Letteren en Wijsbegeerte

Leerstoelen

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Momenteel beleven we in de samenleving onderling verbonden economische, technologische, ecologische en sociale omwentelingen. Dit met belangrijke gevolgen voor de samenleving in haar geheel en voor de economie en het bedrijfsleven in het bijzonder. Zowel de maatschappij als de individuele mens en ondernemer zoeken actief naar hoopvolle structuren en netwerken voor de huidige uitdagingen. Een op de mens en het milieu betrokken economie dringt zich meer dan ooit op.

Een optimaler evenwicht tussen economie, technologie, ecologie en maatschappij staat hierbij centraal. Tegen deze achtergrond komt ook het cruciaal belang van zingeving in het vizier. Mensen voelen zich te weinig betrokken en geraken vervreemd. Alleen al het fenomeen van steeds meer burn-out op de werkvloer naast het onaanvaardbaar hoge percentage aan depressies en zelfdoding in onze samenleving, wijzen op de nood aan wat vanuit deze leerstoel een Economie van de Hoop genoemd wordt.

Deze ‘Trends Leerstoel Economie van de Hoop’ krijgt concreet gestalte in initiatieven zoals workshops, lezingenreeksen, congressen en diverse vormen van communicatie op basis van onderzoek omtrent de geschetste problematiek.

LeerstoelhouderHendrik Opdebeeck, Departement Wijsbegeerte

Actief: sinds 2020

Leerstoel Europese waarden: discoursen en perspectieven

Deze leerstoel legt zich toe op het kritisch bestuderen van de discoursen over 'Europese waarden'. Deze thema's staan de laatste jaren vaak centraal in politieke en publieke discoursen omtrent het samenleven binnen en tussen Europese landen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de continue etnisch-culturele diversifiëring tengevolge van de verschillende vormen van oudere en meer recente migratiestromen.

Dit doet bij velen namelijk vragen rijzen over de verbindende elementen, visies en relaties die kunnen worden gevormd. Deze vragen zijn des ter pertinenter bij de vastelling van grote en blijvende ongelijkheden tussen verschillende groepen in de samenleving.

Aangezien waarden gaan over de 'articulatie van het goede' in 'interactie met de andere', is een belangrijke vraag hierbij of iedereen min of meer gelijke mogelijkheden heeft om dit 'goede' te articuleren en zich voor te stellen. Het zijn deze en nog vele andere vragen die in het kader van de leerstoel worden onderzocht, onderwezen en bediscussieerd.

De Antwerpse leerstoel werkt nauw samen met de gelijknamige leerstoel aan de UCL, met houder Wim Weymans.

LeerstoelhouderHeleen Touquet, Departement Geschiedenis

Actief: sinds 2019

Sponsor: Fonds Baillet-Latour