De nieuwe opleidingsbeoordeling ent zich op het bestaande interne kwaliteitszorgsysteem, de onderwijsvisie, de actielijnen onderwijs en de strategische beleidsthema’s van de UAntwerpen. De bestaande instrumenten en processen vormen daarvoor de basis. De kern van kwaliteitszorg blijft bestaan uit het steeds weer doorlopen van een PDCA-cyclus zowel op opleidings- als op opleidingsonderderdeelniveau.

De PDCA-cyclus leidt ertoe dat beleid systematisch wordt

  • opgezet (Plan)
  • uitgevoerd (Do)
  • geëvalueerd (Check)
  • bijgestuurd (Act)

Programma-evaluatie

Bij een programma-evaluatie evalueren studenten, studenten die de opleiding niet afwerkten en alumni het opleidingsprogramma in zijn geheel. Door deze groepen te bevragen, trachten we alle facetten en stadia van de opleiding te evalueren: van de instroom in het universitair onderwijs tot de uitstroom op de arbeidsmarkt. De resultaten vormen een belangrijke input bij de zelfreflectie van de opleiding.

Evaluatie Opleidingsonderdelen

Opleidingsonderdelen worden geëvalueerd door enquêtes bij studenten. Resultaten worden teruggekoppeld aan de verantwoordelijke docent. Op basis hiervan kan de docent zijn onderwijs verbeteren.

Opvolgen van cursusinformatie

Jaarlijks plannen titularissen de invulling van hun opleidingsonderdeel. Ze omschrijven aan welke eindcompetenties een opleidingsonderdeel werkt, welke werk- en evaluatievormen gebruikt worden, welke inhoud aan bod komt, welk studiemateriaal gebruikt wordt, of er een internationale dimensie aan gekoppeld is en bij wie studenten terecht kunnen voor begeleiding. Al deze informatie is terug te vinden op de webpagina’s van de opleidingen.

Studietijdmeting

De studeerbaarheid van een opleiding hangt o.a. af van de studiebelasting. Dit is de totale tijd die een student aan zijn opleiding besteedt. De Universiteit Antwerpen hanteert methoden zoals theoretische analyse, tijdschrijven en paarsgewijze vergelijking om de studiebelasting in kaart te brengen. Deze analyses en metingen zijn erop gericht om de studiebelasting in opleidingen te optimaliseren.

Focusgroepgesprekken en klankbordgroepen

Focusgroepgesprekken bevragen een representatieve groep studenten uit een opleiding over verschillende aspecten van de kwaliteit van het onderwijs. Via deze kwalitatieve onderzoeksmethode kunnen studenten onderwijsproblemen signaleren zodat docenten hier snel op kunnen reageren.De feedback van het werkveld en alumni is voor elke opleiding nuttig en leerrijk. Daarom organiseert elke opleiding minstens om de twee jaar een klankbordgroep om bepaalde aspecten van het programma met deze externe partners te bespreken. De resultaten van focusgroep- en klankbordgroepgesprekken worden opgevolgd door de onderwijscommissie.

Analyse van in-, door- en uitstroom

De faculteiten en opleidingen volgen de in-, door- en uitstroomgegevens van studenten in opleidingen op. Op basis van deze regelmatige analyses ondernemen ze verbeteracties. 

Curriculumherziening

De curriculumprocedure zorgt ervoor dat opleidingen aandacht hebben voor alle aspecten van kwaliteitsvol onderwijs als ze een nieuw programma willen ontwikkelen of een bestaand programma grondig willen wijzigen. De curriculumprocedure omvat voorschriften voor het opstellen van een dossier voor curriculumherziening. Een grondige curriculumwijziging wordt uitgewerkt door de Onderwijscommissie van de opleiding en goedgekeurd door de faculteit, de Onderwijsraad en de Raad van Bestuur.
Als een opleiding slechts beperkte wijzigingen aan het programma wil doorvoeren, volstaat een goedkeuring op facultair niveau.