Voor UAntwerpen is de stem van studenten van groot belang, zeker wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. Daarom betrekken we studenten nadrukkelijk bij processen om de kwaliteit van onze opleidingen en opleidingsonderdelen te onderzoeken en te versterken. 

Onderwijsevaluaties

Studenten worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan onderwijsevaluaties. Dit zijn veelal online enquêtes met vragen over opleidingsonderdelen, het volledige studieprogramma of studietijd. Soms word je als student ook uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgesprek over de kwaliteit van een opleiding of opleidingsonderdeel.

Hoe meer studenten deelnemen aan deze bevragingen, hoe krachtiger hun feedback is. Daarom is deelname aan deze bevragingen sinds academiejaar 2020-2021 voor iedere student aan UAntwerpen verplicht.

Hoe kan een enquête invullen bijdragen aan onderwijskwaliteit?

Uitnodiging enquête

Een uitnodiging tot deelname aan de bevragingen ontvang je via je studentenmail en/of via het studentenportaal (in de module ‘Evalueer je onderwijs’). Vaak gebeurt dit net na afloop van het semester. 

Zolang je de bevraging niet hebt ingevuld, krijg je herinneringen. Twee weken voor de afsluitdatum, zal je zelfs een pop-up-herinnering krijgen als je je aanmeldt op het studentenportaal. 

In de laatste week voor afsluiten, zal je je niet meer op de Blackboard-leeromgeving kunnen aanmelden zonder eerst de bevragingen ingevuld te hebben. 

We zorgen er wel voor dat dit je zeker niet overkomt tijdens blok- en examenperiodes.

Studentenvertegenwoordigers

Op alle niveaus binnen onze universiteit (opleiding, faculteit en universiteit) worden studentenvertegenwoordigers uitgenodigd om te participeren aan het beleid. De vertegenwoordiging van studenten in raden en werkgroepen zoals de Onderwijsraad, de werkgroep innovatie en kwaliteitszorg in het onderwijs, en de onderwijscommissies van de opleidingen is voor de kwaliteitszorg cruciaal. Ook bij de facultaire kwaliteitszorgwerking worden studentenvertegenwoordigers betrokken.