Als promotor van een doctoraat ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van het doctoraatswerk van je doctorandi. Dit brengt een aantal verwachtingen met zich mee (zie 'algemeen charter van de doctorandus' en het 'integriteitscharter voor doctoraatsstudenten en promotoren verbonden aan UAntwerpen' in bijlage 1 van het algemeen doctoraatsreglement).

De promotor zorgt enerzijds voor het onthaal van de doctoraatsonderzoeker binnen de onderzoeksgroep, faciliteert het contact met de leden van de individuele doctoraatscommissie, informeert de doctoraatsonderzoeker over de principes van wetenschappelijke integriteit en over de stappen die in het kader van intellectuele eigendomsrechten dienen te worden genomen, evalueert op regelmatige basis de voortgang van het onderzoek, ondersteunt de doctoraatsonderzoeker maximaal bij de valorisatie van het onderzoekswerk via publicaties, enz. 

Anderzijds dient de promotor ook op de hoogte te zijn van de facultaire/departementale regelgeving en administratie inzake doctoreren (zie Procedure doctoreren). Zo dient elke doctoraatsonderzoeker zich elk academiejaar in te schrijven als student aan UAntwerpen (herinschrijving is mogelijk via de studentenaccount in SisA). Verder bekijkt de promotor samen met de doctoraatsonderzoeker hoe de verplichte doctoraatsopleiding het best kan worden ingevuld, aan de hand van het competentieprofiel en het facultair doctoraatsreglement. Welke competenties dient de doctoraatsonderzoeker verder te ontwikkelen en welke activiteiten kunnen hierbij helpen? 

De doctoraatsonderzoeker rapporteert jaarlijks over de voortgang van de doctoraatsopleiding, via SisA. De gerapporteerde activiteiten worden geëvalueerd door een peer reviewcommissie met leden uit de betreffende faculteit/het betreffende departement. Aan het einde van het doctoraat dient de verplichte doctoraatsopleiding te zijn afgerond voordat de publieke verdediging kan plaatsvinden (zie voorbereiding verdediging). In het kader van de doctoraatsopleiding worden trainingen aangeboden op verschillende niveaus (cursusaanbod ADS – gratis voor doctorandi, cursusaanbod UAntwerpencursusaanbod interuniversitair), maar ook andere activiteiten kunnen worden gehonoreerd, bv onderwijstaken en (academische) dienstverlening, presentaties op congressen, lidmaatschap in raden of commissies, publicaties, onderzoeksverblijven, organisatie van een event, enz. Deze mix van formeel en informeel leren, waarbij gestimuleerd wordt dat zowel onderzoekscompetenties als tranferable skills worden aangescherpt, zorgt voor een erg flexibele doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen.

Ook over het doctoraatsonderzoek dienen doctorandi (twee)jaarlijks te rapporteren. Dit verloopt via het ePhD in SisA en wordt binnen de faculteiten zelf opgevolgd.

Verder geldt vanaf academiejaar 2022-2023 dat startende doctorandi de online interuniversitaire training 'Mind the GAP' over ethiek en onderzoeksintegriteit verplicht dienen te doorlopen. Ook meer ervaren doctorandi en andere onderzoekers worden sterk aangemoedigd om deze training te volgen.

Tijdens het doctoraat worden een aantal hulpbronnen aangeboden aan de doctoraatsonderzoeker inzake (mentaal) welzijn, wetenschapscommunicatie, financiële ondersteuning, loopbaanbegeleiding en conflictbemiddeling via de ombudspersoon.

De Antwerp Doctoral School (ADS) informeert alle ingeschreven doctorandi maandelijks via een nieuwsbrief over nieuwigheden en aankomende events, opleidingen of interuniversitaire initiatieven. Events georganiseerd vanuit UAntwerpen die relevant zijn voor doctorandi uit meerdere disciplines, kunnen worden doorgegeven via doctoralschool@uantwerpen.be. Ook wordt er maandelijks een nieuwsbrief vanuit het Departement Onderzoek, Innovatie en Valorisatie (RIVA) uitgestuurd.

Tweemaal per jaar organiseert ADS een ADS Doctoral Day voor alle UAntwerpen-doctorandi, die niet enkel informatie verschaft over procedures en inhoudelijke (parallel)sessies biedt over allerhande onderwerpen, maar ook de kans geeft om andere doctorandi buiten het eigen departement of de eigen faculteit te leren kennen. Er wordt verwacht dat alle doctorandi hier tijdens hun eerste jaar minstens één keer aan deelnemen. De parallelsessies kunnen ook interessant zijn voor meer ervaren doctorandi.

In het kader van (inter)nationale samenwerking kan een dubbeldoctoraat met een andere instelling een meerwaarde zijn voor het doctoraatsonderzoek. UAntwerpen kan in principe met instellingen uit heel de wereld een samenwerking opstarten (zie voorwaarden en procedure). Daarnaast kan het aanbod van YUFE ook interessant zijn voor je doctorandi. Voor internationale onderzoekers werkt ADS in samenwerking met de International Student Office en de International Staff Office een (informeel) activiteitenaanbod uit via MONDO, met als doel een sociaal netwerk voor hen te creëren.

Er zijn verschillende contactpersonen inzake doctoreren, zie onze contactpagina voor meer informatie.

Tot slot kan je een overzicht van de meld- en opvangkanalen met betrekking tot psychosociaal welzijn terugvinden op Pintra.