Kerncompetenties

1. De master heeft een verdiepte kennis van en een inzicht in de structuren, methodologie en systematiek van het Belgische, het Europese en het internationale recht en van de grondslagen van het recht, met een specifieke aandacht voor de meergelaagdheid van het recht.

2. De master heeft een diepgaande kennis van en een breed inzicht in een of meer specifieke rechtsdomeinen.

3. De master heeft kennis van en inzicht in andere rechtsstelsels en kan rechtsvergelijkend werken.

4. De master is in staat om het recht te plaatsen in de waarde- en contextgebondenheid in tijd en ruimte en begrijpt de wisselwerking tussen het recht en andere disciplines.

5. De master is in staat om efficiënt gebruik te maken van de rechtsbronnen via nationale en internationale databanken.

6. De master is in staat om (Nederlandstalige en anderstalige) rechtsbronnen kritisch te beoordelen en naar waarde te schatten o.m. met het oog op het oplossen van complexe casussen.

7. De master is in staat om een juridisch betoog over complexe juridische problemen met onderbouwde argumenten op te bouwen.

8. De master is in staat om bij de oplossing van een juridisch probleem de betrokken belangen naar waarde te schatten en rekening te houden met de maatschappelijke gevolgen van de voorgestelde oplossingen.

9. De master is in staat om op een correcte, gevatte en heldere wijze zijn juridische redenering schriftelijk en mondeling over te brengen en te verdedigen, aangepast aan het doelpubliek.

10. De master bezit de vaardigheden om aangeleerde onderzoeksmethoden en technieken zelfstandig en grondig toe te passen.

11. De master is in staat zelfstandig een rechtswetenschappelijke juridische vraag te formuleren, een onderzoeksplan op te zetten en uit te voeren en de onderzoeksresultaten en het eigen proces kritisch te evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker.

12. De master is in staat om Engelse en Franse juridische uiteenzettingen te volgen en te verwerken.

13. De master is zich bewust van de voortdurende ontwikkeling van het recht, onder meer door de digitalisering, kan dergelijke ontwikkelingen autonoom opvolgen en verwerken via zelfstudie en ziet het belang in van bijscholing en levenslang leren.

14. De master is een teamspeler, onderkent het belang van deadlines en afspraken en weet wat de gevolgen zijn van de niet-naleving ervan.

15. De master is vertrouwd met verschillende vormen van conflictoplossing en is in staat om helder, doelgericht en geweldloos te communiceren, te bemiddelen en te onderhandelen, met bijzondere aandacht voor de interculturele dimensie.

16. De master is in staat om op een correcte wijze om te gaan met het beroepsgeheim en de discretieplicht.

17. De master heeft een grondige kennis van de deontologische regels van de juridische beroepen en van de accountancy en de belastingconsulent (inclusief alle wettelijke opdrachten).