Instellingsbrede programma-evaluatie

Op het einde van het academiejaar 2021-2022 ontvingen alle studenten in de eindfase van hun bachelor-, master- of master-na-masteropleidingen en van de schakelprogramma’s een uitnodiging om deel te nemen aan een onderwijsevaluatie over hun volledige opleiding. Deze programma-evaluatie peilde naar hun algemene tevredenheid en naar de herkenbaarheid van de visie op onderwijs van UAntwerpen.

Respons

De globale respons op de programma-evaluatie bedroeg 61,19%. Dit ligt beduidend hoger dan bij de programma-evaluatie van 2019, toen de respons 41,03% was.

Globale tevredenheid

Uit de programma-evaluatie blijkt dat studenten globaal genomen tevreden tot zeer tevreden zijn over hun opleiding aan UAntwerpen

Belangrijkste resultaten bachelor- en masteropleidingen

95% van de studenten vindt dat de bachelor- of masteropleiding hen enerzijds persoonlijk gevormd heeft en anderzijds de nodige vakinhoudelijke kennis en inzichten heeft bijgebracht. Dit zijn de absolute topscores uit de programma-evaluatie.

Ontwikkelingskansen zijn er in de opleidingen wat betreft contacten met het werkveld. Zoals verwacht is dit resultaat sterker uitgesproken in de bachelor dan in de master. Met employability als strategisch beleidsthema voor het onderwijsbeleid blijft de Universiteit Antwerpen zich inzetten om de link tussen de universiteit en haar opleidingen en de arbeidsmarkt verder te versterken.

Na de vorige programma-evaluatie in 2019 heeft de Universiteit Antwerpen in haar onderwijsbeleid sterk ingezet op het geven van feedback aan studenten, en dit loont. In vergelijking met 2019 vinden meer studenten dat ze voldoende feedback krijgen op taken en opdrachten, hoewel er nog steeds ruimte is voor verdere ontwikkeling op dit punt.

Belangrijkste resultaten master-na-masteropleidingen

Het globale resultaat voor de master-na-masteropleidingen was zeer positief waarbij het leren uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het actief meedenken in het onderwijs als absolute toppers uit de bevraging kwamen.

Belangrijkste resultaat schakelprogramma's

Hoewel 85% van de studenten tevreden is, zijn er specifieke werkpunten voor de schakelprogramma’s. De moeilijkheidsgraad van de schakelopleidingen is voor de overgrote meerderheid van studenten goed maar slechts 60% van de studenten vindt de studielast goed. Het feit dat de schakelprogramma’s door veel werkstudenten gevolgd worden die leren en werken en mogelijk ook een gezinsleven combineren, speelt hierin wellicht een rol. Dit resultaat moet verder onderzocht worden, o.a. per programma, om de juiste conclusies te trekken en gerichte verbetermaatregelen te kunnen nemen.

Goed doel

Als stimulans voor deelname aan de programma-evaluatie schenkt UAntwerpen één euro per ingevulde enquête aan een goed doel naar keuze van de student. In totaal schonk UAntwerpen zo 4082 euro aan vier goede doelen: (1) Gratis therapeutische hulp voor jongvolwassenen (Tejo vzw), (2) Hulp voor Oekraïense universiteiten, (3) Jeugdwerkaanbod voor Antwerpse, maatschappelijk kwetsbare jongeren (Betonnen Jeugd vzw) en (4) Ondersteuning voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag (Punt vzw).

De Universiteit Antwerpen dankt alle studenten die met hun medewerking aan de bevraging, deze organisaties een financieel duwtje in de rug hebben gegeven.    


Verdere opvolging

De resultaten van de programma-evaluatie zijn gerapporteerd aan de onderwijscommissies. Ook op de Onderwijsraad en in de Werkgroep Innovatie en Kwaliteitszorg van het Onderwijs (WIKO) zijn de resultaten besproken. De bevindingen worden op alle niveaus, van opleiding over faculteit tot de instelling als geheel, gebruikt om het onderwijs verder te ontwikkelen. Bekijk in dit filmpje hoe we hiermee aan de slag gaan.

Hoe kan een enquête invullen bijdragen aan onderwijskwaliteit?