Kerncompetenties voor de educatieve master rechten

Domeinspecifieke component

1. De educatieve master heeft een verdiepte kennis van en een inzicht in de structuren, methodologie en systematiek van het Belgische, het Europese en het internationale recht en van de grondslagen van het recht, met een specifieke aandacht voor de meergelaagdheid van het recht.

2. De educatieve master heeft een diepgaande kennis van en een breed inzicht in één specifiek rechtsdomein.

3. De educatieve master heeft kennis van en inzicht in andere rechtsstelsels en kan rechtsvergelijkend werken.

4. De educatieve master is in staat om efficiënt gebruik te maken van de rechtsbronnen via nationale en internationale databanken.

5. De educatieve master is in staat om (Nederlandstalige en anderstalige) rechtsbronnen kritisch te beoordelen en naar waarde te schatten o.m. met het oog op het oplossen van complexe casussen.

6. De educatieve master is in staat om een juridisch betoog over complexe juridische problemen met onderbouwde argumenten op te bouwen.

7. De educatieve master is in staat om bij de oplossing van een juridisch probleem de betrokken belangen naar waarde te schatten en rekening te houden met de maatschappelijke gevolgen van de voorgestelde oplossingen.

8. De educatieve master is in staat om op een correcte, gevatte en heldere wijze zijn juridische redenering schriftelijk en mondeling over te brengen en te verdedigen, aangepast aan het doelpubliek.

9. De educatieve master bezit de vaardigheden om aangeleerde onderzoeksmethoden en technieken zelfstandig en grondig toe te passen.

10. De educatieve master is in staat zelfstandig een rechtswetenschappelijke juridische vraag te formuleren, een onderzoeksplan op te zetten en uit te voeren en de onderzoeksresultaten en het eigen proces kritisch te evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker.

11. De educatieve master is in staat om Engelse en Franse juridische uiteenzettingen te volgen en te verwerken.

12. De educatieve master is zich bewust van de voortdurende ontwikkeling van het recht, onder meer door de digitalisering, kan dergelijke ontwikkelingen autonoom opvolgen en verwerken via zelfstudie en ziet het belang in van bijscholing en levenslang leren.

13. De educatieve master is een teamspeler, onderkent het belang van deadlines en afspraken en weet wat de gevolgen zijn van de niet-naleving ervan.

14. De educatieve master is in staat om op een correcte wijze om te gaan met het beroepsgeheim en de discretieplicht.

15. De educatieve master heeft een grondige kennis van de deontologische regels van de juridische beroepen en van de accountancy en de belastingconsulent (inclusief alle wettelijke opdrachten).

Lerarencomponent

Referentiekader

16. De educatieve master beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 betreffende de basiscompetenties van de leraren’ ondersteunt, zowel op algemeen pedagogisch als op (vak)didactisch vlak.

17. De educatieve master heeft een diepgaande vakinhoudelijke kennis zoals geëxpliciteerd in de leerresultaten van de domeinspecifieke component.

18. De educatieve master kan de onderwijskundige, (vak)didactische en domeinspecifieke kennis zelfstandig uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen en verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. De educatieve master kan deze kennis zelfstandig en geïntegreerd toepassen en deze inzetten om voor lerenden uitdagende leeromgevingen te creëren. De educatieve master kan op basis van de verworven competenties eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk ontwikkelen en aan de realiteit toetsen.

Klasniveau

19. De educatieve master kan de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en hun specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen. De educatieve master kan een leeromgeving creëren die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leermaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij die beginsituatie, inclusief is en responsief ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.

20. De educatieve master beschikt over klasmanagementvaardigheden om een positief leer- en leefklimaat te creëren. De educatieve master kan door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van leerlingen ondersteunen.

21. De educatieve master kan omgaan met diversiteit en met de context van een grootstedelijke omgeving.

22. De educatieve master kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten op korte en lange termijn plannen, met het oog op het creëren van een gestructureerde, efficiënte, veilige en stimulerende leeromgeving, gesteund op wetenschappelijke evidentie.

Samenwerking met partners

23. De educatieve master kan communiceren met ouders of verzorgers met diverse achtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve oplossingen om het leren van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.

24. De educatieve master kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.

Onderzoekende houding

25. De educatieve master kan zelfstandig het beschikbare (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder ontsluiten, kritisch-reflectief benaderen en de inzichten toepassen in de eigen klas- en schoolcontext.

26. De educatieve master kent de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.

27. De educatieve master gaat, gesteund op wetenschappelijk evidentie, kritisch-reflectief om met informatie, onderwijspraktijken, methodieken en leermiddelen. De educatieve master is zich bewust van lacunes in de empirische evidentie voor het gepast invullen van het leraarschap.

28. De educatieve master kan een volledige onderzoekscyclus doorlopen over een onderwijsrelevant onderwerp waarbij die op grond van theoretische en praktijkgerichte inzichten een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in onderwijs.

29. De educatieve master kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing bijdragen aan schoolbeleid en schoolontwikkeling.

30. De educatieve master kan door onderzoekend leren en kritische zelfevaluatie het eigen functioneren als leraar bijsturen en op deze manier richting en innovatie geven aan de eigen professionele praktijk en ontwikkeling.

School en maatschappij

31. De educatieve master heeft inzicht in organisatieprincipes van scholen en van goed schoolbeleid.

32. De educatieve master kan in een schoolteam constructief samenwerken met collega’s. De educatieve master kan initiatief nemen tot, deelnemen aan en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg en aan klasoverschrijdende activiteiten.

33. De educatieve master kan over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde oplossingen voor de onderwijspraktijk communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en als professional deelnemen aan het maatschappelijk debat.