Sociale Wetenschappen

Onderwijs in een geïndividualiseerde, diverse, veranderende samenleving

Belgische Francqui-leerstoel 2022-23 - Laureate: prof. dr. Mieke Van Houtte

Etnische diversiteit in onderwijsprestaties

In verschillende westerse landen bestaat een kloof tussen de onderwijsprestaties van kinderen met en zonder migratieachtergrond. Jongeren met een migratieachtergrond presteren over het algemeen niet alleen slechter, ze  blijven ook opvallend afwezig in het hoger onderwijs, en dan in het bijzonder aan de universiteit. Hoe valt die kloof te verklaren en welke rol speelt socio-etnische segregatie?

Praktisch

  • 9 mei 2023
  • 17u-19u
  • S.M.002

Ze beginnen met een achterstand en halen die niet in. Principes van achterstelling. 

Hoewel onderwijs gezien wordt als een hefboom om de sociale ongelijkheid in de samenleving aan te pakken, blijft het bereikte opleidingsniveau samenhangen met socio-economische herkomst. Klassieke sociologische theorieën bieden verklaringen voor de impact van herkomst op prestaties en op specifieke keuzes die gemaakt worden bij cruciale overgangen. De gemaakte keuzes hebben op zich gevolgen die ongelijkheid reproduceren.

Praktisch 

•            19 april 2023

•            17u tot 19u

•            Lokaal: S.M.004

Klimaat en cultuur: meten van processen in schooleffectenonderzoek

Bij het in kaart brengen van processen in schooleffectenonderzoek komt schoolklimaat in het vizier. Maar vanuit de sociologie wordt ook schoolcultuur naar voor geschoven. Hoe verhouden klimaat en cultuur zich conceptueel tot elkaar? En hoe worden beide gemeten en geïntegreerd in schooleffectenonderzoek? Wat zijn valkuilen bij het meten van klimaat en cultuur?

Praktisch

  • Datum: donderdag 30 maart 2023, 18u - 20u 
  • Locatie: Stadscampus, Aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
  • Inschrijven: niet verplicht

De genderkloof in onderwijs: de rol van stereotypen - 13/02/2023

Waarom presteren jongens minder goed op school dan meisjes? En waarom vinden we zo weinig meiden terug in de zogenaamde ‘harde’ studierichtingen, terwijl jongens dan weer de weg niet vinden naar opleidingen in de zorg en het onderwijs? Geslachtsstereotypen zijn springlevend en misschien wel de sleutel waarom talent onbenut blijft.

Lokaal S.M.002 in de Meerminne (St-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen), maandag 13/2/2023 van 17-19u.

Leerkrachtencultuur: wisselwerking tussen klas en leraarskamer - 21/12/2022

De leerlingencompositie van de school blijkt bepalend voor de prestaties van de leerlingen. Hierbij speelt ook de leerkrachtencultuur, en meer bepaald verwachtingen en vertrouwen, een rol. Maar hoe ontstaat een bepaalde leerkrachtencultuur? En wat is het belang van verwachtingen en vertrouwen op school?  

Praktisch

  • Datum: woensdag 21 december 2022, 17u30 - 19u30 
  • Locatie: Stadscampus, Aula R.002, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
  • Inschrijven: niet verplicht

Inaugurale lezing "Wat verwachten we als maatschappij van ons onderwijs?" 30/11/2022

Programma

17u30

Onthaal

18u00

Verwelkoming door vicedecaan Onderzoek David Gijbels

18u05

Korte toelichting door vicerector Onderwijs Ann De Schepper 

18u10

Laudatio door prof. dr. Noel Clycq 

18u15

Inaugurale lezing door prof. dr. Mieke Van Houtte: Wat verwachten we als maatschappij van ons onderwijs?

Een sociologische kijk op onderwijs: Over welke functies onderwijs vervult in onze samenleving vs. onderwijs als het resultaat van machtsprocessen. Een verhaal over sociale ongelijkheid, het meritocratisch ideaal en de nood aan eerlijke onderwijskansen.

19u00

Receptie

Deze inaugurale les is de start van een reeks boeiende lessen die laureate prof. dr. Mieke Van Houtte zal verzorgen doorheen het academiejaar 2022-2023. Hierbij komen de thema’s van diversiteit, leerkrachtencultuur en ongelijkheid uitgebreid aan bod.

De volgende les “Leerkrachtencultuur: wisselwerking tussen klas en leraarskamer” is gepland op 21 december om 17u30 en zal nog apart worden aangekondigd.