door een wijziging van je studieprogramma, het stopzetten van je opleiding of het bekomen van een studietoelage van de Vlaamse overheid? Dan zal de centrale studentenadministratie je het teveel betaalde studiegeld terugbetalen op het rekeningnummer dat vermeld staat bij je persoonlijke gegevens in je SisA selfservice. Zorg er dus steeds voor dat het rekeningnummer (IBAN én BIC) in je selfservice ingevuld is.
Terugbetalingen gebeuren standaard na het afsluiten van de inschrijvingsperiode voor opleiding en opleidingsonderdelen.  Vanaf eind februari ligt het studieprogramma vast.  De terugbetalingen starten dan vanaf einde maart in het lopende academiejaar.

Opmerkingen

 • Een betaling wordt enkel geregistreerd als je ingeschreven staat. De betaling zelf geeft dus geen recht op (her)inschrijving of maakt een uitschrijving niet ongedaan.
 • Als er informatie over je studiegeld vanuit de centrale studentenadministratie verstuurd wordt, zal dit in de eerste plaats gebeuren naar je UAntwerpen-emailadres. Hou dus zeker je mailbox van je studentenaccount in de gaten! 

Hoe bereken ik het studiegeld voor meerdere inschrijvingen?

Voor alle combinaties van diplomacontracten van de reguliere opleidingen (bacheloropleidingen, de initiële masteropleidingen, de schakel- en voorbereidingsprogramma's) en creditcontracten (afzonderlijke opleidingsonderdelen) geldt dat alle opgenomen studiepunten worden samengeteld om het studiegeld te berekenen. Het vaste bedrag wordt maar éénmaal aangerekend.

Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen met verhoogd studiegeld en de examencontracten:

 • Elke inschrijving met verhoogd studiegeld wordt afzonderlijk verrekend op basis van de studiepunten opgenomen in de desbetreffende opleiding. Het vaste bedrag is voor elke inschrijving verschuldigd.  Dit is het geval voor niet-EER studenten.
 • De studiepunten opgenomen onder examencontract(en) worden steeds afzonderlijk berekend van de studiepunten onder diploma- en/of creditcontracten.

Voor de master-na-masteropleidingen geldt dat elke inschrijving steeds afzonderlijk verrekend wordt op basis van de studiepunten in de opleiding. De studiepunten van deze opleiding worden niet gecombineerd met de studiepunten van andere opleidingen en het vaste bedrag is dus steeds opnieuw verschuldigd.

Voor het doctoraat, de micro-credentials  en het postgraduaat geldt dat studiegeld steeds afzonderlijk verrekend wordt.

Onvoldoende leerkrediet en extra studiegeld

Als je over onvoldoende of geen leerkrediet beschikt kan de instelling en/of faculteit je in het geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld inschrijven na het behalen van een masterdiploma) of aangetoonde overmacht toestaan om toch voor meer studiepunten dan het nog beschikbare leerkrediet op het moment van de inschrijving in de opleiding in te schrijven.  Indien je voor meer studiepunten dan je beschikbare leerkrediet mag inschrijven, is er automatisch extra studiegeld verschuldigd.

Dit extra studiegeld wordt berekend door het aantal opgenomen studiepunten waarvoor je niet meer over voldoende leerkrediet beschikt op het moment van de inschrijving in de opleiding te vermenigvuldigen met het bedrag per studiepunt dat op jouw situatie van toepassing is.

Voorbeeld (opgelet, de bedragen van het studiegeld kunnen verschillen van de bedragen die effectief op het lopende academiejaar van toepassing zijn): je bent ingeschreven in een opleiding met een studiegeld van bijvoorbeeld "288 euro + 13,8 euro/studiepunt" en je hebt een leerkrediet van 50 studiepunten maar je hebt nog 60 studiepunten nodig om te kunnen afstuderen.  Als de faculteit toestaat om voor 60 studiepunten in te schrijven, betaal je [288 euro + 60 x 13,8 euro + 10 x 13,8 euro =] 1254 euro.

Het extra studiegeld wordt in de loop van het academiejaar aan je rekeninginformatie toegevoegd nadat de centrale studentenadministratie het extra studiegeld heeft kunnen berekenen op basis van je opgenomen studiepunten en de stand van je leerkrediet bij inschrijving. Je wordt hier dan ook via e-mail over ingelicht.

Dit extra studiegeld is niet van toepassing op studenten die het beurs- of bijna-beurstarief betalen of op studenten die nog geen masterdiploma (of gelijkwaardig) hebben behaald.

Ondersteuning bij de betaling van het studiegeld

Je kan bij de Sociale Dienst van de Universiteit Antwerpen terecht voor meer informatie over de de studietoelagen voor het hoger onderwijs en over andere ondersteunende maatregelen in het kader van de betaling van het studiegeld.