Kerncompetenties voor de educatieve master interieurarchitectuur

Domeinspecifieke component

Ontwerper

1. De master kan een ruimtelijk interieurontwerpvraagstuk formuleren vanuit een complexe en onvoorspelbare context en binnen een interdisciplinair kader.

2. De master kan door zelfstandige en zelfkritische reflectie over ontwerpmatig onderzoek en door onderbouwing van alle gekozen stappen in het ontwerpproces, de rol van kritische onderzoeker binnen het internationale vakgebied Interieurarchitectuur opnemen.

3. De master kan op gespecialiseerd niveau in een ontwerpstrategie innovatieve, ethische en duurzame aspecten en concepten omzetten in interieur- en objectontwerpen en deze ontwerpen kenmerken met de eigen signatuur als ruimte-expert.

Onderzoeker

4. De master kan binnen het gehele domein van de Interieurarchitectuur opportuniteiten voor onderzoek detecteren, autonoom een onderzoeksvoorstel ontwerpen op basis van een zelfstandig gekozen onderwerp en onderzoeksmethode en kan dit onderzoek (zelf)kritisch uitvoeren.

5. De master levert door het voeren van zelfstandig ontwerpmatig onderzoek een innovatieve bijdrage aan de maatschappij en aan de nationale en internationale uitbouw van de expertise in de interieurarchitectuur.

6. De master bezit een attitude van levenslang leren.

Mediator

7. De master kan, met een bijzondere kennis en aandacht voor de beleving en het welbevinden van de gebruiker van de ruimte, tot de verbeelding sprekende ontwerpoplossingen, objecten en concepten bedenken, en hierbij een onderscheid maken in de verschillende schalen en contexten.

8. De master kan zich kritisch opstellen tegenover de culturele, sociaal-maatschappelijke en economische realiteit en kan werk en opvattingen toetsen aan peers en non-peers en aan nationale en internationale tendensen en ontwikkelingen.

Ondernemer

9. De master is een waardevolle partner in het bouwproces doordat die ontwerpleiderschap kan opnemen, multi- en interdisciplinair kan werken, professioneel kan communiceren.

Ambassadeur

10. De master kan zich een gefundeerde mening vormen over de eigenheid en het potentieel van de interieurarchitectuur-discipline en kan daarover communiceren met leken en specialisten in binnen- en buitenland.

11. De master is een allround professionele specialist in de interieurarchitectuurdiscipline en beheerst de vaardigheden om een vervolgstudie en/of doctoraatstraject in binnen- of buitenland aan te vatten.

Lerarencomponent

Referentiekader

12. De educatieve master beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 betreffende de basiscompetenties van de leraren’ ondersteunt, zowel op algemeen pedagogisch als op (vak)didactisch vlak.

13. De educatieve master heeft een diepgaande vakinhoudelijke kennis zoals geëxpliciteerd in de leerresultaten van de domeinspecifieke component.

14. De educatieve master kan de onderwijskundige, (vak)didactische en domeinspecifieke kennis zelfstandig uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen en verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. De edcuatieve master kan deze kennis zelfstandig en geïntegreerd toepassen en deze inzetten om voor lerenden uitdagende leeromgevingen te creëren. De educatieve master kan op basis van de verworven competenties eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk ontwikkelen en aan de realiteit toetsen.

Klasniveau

15. De educatieve master kan de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en hun specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen. De educatieve master kan een leeromgeving creëren die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leermaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij die beginsituatie, inclusief is en responsief ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.

16. De educatieve master beschikt over klasmanagementvaardigheden om een positief leer- en leefklimaat te creëren. De educatieve master kan door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van leerlingen ondersteunen.

17. De educatieve master kan omgaan met diversiteit en met de context van een grootstedelijke omgeving.

18. De educatieve master kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten op korte en lange termijn plannen, met het oog op het creëren van een gestructureerde, efficiënte, veilige en stimulerende leeromgeving, gesteund op wetenschappelijke evidentie.

Samenwerking met partners

19. De educatieve master kan communiceren met ouders of verzorgers met diverse achtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve oplossingen om het leren van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.

20. De educatieve master kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.

Onderzoekende houding

21. De educatieve master kan zelfstandig het beschikbare (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder ontsluiten, kritisch-reflectief benaderen en de inzichten toepassen in de eigen klas- en schoolcontext.

22. De educatieve master kent de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.

23. De educatieve master gaat, gesteund op wetenschappelijk evidentie, kritisch-reflectief om met informatie, onderwijspraktijken, methodieken en leermiddelen. De educatieve master is zich bewust van lacunes in de empirische evidentie voor het gepast invullen van het leraarschap.

24. De educatieve master kan een volledige onderzoekscyclus doorlopen over een onderwijsrelevant onderwerp waarbij die op grond van theoretische en praktijkgerichte inzichten een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in onderwijs.

25. De educatieve master kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing bijdragen aan schoolbeleid en schoolontwikkeling.

26. De educatieve master kan door onderzoekend leren en kritische zelfevaluatie het eigen functioneren als leraar bijsturen en op deze manier richting en innovatie geven aan de eigen professionele praktijk en ontwikkeling.

School en maatschappij

27. De educatieve master heeft inzicht in organisatieprincipes van scholen en van goed schoolbeleid.

28. De educatieve master kan in een schoolteam constructief samenwerken met collega’s. De educatieve master kan initiatief nemen tot, deelnemen aan en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg en aan klasoverschrijdende activiteiten.

29. De educatieve master kan over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde oplossingen voor de onderwijspraktijk communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en als professional deelnemen aan het maatschappelijk debat.