De Studentenraad is het vertegenwoordigingsorgaan van de studenten. Het bestaan ervan is decretaal vastgelegd en moet de belangen van de studenten van haar instelling verdedigen, door actief te participeren in haar beleid.

De participatie in onze instelling is ingericht conform de structuur van de Universiteit Antwerpen als instelling. Enerzijds heb je de studentenvertegenwoordigers binnen de opleiding (bv. in opleidings/onderwijscommissies), anderzijds binnen de faculteit (bv. faculteitsraad, commissie internationalisering, CIKO). Daarbovenop heb je studentenvertegenwoordigers die meer centraal werken.

Facultaire Vertegenwoordiging

Binnen je faculteit zijn er verschillende organen waar studentenvertegenwoordigers inzetten. Zo zitten veel stuvers in de opleiding- of onderwijscommissies. Hier wordt jouw opleiding besproken qua vakinhoud, geplande curriculumwijzigingen, het uittekenen van nieuwe keuzevakken enzovoort. Dit leunt het dichtste bij je opleiding zelf aan. Binnen je faculteit kan je via bv. de faculteitsraad ook inspraak hebben! Hier worden zaken besproken die betrekking hebben op verschillende richtingen van jouw faculteit. Binnen de CIKO-Cel worden onder andere de vakevaluaties besproken.  

Universiteitsbrede Vertegenwoordiging

Maandelijks  komt de Algemene Vergadering samen om universiteitsbrede onderwerpen te bespreken.

Facultaire Leden

De Algemene Vergadering is opgemaakt uit studenten uit elke faculteit (één lid Onderwijsraad en één facultair vertegenwoordiger), leden per campusgroep (CST en CDE/CMI/CGB;  de stuvoraadsleden) en enkele vrij verkozen leden1. Voornamelijk via de facultair vertegenwoordiger worden de banden met de studentenvertegenwoordigers binnen de opleiding en faculteit levendig gehouden. Zijn/haar/hun verantwoordelijkheid is onder andere het samenroepen van het facultair overleg orgaan en het aftoetsen van beleidsvoorstellen binnen de faculteit om die input mee te nemen naar de Algemene Vergadering. Daarbovenop coördineert de facultair vertegenwoordiger overleggen over opleidings- maar niet faculteitsoverschrijdendende thema's.

Het lid van de Onderwijsraad vertegenwoordigt de studenten van diens faculteit in de Onderwijsraad, een universiteitsbreed orgaan waar het beleid rond onderwijs in heel de universiteit wordt bepaald. 

Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering van de Studentenraad worden voornamelijk thematiek besproken die elke student aangaat, onafhankelijk van opleiding of faculteit. Enkele voorbeelden van zulke onderwerpen zijn de voorzieningen van de universiteit, bv. de eetgelegenheden, bibliotheken, feestinfrastructuur, maar ook het onderwijs, bv. de implementering van het nieuwe decreet en het centraal beleid rond blended learning, grensoverschrijdend gedrag, en het Onderwijs en Examenreglement. Let wel, de meeste van deze dossiers kennen een looptijd van enkele jaren.

Externe Mandaten

Daarbovenop vaardigen wij studenten af naar overleggen die al deze dossiers voorbereiden. onder andere werkgroepen van de Onderwijsraad, de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege. Al deze mandaten kun je vinden in het Stuveroverzicht.

Daarbovenop zijn we actief bezig met het verdedigen van de belangen van studenten binnen het Antwerpse en Vlaamse onderwijsbeleid, onder andere via de Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA), het Antwerps Studenten Overleg (ASO), de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

Bureau

Het bureau van de Studentenraad kun je zien als het dagelijks bestuur. Het bestaat uit een coördinator participatie, een coördinator communicatie, externe relaties, sociale zaken, samenleving en ethiek, onderwijs, een secretaris, een ondervoorzitter en een voorzitter. Iedereen onderhoudt alle dossiers die onder hun domein vallen. De coördinator onderwijs volgt bijvoorbeeld alles rond het Onderwijs en Examenreglement, blended learning, employability, ... actief op. Zij zitten wekelijks samen om actuele zaken te bespreken, stukken voor te bereiden, en dergelijke.


1 Daarnaast zetelen de vertegenwoordigers van de raad van bestuur en van het bureau ook in de Algemene Vergadering. Voor de exacte samenstelling, kijk je best eens in het Participatie- en Werkingsreglement