De kern van kwaliteitszorg bestaat uit het steeds weer doorlopen van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). De PDCA-cyclus leidt ertoe dat beleid systematisch wordt

  • opgezet (Plan)
  • uitgevoerd (Do)
  • geëvalueerd (Check)
  • bijgestuurd (Act)

Het onderwijs doorloopt zowel op opleidings- als op opleidingsonderderdeelniveau continu kwaliteitszorgprocessen die gericht zijn op het realiseren van de onderwijsvisie, de actielijnen onderwijs en de strategische beleidsthema’s van de UAntwerpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van volgende instrumenten en processen. 


Programma-evaluatie

Elke drie jaar wordt voor alle opleidingen een programma-evaluatie georganiseerd. In deze programma-evaluatie worden de studenten bevraagd die aan het einde zijn van hun bachelor of masteropleiding. 

Daarnaast kunnen opleidingen een uitgebreidere programma-evaluatie organiseren. Dan worden verschillende respondentengroepen (startende studenten, studiestakers na eerste bachelor, afgestudeerden) bevraagd over verschillende aspecten van de opleiding als geheel. 

De resultaten van de programma-evaluaties worden opgevolgd door de onderwijscommissies en de Onderwijsraad en haar werkgroepen.

Evaluatie Opleidingsonderdelen

Opleidingsonderdelen worden geëvalueerd door enquêtes bij studenten. Resultaten worden teruggekoppeld aan de verantwoordelijke docent. Op basis hiervan kan de docent zijn onderwijs verbeteren.

Opvolgen van cursusinformatie

Jaarlijks plannen titularissen de invulling van hun opleidingsonderdeel. Ze omschrijven aan welke eindcompetenties een opleidingsonderdeel werkt, welke werk- en evaluatievormen gebruikt worden, welke inhoud aan bod komt, welk studiemateriaal gebruikt wordt, of er een internationale dimensie aan gekoppeld is en bij wie studenten terecht kunnen voor begeleiding. Al deze informatie is terug te vinden op de webpagina’s van de opleidingen.

Studietijdmeting

De studeerbaarheid van een opleiding hangt o.a. af van de studiebelasting. Dit is de totale tijd die een student aan zijn opleiding besteedt. De Universiteit Antwerpen volgt de studeerbaarheid met verschillende methodieken op. De analyses en metingen zijn erop gericht om de studiebelasting in opleidingen te optimaliseren.

Focusgesprekken 

Focusgesprekken bevragen een representatieve groep studenten uit een opleiding over verschillende aspecten van de kwaliteit van het onderwijs. Via deze kwalitatieve onderzoeksmethode kunnen studenten onderwijsproblemen signaleren zodat docenten en onderwijscommissies hier snel op kunnen reageren.

Klankbordgroepen met alumni en het werkveld

De feedback van het werkveld en alumni is voor elke opleiding nuttig en leerrijk. Daarom gaat elke opleiding minstens om de drie jaar in dialoog met een klankbordgroep om bepaalde aspecten van het programma met deze externe partners te bespreken. De resultaten van de klankbordgroepgesprekken worden opgevolgd door de onderwijscommissie.

Analyse van in-, door- en uitstroom

De faculteiten en opleidingen volgen de in-, door- en uitstroomgegevens van studenten in opleidingen op. Op basis van deze regelmatige analyses ondernemen ze verbeteracties. 

Curriculumherziening

De curriculumprocedure zorgt ervoor dat opleidingen aandacht hebben voor alle aspecten van kwaliteitsvol onderwijs als ze een nieuw programma willen ontwikkelen of een bestaand programma grondig willen wijzigen. De curriculumprocedure omvat voorschriften voor het opstellen van een dossier voor curriculumherziening. Een grondige curriculumwijziging wordt uitgewerkt door de Onderwijscommissie van de opleiding en goedgekeurd door de faculteit, de Onderwijsraad en de Raad van Bestuur.
Als een opleiding slechts beperkte wijzigingen aan het programma wil doorvoeren, volstaat een goedkeuring op facultair niveau.