Kerncompetenties van de master tolken

In de master tolken staan de volgende doelstellingen centraal.

Taalbeheersing en tolkcompetentie

1. De master beheerst het Standaardnederlands op moedertaalniveau of C2-niveau (lezen, luisteren, schrijven en spreken) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Hij/zij beheerst de B-taal en C-taal op C2-niveau voor lezen en luisteren, op C1-niveau voor schrijven en spreken. De master zet deze geavanceerde contrastieve taalkennis adequaat in in het tolkproces.

2. De master kan toespraken over algemene en gespecialiseerde onderwerpen consecutief uit de vreemde taal naar het Nederlands tolken en vice versa, waarbij hij/zij efficiënt gebruik maakt van elektronisch en technologisch instrumentarium. De master kan autonoom domeinspecifieke terminologieën samenstellen en beheren.

3. De master kent de structuur van en de ontwikkelingen binnen de tolkmarkt en kan op een professionele manier bij opdrachtgevers complexe tolkopdrachten initiëren, onderhandelen en afhandelen met inachtneming van de deontologische codes.

Cultuur en interculturele communicatie

4. De master beschikt over een geavanceerde kennis van de geschiedenis en de actualiteit (maatschappelijke, politieke, institutionele en culturele structuren) van de landen waar de bestudeerde talen worden gesproken.

5. De master kent de belangrijkste theorieën en principes van interculturele communicatie en is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de internationale gemeenschap om zo te handelen en te reflecteren vanuit een open mondiale visie.

6. De master gebruikt deze kennis kritisch in het tolkproces.

Academische vaardigheden

7. De master beschikt over een tolkwetenschappelijk kader dat hem/haar in staat stelt op een academische en kritische manier te reflecteren over tolken. Hij/zij kent relevante ontwikkelingen in de tolkdiscipline, kan zich daar een mening over vormen en deze kritisch in een brede maatschappelijke en interculturele context plaatsen.

8. De master kan zelfstandig binnen de tolkdiscipline een onderzoek van beperkte omvang concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. Hij/zij kan daarover in het Nederlands en minstens één vreemde taal in een academisch register rapporteren en communiceren met leken en vakgenoten.

Leervaardigheden

9. De master kan zelfstandig en in groepsverband een tolkproces plannen, sturen, ten uitvoer brengen en evalueren, waarbij hij/zij de eigen bijdrage en keuzes kan verantwoorden en evalueren. De master kan effectief functioneren als tolk in een multidisciplinaire en internationale omgeving.

10. De master beschikt over de vaardigheid en attitude om zelfstandig en in groepsverband zijn/haar kennis en vaardigheden blijvend te actualiseren en zijn/haar toekomstige professionele netwerk te onderhouden en uit te breiden.