11e Anet Gebruikersdag - 2011

15 juni 2011 - Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken - Gebouw Q - Promotiezaal

Lezingen

De herboren Anet gebruikersdag - Jan Corthouts

Slides
Anet wil terug aansluiten bij de traditie van de jaarlijkse gebruikersdagen. Op een gebruikersdag kunnen we terugblikken op wat werd gerealiseerd en kan Anet nieuwe toepassingen toelichten. We maken van de gelegenheid ook gebruik om de gewijzigde context waarin Anet werkt te verduidelijken.

Anet onder de motorkap - Luc Bastiaenssen

Slides
Anet heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de optimalisering van servers en systemen. Tijd dus om een stand van zaken te geven. In deze paper wordt de hardware configuratie van Anet uit de doeken gedaan en wordt ook aangegeven hoe in de context van SLA's (Service Level Agreements) het belangrijk is om te kunnen beschikken over metingen van performantie en beschikbaarheid.

Archiefautomatisering - Jan Corthouts

Slides
In het kader van het raamcontract met de Stad Antwerpen en ten behoeve van het Letterenhuis ontwikkelt en implementeert Anet diverse modules voor archiefautomatisering. In deze voordracht gaan we dieper in op de module voor het beschrijven van actoren en voor het registreren van archiefbescrhijvingen.

Over dingen die voorbijgaan - Richard Philips

Slides
Release 3.50 van Brocade komt met een toepassing die het toelaat om objecten allerhande (brieven, foto's, affiches, schilderijen, ...) te registreren. Alhoewel deze module ontwikkeld werd als onderdeel van de archieftoepassingen van Brocade, kan deze ook afzonderlijk gebruikt worden voor de ontsluiting van specifieke erfgoedcollecties.

Indexen en zoekstrategieën - Marc Jeurissen

Slides
In 2009 werd gestart met het snelzoeken in de OPAC. Dit snelzoeken maakt gebruik van een nieuwe indexeringstechnologie die nu ook op andere plaatsen in Brocade wordt ontplooid. Deze presentatie licht de technologie toe, gaat dieper in op de nieuwe zoekopties die hierdoor mogelijk worden en geeft ook aan welke elementen nog vatbaar zijn voor verbetering.

ERM, en nu de praktijk - Els Schaerlaekens & Tom de Mey

Slides
ERM of Electronic Resource Management is een nieuwe module die toelaat om informatie over licenties en e-producten te beheren. De presentatie bestaat uit een kort overzicht van praktische ervaringen bij het opladen van metadata van licenties en interfaces in de ERM-module. Verder wordt getoond hoe via je via lijsten e-producten en gebruikersstatistieken kan opladen. Afsluiten doen we met een stand van zaken.

VABB-SHW - Rudi Baccarne

Slides
Op 22 december 2010 werd het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) officieel ingehuldigd. Een belangrijke databank voor de Vlaamse universiteiten waarmee men tegenmoet wil komen aan de vraag om bij de verdeling van de onderzoeksmiddelen meer rekening te houden met het werk van onderzoekers uit de sociale en humane wetenschappen. Publicaties van vijf verschillende instellingen uit het domein van de Sociale en Humane Wetenschappen worden samengebracht en gecontroleerd met Brocade.

Voor de technische uitwerking werd een beroep gedaan op het bibliotheekautomatiseringsteam "Anet" van de Universiteit Antwerpen.
In deze presentatie wordt de algemene context van het VABB-SHW verhaal geschetst en wordt uitgelegd hoe Brocade wordt ingezet om de VABB-SHW databank technisch te beheren.

RDA - Resource Description and Access - Jef Tegenbos

Slides
De Anet regels voor de catalogusbouw zijn gebaseerd op internationale regels, zoals de AACR en de FOBID regels voor de titelbeschrijving en de catalogusbouw. Die regels werden de laatste jaren niet meer herzien, ook al is het bibliografisch universum voortdurend in beweging. Er is nu een nieuwe set van regels op komst, RDA, Resource Description and Access, die sommige catalografische regels ingrijpend wijzigt.

Waarom werd die volledig nieuwe regelset ontwikkeld? Wat zijn de krachtlijnen ervan, en hoe verschillen ze van de vorige? En: wat is de impact ervan, internationaal maar ook voor Vlaanderen - en Anet?

Vakbibliotheek Den Bell - Greta De Schepper

Slides
Anet is verheugd om de Vakbibliotheek Den Bell als nieuwe Anet partner te mogen verwelkomen.

De Vakbibliotheek Den Bell is nog maar een jaar actief en dus een zeer “jonge” instelling. Zij heeft haar ontstaan te danken aan de beslissing van Stad Antwerpen en OCMW Antwerpen om hun backoffice diensten samen te brengen op één site : het vroegere Alcatel-Bell gebouw op het Antwerpse Zuid. In de loop van 2009 besliste het managementteam van Stad en OCMW om alle vakliteratuur, verspreid over meer dan 30 locaties, onder te brengen in één centrale vakbibliotheek.

Rubenianum Bibliotheek en Documentatiecentrum - Ute Staes

Slides
Anet is verheugd om het Rubenianum als nieuwe Anet partner te mogen verwelkomen.

Het Rubenianum is een gespecialiseerde bibliotheek over de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden van de 16de en 17de eeuw. Naast het verzamelen van wetenschappelijke informatie over deze periode, helpen wij er ook voor dat deze kennis verspreid wordt, onder meer door het ondersteunen van de publicatie van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, medewerking aan tentoonstellingen, organisatie van lezingen, etc.

Het Rubenianum is bijzonder verheugd in 2011 de overstap naar Brocade en Anet te kunnen maken. Zo worden onze collecties eindelijk online toegankelijk, en wordt de samenwerking met collega-bibliotheken sterk bevorderd. Daarnaast hopen wij met onze bibliografische data een verrijking te betekenen voor het hele netwerk van wetenschappelijke bibliotheken. De conversie zorgt er immers voor dat naast een gestructureerd trefwoordenbestand, ook de talrijke titelbeschrijvingen op artikelniveau (= excerpten), mee worden opgenomen in de gemeenschappelijke catalogus.

Flandrica - David Coppoolse

Slides
Anet is verheugd om de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als nieuwe Anet partner te mogen verwelkomen.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek lanceert in het najaar van 2012 een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek. Flandrica.be brengt publicaties uit of over Vlaanderen en unica uit het Vlaamse bibliotheekpatrimonium integraal online. Het portaal zal cultuurliefhebbers uit binnen- en buitenland een blik gunnen op de rijkdom van de erfgoedbibliotheekcollecties in Vlaanderen. De inhoud zal ook worden opgenomen in Europeana.

Om deze digitale bibliotheek te realiseren, startte eind maart een samenwerkingsproject met de zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Deze zomer wordt in een ontwerpfase de haalbaarheid van diverse pistes onderzocht. In het najaar wordt begonnen met de ontwikkeling van het portaal en de digitaliseringsactiviteiten in de bibliotheken. Expertise-uitwisseling is een belangrijke doelstelling van het project. Daarom is elke partnerbibliotheek betrokken bij alle onderdelen van het project. De opgedane ervaring en kennis zullen bovendien zo veel mogelijk gedeeld worden met de sector, om andere bibliotheken te helpen eigen digitaliseringsprojecten uit te voeren.

Het project legt de nadruk op kwaliteit: de werken worden volledig gedigitaliseerd volgens erfgoednormen en op een boeiende en educatieve manier gecontextualiseerd. Naast hoogtepunten uit de collecties is er ook aandacht voor publicaties die illustratief zijn voor de sociale en culturele geschiedenis van Vlaanderen. In eerste instantie gaat het om een kleine collectie, die de komende jaren structureel zal worden uitgebouwd. Ook andere bibliotheken met een erfgoedcollectie zullen daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Checklists - Alain Descamps

Slides
Brocade release 3.50 komt met zogenaamde checklists of interactieve controlelijsten die aan gebruikers toelaat om in groep data te controleren, te corrigeren of toe te voegen. Alain Descamps legt uit hoe dit instrumentarium werkt en op welke terreinen het kan worden ingezet.

UniCat - Jan Corthouts

Slides
UniCat is de portal die de collecties van wetenschappelijke bibliotheken - ongeveer 13 miljoen records - in België ontsluit. UniCat werd gerealiseerd door de Belgische universiteitsbibliotheken in samenwerking met het Deense SemperTool. Deze voordracht gaat dieper in op de ontstaansgeschiedenis van UniCat, met voorgangers zoals CCT en CCB en belicht de verschillende functies van de portal.