Kerncompetenties voor de educatieve master architectuur

Domeinspecifieke component

1. De master identificeert zelfstandig een architecturale vraag binnen een complexe context en formuleert hierover onafhankelijk een ethisch verantwoorde visie.

2. De master ontwerpt - zelfgestuurd - architectuur die een maatschappelijk verantwoord en kwalitatief ruimtelijk en technisch antwoord biedt op een architecturale vraag, rekening houdend met alle randvoorwaarden.

3. De master zet strategieën uit in functie van processen van ontwerp, onderzoek en uitvoering.

4. De master concipieert multidisciplinaire processen van ontwerp, onderzoek of uitvoering en analyseert zijn eigen rol daarin.

5. De master duidt eigen en andermans werk in een lokale en mondiale context en onderbouwt dit persoonlijk en toekomstgericht vanuit een historisch en actueel cultureel kader.

6. De master concipieert, plant en voert gangbaar wetenschappelijk onderzoek en ontwerpend onderzoek uit, over en in architectuur en de gebouwde omgeving.

7. De master communiceert en presenteert zelfstandig, met de middelen eigen aan de discipline, een architectuurontwerp en -onderzoek aan een publiek van leken en professionelen en gaat het debat deskundig aan.

8. De master schoolt zich permanent bij en stelt zich kritisch op tegenover alle aspecten rond de zorg voor de gebouwde en niet-gebouwde omgeving.

9. De master benadert alle facetten van zijn professioneel handelen vanuit de maatschappelijke betekenis en toont daarbij engagement en empathie.

10. De master heeft kennis van en ethisch inzicht in de procedurele, juridische en deontologische aspecten van architectuur en stedenbouw en van de relevante wet- en regelgeving, inclusief technische voorschriften.

Lerarencomponent

Referentiekader

11. De educatieve master beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 betreffende de basiscompetenties van de leraren’ ondersteunt, zowel op algemeen pedagogisch als op (vak)didactisch vlak.

12. De educatieve master heeft een diepgaande vakinhoudelijke kennis zoals geëxpliciteerd in de leerresultaten van de domeinspecifieke component.

13. De educatieve master kan de onderwijskundige, (vak)didactische en domeinspecifieke kennis zelfstandig uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen en verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. De educatieve master kan deze kennis zelfstandig en geïntegreerd toepassen en deze inzetten om voor lerenden uitdagende leeromgevingen te creëren. De educatieve master kan op basis van de verworven competenties eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk ontwikkelen en aan de realiteit toetsen.

Klasniveau

14. De educatieve master kan de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en hun specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen. De educatieve master kan een leeromgeving creëren die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leermaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij die beginsituatie, inclusief is en responsief ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.

15. De educatieve master beschikt over klasmanagementvaardigheden om een positief leer- en leefklimaat te creëren. De educatieve master kan door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van leerlingen ondersteunen.

16. De educatieve master kan omgaan met diversiteit en met de context van een grootstedelijke omgeving.

17. De educatieve master kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten op korte en lange termijn plannen, met het oog op het creëren van een gestructureerde, efficiënte, veilige en stimulerende leeromgeving, gesteund op wetenschappelijke evidentie.

Samenwerking met partners

18. De educatieve master kan communiceren met ouders of verzorgers met diverse achtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve oplossingen om het leren van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.

19. De educatieve master kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.

Onderzoekende houding

20. De educatieve master kan zelfstandig het beschikbare (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder ontsluiten, kritisch-reflectief benaderen en de inzichten toepassen in de eigen klas- en schoolcontext.

21. De educatieve master kent de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.

22. De educatieve master gaat, gesteund op wetenschappelijk evidentie, kritisch-reflectief om met informatie, onderwijspraktijken, methodieken en leermiddelen. De educatieve master is zich bewust van lacunes in de empirische evidentie voor het gepast invullen van het leraarschap.

23. De educatieve master kan een volledige onderzoekscyclus doorlopen over een onderwijsrelevant onderwerp waarbij die op grond van theoretische en praktijkgerichte inzichten een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in onderwijs.

24. De educatieve master kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing bijdragen aan schoolbeleid en schoolontwikkeling.

25. De educatieve master kan door onderzoekend leren en kritische zelfevaluatie het eigen functioneren als leraar bijsturen en op deze manier richting en innovatie geven aan de eigen professionele praktijk en ontwikkeling.

School en maatschappij

26. De educatieve master heeft inzicht in organisatieprincipes van scholen en van goed schoolbeleid.

27. De educatieve master kan in een schoolteam constructief samenwerken met collega’s. De educatieve master kan initiatief nemen tot, deelnemen aan en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg en aan klasoverschrijdende activiteiten.

28. De educatieve master kan over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde oplossingen voor de onderwijspraktijk communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en als professional deelnemen aan het maatschappelijk debat.