UAntwerpen staat voor...

Als actief pluralistische instelling hecht Universiteit Antwerpen veel belang aan diversiteit. We willen een inclusieve gemeenschap zijn waar alle studenten en personeelsleden zich thuis voelen, dus ook ongeacht zijn, haar of hun genderidentiteit. 

Vanuit deze visie ondersteunt Universiteit Antwerpen transgender personen en hun UAntwerpen omgeving in het transitieproces, zowel op administratief als sociaal vlak. Op deze webpagina staat informatie gebundeld om zowel personen in transitie, hun leidinggevende, collega's of medestudenten en vertrouwenspersonen daarin te ondersteunen. 

Deze info is zowel gericht op (transgender) studenten als personeel en is onderverdeeld in 4 topics:

 • Naamswijziging en geslachtsregistratie
 • Wat te doen bij discriminatie, pestgedrag en schending van privacy?
 • Dagelijkse leven
 • Netwerken

Wat betekent een transitie?

Als transgender persoon kan je het gevoel hebben dat je genderidentiteit niet (volledig) overeenstemt met het geslacht dat je bij de geboorte werd toegekend en de gendernormen die daaraan gekoppeld worden. Wanneer je als trans persoon bewust veranderingen doorvoert om je meer bevestigd te voelen in je genderidentiteit, wordt dit proces een “transitie” of meer correct “gendertransitie” genoemd.

Meestal start een transitie met een verkenning van de eigen genderidentiteit. Een transitie kan in verschillende vormen voorkomen; een juridische, medische en sociale.

 • Een juridische transitie verwijst naar administratieve aanpassingen van de officiële persoonsgegevens op identiteitsbewijzen (identiteitskaart, rijbewijs, enz.).
 • Een sociale transitie verwijst naar veranderingen die men verricht om een sociaal leven te kunnen leiden in de gewenste genderrol en ervaren genderidentiteit.
 • Een medische transitie omvat veranderingen aan de lichaamskenmerken die de persoon nodig acht om diens genderidentiteit te bevestigen  

Niet alle mensen die in transitie gaan, doorlopen al deze transities: de transitie kan bestaan uit één of meerdere stappen. Voor sommigen is het een levenslang proces van zoeken en aanpassen, voor anderen heeft het een duidelijk begin en einde. Het is een zeer persoonlijk en uniek proces dat vaak niet lineair is.

Voor meer informatie zie Wat betekent transitie? | Transgenderinfo

Twijfels of vragen over je genderidentiteit?

Als je twijfels hebt over je identiteit of andere persoonlijke moeilijkheden ervaart, kan je als student terecht bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding voor een persoonlijk gesprek. 

Bekijk ook de website van het Transgenderinfopunt; dé plek voor al je vragen over het transgenderthema.

Naamswijziging en geslachtsregistratie

Op 1 januari 2018 is de transgenderwet in voege getreden. Deze wet maakt het voor trans personen mogelijk om hun voornaam en/of geslachtregistratie te wijzigen. Aan de hand van deze voornaamswijziging worden alle officiële documenten zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten of studiebewijzen overeengestemd met de gekozen naam. Zie ook Geslachtsregistratie aanpassen | Transgenderinfo

Bij een officiële wijziging van de geslachtregistratie behoudt een trans persoon de rechten en plichten die bij het vorige officiële geslacht ook van toepassing waren. Een trans persoon blijft dus steeds recht hebben op pensioenbijdragen en anciënniteit en afgesloten contracten en verzekeringen blijven gelden. Zie ook www.transgenderinfopunt.be

Naast de transgenderwet kunnen zowel transgender personen als alle andere werknemers terugvallen op de beschermende maatregelen tegen discriminatie, pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag (welzijnswet) en bescherming van de privacy (privacywetgeving). Lees hier meer over de meldingskanalen voor grensoverschrijdend gedrag en discriminatie aan UAntwerpen

Naamswijziging en geslachtsregistratie voor studenten

Zelf een voornaam kiezen die bij je past?

Je kan ervoor kiezen om een zelf gekozen voornaam te gebruiken in alle niet-officiële documenten en communicatie, nog voor de juridische voornaamswijziging rond is.

Je kan de vraag om jouw voorkeursnaam te gebruiken indienen via de helpdesk van de Onderwijsadministratie.

Je nieuwe naam wordt in SisA opgenomen en zal in SisA, het studentenportaal, de Blackboard-leeromgeving en in je UAntwerpen-emailadres zichtbaar worden.

Opgelet, op alle officiële documenten die uit SisA komen zoals studiebewijzen, attesten, getuigschriften zal je officiële naam nog steeds verschijnen zolang deze niet in het rijksregister werd aangepast. Ook je naam op je studentenkaart kan nog niet aangepast worden. Hiervoor kan je wel een nieuwe foto bezorgen aan helpdesk van de Onderwijsadministratie.

De verantwoordelijke studentenadministratie van jouw faculteit zal hierover ook ingelicht worden om verwarring te vermijden.

Officiële wijziging van naam of juridisch geslacht?

Als je officieel je naam of geslacht wilt wijzigen in de persoonsgegevens in SisA, moet je eerst je naam in het rijksregister laten aanpassen. Eenmaal als je naam in het rijksregister aangepast is, kan je via de helpdesk de nodige documenten doorsturen. Dit is de nieuwe identiteitskaart en een document van de gemeente waarop de oude en nieuwe gegevens staan. Vervolgens wordt dit aangepast in SisA.

Als je ook bij de personeelsdienst geregistreerd staat (vb. als doctoraatsstudent) dan moet je naam en geslacht daar nog apart aangepast worden. Zie het volgende puntje hieronder voor de procedure bij personeelsleden.

Naamswijziging en geslachtsregistratie voor Personeel

Zelf een voornaam of aanspreking kiezen die bij je past?

Je kan ervoor kiezen om een zelf gekozen voornaam en aanspreking te gebruiken in alle niet-officiële documenten en communicatie, ook als dit (nog) niet je juridische voornaam is. In dit geval zal deze als roepnaam worden geregistreerd en zal deze gebruikt worden in alle communicatie: mailadres, website, niet-officiële brieven … . Hierbij is ook steeds de mogelijkheid om jouw voornaamwoord  zelf te kiezen. 

Als het gaat over een officiële brief (bv. een contract) wordt de officiële naam gebruikt. 

Je kan hiervoor contact opnemen met je dossierbeheerder bij DP&O. Contactgegevens kan je terugvinden op Pintra.

Officiële wijziging van naam of geslacht?

Als je officiële naam of geslacht gewijzigd werd dient dit zo snel mogelijk aangepast te worden in de personeelsgegevens in Peoplesoft.

Hiervoor kan je contact opnemen met je dossierbeheerder bij DP&O. Contactgegevens kan je terugvinden op Pintra.

Transitieverlof

Een personeelslid krijgt gedurende zijn volledige loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid twintig dagen dienstvrijstelling voor medische onderzoeken en psychologische begeleiding in het kader van transgenderzorg.[49]

Personeelsleden die transgenderzorg nodig hebben en die deze zorg alleen tijdens de diensturen kunnen verkrijgen kunnen als een gunst dienstvrijstelling krijgen.[49]

Meer info hierover kan je terugvinden via Art. X 80bis op de website van het Vlaamse personeelstatuut

Je kan hiervoor contact opnemen met je dossierbeheerder bij DP&O. Contactgegevens kan je terugvinden op Pintra.

Wat te doen bij discriminatie, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag?

Heb je te maken met discriminatie, pesterijen of (seksueel) geweld of zie jij het bij iemand anders gebeuren? Blijf niet bij de pakken zitten! 

Op het studentenportaal vind je meer informatie over de melding en opvang kanalen voor studenten

Op Pintra vind je meer informatie over de melding en opvang kanalen voor personeel


Dagdagelijkse leven op de campus

De universiteit doet er alles aan om een inclusieve organisatie en omgeving te creëren voor iedereen. zo heeft UAntwerpen (gender)inclusief sanitair en zetten we actief in op genderinclusieve communicatie. Lees hier onder meer over wat jij kan doen voor een inclusief en veilig campus klimaat, in het bijzonder voor, na en tijdens een transitieproces. 

Voor studenten in transitie

Een coming-out doen in de onderwijscontext is op zijn minst uitdagend te noemen. Het is echter wel van belang dat je jezelf kan zijn, want dit heeft een impact op je studietevredenheid, motivatie en studie gerelateerde stress.

Je bepaalt zelf wat je aan wie vertelt; je bent niemand uitleg verschuldigd. Anderzijds hopen we dat je je voldoende comfortabel voelt om het te bespreken met je medestudenten en verantwoordelijken binnen de opleiding, zodat je om de nodige ondersteuning kan vragen die nodig is om je goed te kunnen voelen aan de universiteit. UAntwerpen heeft tal van ondersteuningsmogelijkheden en wil ook voor jou een warm nest zijn.

Deze belangrijke transitie in jouw leven zal ook voor je omgeving een bepaalde aanpassing betekenen. Door hierover een open dialoog te voeren, kunnen jullie samen misverstanden en moeilijke situaties vermijden.

Hieronder vind je enkele aandachtspunten waar je tijdens je sociale transitie rekening mee kan houden:

 • Weet dat je mag vragen aan medestudenten en verantwoordelijken binnen de opleiding met welke naam en voornaamwoorden ze je aanspreken.
 • Het kan helpen om medestudenten en verantwoordelijken binnen de opleiding door te verwijzen naar deze webpagina die erop gericht is om de meest prangende vragen te beantwoorden en informatie te verschaffen over het transgender thema.
 • Je bepaalt zelf wat je aan wie vertelt. We geven je graag mee dat elk publiek anders is (medestudenten, docenten, mentoren, …) en dat je niet in elke setting evenveel controle hebt over de reactie van het publiek.

Als je twijfels hebt over hoe je dit het beste aanpakt, kan je terecht bij de het STIP voor een persoonlijk gesprek. Daar kan je als transgender student ook terecht voor vragen over de combinatie van je medische transitie en je studies.

Voor personeel in transitie

Een coming-out doen op de werkvloer is op zijn minst uitdagend te noemen. Het is echter wel van belang dat je jezelf kan zijn, want dit heeft een impact op je werktevredenheid, motivatie en werk gerelateerde stress. 

Je bepaalt zelf wat je aan wie vertelt; je bent niemand uitleg verschuldigd. Anderzijds hopen we dat je je voldoende comfortabel voelt om het te bespreken met je collega’s en leidinggevenden, zodat je om de nodige ondersteuning kan vragen die nodig is om je goed te kunnen voelen aan de universiteit. UAntwerpen heeft tal van ondersteuningsmogelijkheden en wil ook voor jou een thuis zijn.

Deze belangrijke transitie in jouw leven, zal ook voor je omgeving een bepaalde aanpassing betekenen. Door hierover een open dialoog te voeren, kunnen jullie samen misverstanden en moeilijke situaties vermijden.​

Met je leidinggevende mag je zaken bespreken, zoals:

 • Waar en wanneer je welke stappen wilt ondernemen. Probeer zo openlijk mogelijk met je leidinggevende te communiceren over de te verwachten tijdsduur en het verloop van je transitie;
 • Wanneer je van plan bent om een andere/nieuwe gekozen naam te gebruiken;
 • Wanneer je van plan bent om je persoonlijke gegevens te veranderen;
 • Hoe, wanneer en wie (jezelf of je leidinggevende) brengt de collega’s op de hoogte van je transitie;
 • Maak op voorhand voor jezelf uit of je zelf de vragen van je collega’s wilt beantwoorden en/of collega’s dan met hun vragen bij de leidinggevende terecht kunnen;

Als je je niet comfortabel voelt om rechtstreeks je leidinggevende in te lichten, kan je een vertrouwenspersoon contacteren. Deze vertrouwenspersoon zal met je in overleg gaan over welke stappen je eventueel zelf kan ondernemen en welke rol hij/zij/die kan innemen in je sociale transitie op de werkvloer.

Naast je leidinggevende, is het erg plausibel dat ook je collega’s, medestudenten of bepaalde externe partners waar je veel mee samenwerkt, vragen hebben met betrekking tot jouw persoonlijke transitie. Je beschikt over het recht om deze informatie niet met anderen te delen en je bepaalt dus zelf met wie en welke informatie je wil delen. Hieronder vind je enkele aandachtspunten waar je tijdens je sociale transitie rekening mee kan houden:

 • Het vergemakkelijkt de communicatie als je duidelijk aangeeft met welke naam en voornaamwoorden de leidinggevende, collega’s, studenten en externe partners je mogen aanspreken.
 • Het kan helpen om medestudenten en verantwoordelijken binnen de opleiding door te verwijzen naar deze webpagina om de meest prangende vragen te beantwoorden en informatie te verschaffen over het transgender thema.
 • Je bepaalt zelf wat je aan wie vertelt. We geven je graag mee dat elk publiek anders is (collega’s, studenten, externen, …) en dat je niet in elke setting (vb. aula) evenveel controle hebt over de reactie van het publiek.

Zie voor meer info:

Voor leidinggevenden

Transgender personen beschikken over het recht om zelf te beslissen wanneer en of hij/zij/hun transidentiteit bekend maken. Een coming-out doen op de werkvloer is op zijn minst uitdagend te noemen. Het is echter wel van belang dat een transgender persoon zichzelf kan zijn en hij/haar/die daarbij te ondersteunen, want dit heeft een impact op de werktevredenheid, motivatie en werk gerelateerde stress.

Wat kan je doen om een transgender persoon te ondersteunen bij een coming-out?

Bied in de eerste plaats een luisterend oor aan en ga na wat de noden zijn van je werknemer in transitie. Iedere transitie gebeurt op een andere manier waardoor er geen vaste leidraad met bijhorende stappen kan uitgeschreven worden. Het is dan ook van belang om voldoende op de hoogte te zijn over wat een transitie betekent. Lees je in via Wat betekent transitie? | Transgenderinfo.

In een volgende stap kan je samen het verloop van de transitie bespreken:

 • Waar en wanneer hij/zij/die welke stappen neemt;
 • Wanneer hij/zij/die de zelfgekozen naam tegenover collega’s, (studenten) en externe partners wil gebruiken;
 • Hoe en wanneer collega’s (studenten) op de hoogte brengen van de transitie? Bespreken welke rol je als leidinggevende hierin kan spelen;
 • In welke mate je werknemer bereid is om persoonlijke vragen van collega’s, (studenten) of externe partners te beantwoorden;
 • Welke toiletten/kleedruimtes hij/zij/die gebruikt en communiceer als leidinggevende dat je discriminatie, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag niet zal tolereren
 • Bespreek of hij/zij/die tijdens de transitie een tijdelijke aanpassing van het takenpakket nodig heeft en probeer tot een takenpakket te komen waar beide partijen achterstaan.

Schenk daarnaast ook extra aandacht aan genderinclusieve communicatie. Pas postbakjes, deurbordjes 🔒 en naambadges aan. Een kleine moeite, maar symbolisch van grote waarde.

Zie voor meer info:

Voor collega's/studenten

Transgender personen beschikken over het recht om zelf te beslissen wanneer en of hij/zij/hun transidentiteit bekend maken. Een coming-out doen op de werkvloer is op zijn minst uitdagend te noemen. Het is echter wel van belang dat een transgender persoon zichzelf kan zijn en hij/haar/die daarbij te ondersteunen, want dit heeft een impact op de werktevredenheid, motivatie en werk gerelateerde stress.

Wat kan je doen om een transgender persoon te ondersteunen bij een coming-out?

Als collega of medestudent kan je al veel betekenen door een luisterend oor te bieden, begrip te tonen en hem/haar/die te verwijzen naar deze website. Schenk daarnaast ook extra aandacht aan genderinclusieve communicatie.

Netwerken verbonden aan UA

LGBTQ+ netwerk

Dit is een bruisend netwerk van zowel personeelsleden als studenten, zowel LGBTQ+ personen als ‘straight allies’ om bottom-up beleid te maken, acties en campagne mee uit te werken en te ondersteunen en te sensibiliseren over LGBTQ+ thema’s. Het netwerk vond voor het eerst plaats in april 2019 en komt twee à drie keer per jaar bijeen.

Kom meer te weten op over het LGBTQI+ netwerk

QueerTrans@UA / Sociale-en actiegroep

QueerTrans@UA is een groep van queer en trans personeelsleden, onderzoekers en studenten van de Uantwerpen. QT@UA, komt maandelijks bijeen voor een leuke sociale activiteit of een actievergadering waarin ze werken aan een meer inclusief beleid van de universiteit. Iedereen is welkom om mee te denken en te organiseren! Volg QT@UA op Instagram en op Facebook om op de hoogte te blijven van de activiteiten.  

LGBTQ+ Forum

Dit forum bestaat uit een netwerk van onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met seksuele en genderdiversiteit bezig zijn.

Kom meer te weten op de website van het LGBTQ+ Forum

A* network – het Antwerp Gender and Sexualitty Studies Network A*

Het A* Network is een onderzoeksnetwerk met als doelstelling om onderzoek en expertise aan de Universiteit Antwerpen over gender en seksualiteit te verzamelen en zichtbaar te maken.

Als je aan de Universiteit Antwerpen werkt en je onderzoek verricht over gender en seksualiteit, word je vriendelijk uitgenodigd om lid te worden van het netwerk.

Kom meer te weten op de website van het A* netwerk


De Flamingo’s

De Flamingo’s is de enige LGTBQ+-studentenclub van ’t Stad.

Externe organisatie voor meer informatie en ondersteuning

Externe organisaties voor meer informatie en ondersteuning

Deze instantie is toegankelijk voor iedereen met vragen over het transgender thema. Je kunt er terecht met zorgvragen en voor informatie of ondersteuning rond familiale problemen, werkgerelateerde aspecten, onderwijscontext, discriminatie en nog veel meer, zie ook Klacht melden | TransgenderinfoGids voor slachtoffers van holebifoob en transfoob geweld.

Lumi is er voor alle vragen over gender en seksuele voorkeur. Op de website www.lumi.be vind je heel veel informatie terug. Je kan ook bij Lumi terecht via het gratis nummer 0800 99 533 op maandag, woensdag en donderdag van 18.30u tot 21.30u. Je kan ook chatten via de website of contact opnemen via vragen@lumi.be

Bij deze instantie kan je terecht met klachten van discriminatie in federale materies zoals op het werk, bij pensioenen of andere uitkeringen van de sociale zekerheid. Deze instantie is al sinds 2002 bevoegd voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen.​

WelJong is een Landelijke Jeugdvereniging voor jongeren die in alle vrijheid en veiligheid hun genderidentiteit, -expressie en seksuele oriëntatie willen beleven. De jeugdwerkorganisatie organiseert zowel on- als offline ontmoeting en zet in op informatie en sensibilisatie voor jongeren en hun begeleiders.

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum. ZIZO is het online magazine van çavaria, Lumi de opvang- en infolijn en KLIQ de vormingspartner.​

 • De regenbooghuizen

Elke provincie heeft een regenbooghuis, een laagdrempelig aanspreekpunt voor seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Ze zijn regionale koepelorganisaties die als ontmoetingsplaats functioneren voor LGBTI+-verenigingen en -individuen. Je kan hun contactinformatie terugvinden op www.cavaria.be/verenigingen

Sensoa biedt informatie en advies over seksualiteit, relaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag.


 • Meldpunt geweld 1712

Met vragen over elke vorm van geweld of misbruik kan je terecht op het nummer 1712. Niet alleen lichamelijk geweld, ook psychisch, economisch of seksueel geweld. Je kan de medewerkers iedere werkdag van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u bereiken.

Deze website is in opbouw en zal nog groeien; er komt o.a. nog een Engelstalige versie van deze webpagina en er zal mettertijd nog informatie toegevoegd worden. Als je merkt dat er nog belangrijke informatie ontbreekt of als je feedback wil uiten over deze webpagina, dan mag je ons zeker contacteren via diversiteit@uantwerpen.be.