Het Steunpunt Ruimte is één van de 21 door de Vlaamse regering erkende Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (2012-2015). Het Steunpunt Ruimte wil een beter inzicht verwerven in de transformaties van de Vlaamse ruimte en nagaan waarom en hoe die transformaties gebeuren. Het beleidsrelevante onderzoek focust zich op enkele waardevolle en actuele thema’s met betrekking tot ruimtelijke planning, nl. polycentrisme, veerkracht, scenario’s en monitoring.

OASeS is een van de vijf  partners binnen het consortium van het Steunpunt Ruimte dat wordt gecoördineerd door de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent (AMRP), en is samen met LUCA-School of Arts (campus Brussel) verantwoordelijk voor het onderzoek naar de veerkracht van de Vlaamse ruimte ten aanzien van internationale immigratie en vergrijzing. Dit onderzoek vormt een deelstudie binnen werkpakket 2 (‘Veerkracht’) van het steunpunt Ruimte en stelt twee vragen centraal. Hoe veerkrachtig is de Vlaamse ruimte ten aanzien van vergrijzing en (externe) migratiestromen en wat is de ruimtelijke impact van deze demografische trends?

Er zal in detail worden nagegaan hoe de lokale en bovenlokale actoren in zogenaamde migratie- en vergrijzing 'hot spots' omgaan met deze demografische uitdagingen en welke ruimtelijke beleidsmaatregelen zij hiervoor implementeren. Met betrekking tot migratie beperkt het onderzoek zich niet enkel tot de eerste migratiebeweging (i.e. van het buitenland naar Vlaanderen), maar wordt ook aandacht besteed aan de verdere interne migratietrajecten zodat mogelijke verschuivingen in het migratielandschap kunnen worden blootgelegd. Voor vergrijzing richt het onderzoek zich hoofdzakelijk op gezinnen in landelijke of suburbane gebieden met een eerder lage woningdichtheid.

In een laatste onderzoeksfase zal worden gewerkt aan de ontwikkeling en operationalisering van een strategisch ruimtelijk planningsconcept dat focust op een grotere veerkracht van de Vlaamse ruimte ten aanzien van de fluctuerende externe migratiestromen en de vergrijzing van de bevolking.

Website

http://www.steunpuntruimte.be/

Contact

Elise Schillebeeckx
elise.schillebeeckx@uantwerpen.be

Stijn Oosterlynck
stijn.oosterlynck@uantwerpen.be