Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Erkenning als specialist

Wanneer aanvragen?

Uw erkenning kan u aanvragen vanaf 3 maanden voor het einde van uw opleiding als arts-specialist. Tijdens uw opleiding dient u al een stageplan en jaarlijks stageboekjes in.

 

Wat indienen?

Stuur volgende bewijsstukken op naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:

 • Dit formulier voor de aanvraag van de erkenning: ingevuld en ondertekend.
 • Attest inschrijving Orde van Geneesheren: het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • Attest slagen universitaire opleiding: dit is een attest van uw faculteit dat aantoont dat u met succes de specifieke universitaire opleiding hebt gevolgd.
 • Het eindattest van de coördinerende stagemeester: in dit attest moet expliciet vermeld staan dat u het specialisme zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid kan uitoefenen.
 • Eindattest per stagemeester: de eindattesten van al uw verschillende stagemeesters.
 • Publicatie/communicatie:
  Wetenschappelijke publicatie(s) waarvan u eerste auteur bent

Hoe indienen?

Dien uw aanvraag in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/geneesheer

De behandeling van uw aanvraag

 • Er wordt gecontroleerd of uw aanvraag administratief volledig is. Zo niet, dan ontvangt u een e-mail met een opsomming van welke documenten u nog moet toevoegen en dan kan u uw dossier aanvullen.
 • Als uw dossier volledig is dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw erkenningsaanvraag goed of af.
 • Bij positief advies ontvangt u na afloop van uw opleiding uw ministerieel erkenningsbesluit. Het VAZG brengen het RIZIV hiervan op de hoogte zodat zij u een nummer als erkend huisarts of arts-specialist kunnen opsturen.
 • Bij een negatief advies ontvangt u dit binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
 • Na ontvangst van een negatief advies kan u beroep aantekenen. Daarvoor stuurt u een gemotiveerd schrijven naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid binnen de 30 dagen na ontvangst van uw advies.
 • Blijft ook na uw beroep het advies negatief, dan krijgt u de negatieve beslissing van de minister via aangetekende brief.