Kwaliteitszorg in de master tolken

Elke opleiding aan de Universiteit Antwerpen doorloopt een zesjarige kwaliteitszorgcyclus met halverwege een moment van interne procesbewaking en –sturing.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding tolken.

De zesjarige kwaliteitszorgcyclus wordt afgesloten met een peer review. Op basis van een zelfreflectie gaat de opleiding in gesprek met een peerreviewteam dat bestaat uit interne en externe experten en een student.

Op 3 en 4 december 2018 bezocht het peerreviewteam de opleidingen in de cluster toegepaste taalkunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

Een erg sterk docententeam organiseert de opleiding, met oor voor hun studenten. Het peerreviewteam vraagt wel te waken over correcte communicatie met studenten.

Het peerreviewteam trof coherente, doordachte en maatschappelijk relevante studieprogramma’s aan en een uitgebreid aanbod Chinees. Het peerreviewteam beveelt de opleidingen wel aan een klankbordgroep van werkveldvertegenwoordigers samen te stellen om systematisch mee te overleggen.

De competentiegerichtheid van de opleidingen, met name de leerlijnen en een graduele opbouw in werk- en toetsvormen, verdient waardering. De opleidingen worden aangemoedigd hun toetsbeleid te expliciteren, de beoordeling van de stage te verfijnen en opleidingstrajecten te ontwerpen die bachelorstudenten kunnen volgen tijdens hun masteropleiding.

De opleidingen zetten sterk in op het Nederlands en de nexus onderwijs-onderzoek is sterk ingebed. Het peerreviewteam vraagt de opleidingen wel om steeds alert te blijven voor de balans onderzoek-onderwijs in het personeelsbestand. Het peerreviewteam waardeert dat de onderzoeksthema’s en de onderwerpen voor afstudeerwerken afgestemd zijn op het werkveld en de inspanningen voor uitgaande, internationale studentenmobiliteit. De opleidingen kunnen echter wel ambitieuzer zijn wat betreft internationalisation@home (inkomende Erasmusstudenten inzetten of initiatieven crediteren). Ten slotte worden de opleidingen aangemoedigd hun innovatieve attitude door te zetten.

De master in het tolken krijgt van het peerreviewteam waardering voor haar innovatieve attitude, de ingebedde creditering sociaal tolken en voor het gegeven dat tolktechnieken taalonafhankelijk aangeboden worden. De masteropleiding wordt door het peerreviewteam aangemoedigd te blijven ijveren voor een studieduurverlenging om zo te evolueren tot een tweejarige master.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.