Kerncompetenties van de educatieve master productontwikkeling

Domeinspecifieke component

1. De master ontwikkelt op basis van onderzoek van de productcontext een visie voor/op een innovatief product- en/of dienst-idee, definieert en concretiseert dat idee tot een originele en kwalitatieve productoplossing die rekening houdt met de vorm-, gebruiks- en technische aspecten en economische randvoorwaarden.

2. De master past de integrale ontwerpmethodiek zelfstandig toe, stelt coherente ontwerp- en dito ondernemingsplannen op, beheert de uitvoering ervan en stuurt ze gepast bij. In functie van de dynamische contexten en uitvoerbaarheid van de productontwikkelings- en marketingintroductieprocessen; verantwoordt en verdedigt de master de keuzes en beslissingen.

3. De master heeft inzicht in de veranderende maatschappelijke en temporele context in een internationaal perspectief, kan die expliciteren en zelfstandig, op een duurzame wijze (economische, ecologische, sociale, culturele, humane en ethische aspecten) en integreren in het eigen werk.

4. De master kan het eigen werk kritisch positioneren ten opzichte van de actuele en internationale trends in de productontwikkeling en kan expertise in de eigen en de drie flankerende disciplines – (de economische, de menskundige en de technologische) – creatief combineren en geïntegreerd toepassen tijdens de verschillende fasen van het ontwerpproces.

5. De master kan met oog voor de veranderende maatschappelijke, economische en technologische context, opportuniteiten voor productontwikkeling en de potentiële stakeholders identificeren.

6. De master kan wetenschappelijke modellen en onderzoeksresultaten uit de eigen en flankerende disciplines naar waarde schatten, selecteren, gebruiken en gepast implementeren binnen het eigen onderzoek/proces in de productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek verrichten dat bijdraagt tot de ontwikkeling van nieuwe kennis gerelateerd aan het ontwerp of de eigen discipline.

7. De master kan zelfstandig adequaat onderzoek (analyse, simulatie en verificatie) ontwerpen en uitvoeren om tot een operationele product- of dienstdefinitie te komen, kritische aspecten van het productontwikkelingsproces te verifiëren en de haalbaarheid van de ontwerpresultaten te toetsen.

8. De master is samenwerkingsgericht, kan gepast leiding geven aan een multi-/interdisciplinair (internationaal) team maar kan ook zelfstandig een inhoudelijke rol opnemen waarbij die creatieve technieken (divergerend, convergerend en probleemoplossend) toepast en/of begeleidt.

9. De master heeft een sterk ontwikkeld ethisch bewustzijn en toetst de verschillende oplossingen voor ontwerpproblemen daar kritisch aan af.

10. De master beschikt over vaardigheden om in diverse professionele situaties het ontwerp en ontwerpproces te visualiseren en daarover gepast te communiceren met alle betrokkenen bij het productontwikkelingsproces, zowel specialisten als leken.

11. De master reflecteert kritisch over de eigen leerprocessen, ontwerpresultaten en –methoden en die van collega’s en weet ze gepast bij te sturen (waaronder het zelfstandig detecteren en opvullen van kennishiaten). De master participeert betekenisvol aan de (inter)nationale debatten binnen de discipline.

Lerarencomponent

Referentiekader

12. De educatieve master beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 betreffende de basiscompetenties van de leraren’ ondersteunt, zowel op algemeen pedagogisch als op (vak)didactisch vlak.

13. De educatieve master heeft een diepgaande vakinhoudelijke kennis zoals geëxpliciteerd in de leerresultaten van de domeinspecifieke component.

14. De educatieve master kan de onderwijskundige, (vak)didactische en domeinspecifieke kennis zelfstandig uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen en verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. De educatieve master kan deze kennis zelfstandig en geïntegreerd toepassen en deze inzetten om voor lerenden uitdagende leeromgevingen te creëren. De educatieve master kan op basis van de verworven competenties eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk ontwikkelen en aan de realiteit toetsen.

Klasniveau

15. De educatieve master kan de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en hun specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen. De educatieve master kan een leeromgeving creëren die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leermaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij die beginsituatie, inclusief is en responsief ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.

16. De educatieve master beschikt over klasmanagementvaardigheden om een positief leer- en leefklimaat te creëren. De educatieve master kan door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van leerlingen ondersteunen.

17. De educatieve master kan omgaan met diversiteit en met de context van een grootstedelijke omgeving.

18. De educatieve master kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten op korte en lange termijn plannen, met het oog op het creëren van een gestructureerde, efficiënte, veilige en stimulerende leeromgeving, gesteund op wetenschappelijke evidentie.

Samenwerking met partners

19. De educatieve master kan communiceren met ouders of verzorgers met diverse achtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve oplossingen om het leren van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.

20. De educatieve master kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.

Onderzoekende houding

21. De educatieve master kan zelfstandig het beschikbare (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder ontsluiten, kritisch-reflectief benaderen en de inzichten toepassen in de eigen klas- en schoolcontext.

22. De educatieve master kent de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.

23. De educatieve master gaat, gesteund op wetenschappelijk evidentie, kritisch-reflectief om met informatie, onderwijspraktijken, methodieken en leermiddelen. De educatieve master is zich bewust van lacunes in de empirische evidentie voor het gepast invullen van het leraarschap.

24. De educatieve master kan een volledige onderzoekscyclus doorlopen over een onderwijsrelevant onderwerp waarbij die op grond van theoretische en praktijkgerichte inzichten een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in onderwijs.

25. De educatieve master kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing bijdragen aan schoolbeleid en schoolontwikkeling.

26. De educatieve master kan door onderzoekend leren en kritische zelfevaluatie het eigen functioneren als leraar bijsturen en op deze manier richting en innovatie geven aan de eigen professionele praktijk en ontwikkeling.

School en maatschappij

27. De educatieve master heeft inzicht in organisatieprincipes van scholen en van goed schoolbeleid.

28. De educatieve master kan in een schoolteam constructief samenwerken met collega’s. De educatieve master kan initiatief nemen tot, deelnemen aan en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg en aan klasoverschrijdende activiteiten.

29. De educatieve master kan over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde oplossingen voor de onderwijspraktijk communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en als professional deelnemen aan het maatschappelijk debat.