Tussen 2015-2017 ondergingen alle Vlaamse universiteiten en hogescholen een eerste instellingsreview. Een externe reviewcommissie toetst daarbij de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de instelling. Die commissie voert de instellingsreview uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Tijdens de instellingsreview focust de commissie op vier vragen:

  1. Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs?
  2. Hoe wil de instelling deze visie op kwaliteit realiseren?
  3. Hoe weet de instelling in hoeverre de visie op kwaliteit wordt gerealiseerd?
  4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?

Deze instellingsreview is sinds 2013 - 2014 een nieuw element van externe kwaliteitszorg. In dat academiejaar trad het tweede Vlaamse accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs in werking.

Instellingsreview is positief over UAntwerpen

11 september 2017 

"Deze universiteit weet heel goed waar ze heen wil": zo luidt een van de conclusies van de externe commissie, die UAntwerpen grondig doorlichtte in het kader van de instellingsreview. 

De allereerste instellingsreview (pdf - 700kb) levert de Universiteit Antwerpen een goed rapport op. De externe commissie is positief over de kwaliteit van het gevoerde onderwijsbeleid. Dit bewijst dat onze manier van aanpakken werkt, wij vertellen een coherent verhaal, dat ook door docenten en studenten gedragen wordt.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) lichtte in 2016 en 2017 alle Vlaamse hogescholen en universiteiten grondig door. Alle instellingen kregen een externe commissie over de vloer. Die commissies voerden talloze gespreken met beleidsmensen, professoren, studenten, alumni en vertegenwoordigers van het werkveld. Zo vormden ze zich een gefundeerd beeld van de kwaliteit van het onderwijsbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs.

Aan die instellingsreview wordt een beoordeling gekoppeld. De Universiteit Antwerpen kreeg over de hele lijn een positieve eindbeoordeling. Dat betekent dat de NVAO onze universiteit het vertrouwen schenkt om onze opleidingen de komende jaren zelf door te lichten. Dat systeem vervangt de bekende ‘visitaties’ uit het verleden. We mogen die doorlichtingen dan zelf doen, maar we zullen daarbij absoluut een beroep blijven doen op externe expertise.

Studentenbegeleiding

De commissie sprak op de Universiteit Antwerpen met meer dan 200 vertegenwoordigers uit alle hoeken van het academische veld. Ze looft onder meer de lange traditie en hoge kwaliteit van de kwaliteitszorg aan UAntwerpen, in combinatie met een laagdrempeligheid en een prima begeleiding en betrokkenheid van de studenten. Volgens de commissie gaat het om unique selling propositions.

Deze positieve beoordeling bewijst dat onze manier van aanpakken werkt. Universiteit Antwerpen maakt al vele jaren het verschil op het vlak van studentenbegeleiding. Dat wordt nu bevestigd door externen. De commissie merkt ook op dat onze visie op onderwijsbeleid het rectoraat ver overstijgt: ook docenten, medewerkers en studenten weten waar wij de focus op leggen en ondersteunen dit.

Eigen klemtonen

In haar eindbeoordeling stelt de commissie letterlijk dat UAntwerpen “heel goed weet waar ze heen wil”. Uit de doorlichting blijkt dat onze universiteit een coherent verhaal vertelt. De faculteiten zijn helemaal mee met dat verhaal, maar hebben tegelijkertijd ook de vrijheid om eigen klemtonen te leggen. En als er ergens in de organisatie een probleem wordt gesignaleerd, wordt het ook daadwerkelijk aangepakt.

UAntwerpen werkt al enkele jaren met strategische beleidsthema’s. De commissie is lovend voor dat systeem, maar vraagt de universiteit wel om die thema’s nog sneller concreet te maken. “Die raad nemen we ter harte”, zegt de vicerector onderwijs. “We maakten al meteen extra middelen vrij en startten acties op om nog meer te focussen op thema’s zoals duurzaamheid en diversiteit.” 

In 2021 staat de volgende instellingsreview op het programma.