Kerncompetenties voor de educatieve master fysica

Domeinspecifieke component

Probleem oplossende vaardigheden

1. De master moet in staat zijn om duidelijk grootordes in te schatten in situaties die fysisch verschillend zijn maar analogieën vertonen en op die wijze bekende oplossingen te hergebruiken in nieuwe problemen.

Literatuuronderzoek

2. De master is in staat om fysische en andere technische literatuur op te zoeken en te gebruiken, evenals andere informatiebronnen die relevant zijn voor onderzoek en technische projectontwikkeling. Een goede kennis van het wetenschappelijk Engels is vereist.

Leervaardigheid

3. De master is in staat om door onafhankelijke studie nieuwe domeinen te verkennen.

Modellering

4. De master is in staat om beschikbare modellen aan te passen aan nieuwe experimentele gegevens.

Basisonderzoek en toegepast onderzoek

5. De master verwerft een begrip van de natuur, van de manier waarop het onderzoek in de fysica verricht wordt, en hoe dit onderzoek toepasbaar is in heel wat andere domeinen zoals de engineering.

Wiskundige vaardigheden

6. De master begrijpt en beheerst het gebruik van de meest gangbare wiskundige en numerieke methodes.

Grensverleggend onderzoek

7. De master heeft een goede kennis van de huidige stand van het onderzoek in minstens één actief deelgebied van de fysica.

Experimentele vaardigheden

8. De master is vertrouwd met de belangrijkste experimentele methodes en is in staat om zelfstandig experimenten uit te voeren, en de resultaten te beschrijven, te analyseren en kritisch te evalueren.

Breed overzicht over het vakgebied fysica

9. De master is vertrouwd met de belangrijkste domeinen van de fysica en met de technieken die in meerdere vakgebieden toegepast worden.

Bekwaam om bij te blijven

10. De master kan op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en methodes.

Ethisch bewustzijn (met relevantie voor de fysica)

11. De master is in staat maatschappelijke en ethische aspecten van het onderzoek en van professionele activiteit in de fysica te identificeren en is zich bewust van de verantwoordelijkheid om de publieke gezondheid en het milieu te beschermen.

Absolute standaarden

12. De master is vertrouwd met de geschiedenis, de gevarieerdheid en het genot van fysische ontdekkingen en theorieën en is in staat deze met passie over te brengen.

Lerarencomponent

Referentiekader

13. De educatieve master beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 betreffende de basiscompetenties van de leraren’ ondersteunt, zowel op algemeen pedagogisch als op (vak)didactisch vlak.

14. De educatieve master heeft een diepgaande vakinhoudelijke kennis zoals geëxpliciteerd in de leerresultaten van de domeinspecifieke component.

15. De educatieve master kan de onderwijskundige, (vak)didactische en domeinspecifieke kennis zelfstandig uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen en verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. De educatieve master kan deze kennis zelfstandig en geïntegreerd toepassen en deze inzetten om voor lerenden uitdagende leeromgevingen te creëren. De educatieve master kan op basis van de verworven competenties eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk ontwikkelen en aan de realiteit toetsen.

Klasniveau

16. De educatieve master kan de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en hun specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen. De educatieve master kan een leeromgeving creëren die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leermaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij die beginsituatie, inclusief is en responsief ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.

17. De educatieve master beschikt over klasmanagementvaardigheden om een positief leer- en leefklimaat te creëren. De educatieve master kan door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van leerlingen ondersteunen.

18. De educatieve master kan omgaan met diversiteit en met de context van een grootstedelijke omgeving.

19. De educatieve master kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten op korte en lange termijn plannen, met het oog op het creëren van een gestructureerde, efficiënte, veilige en stimulerende leeromgeving, gesteund op wetenschappelijke evidentie.

Samenwerking met partners

20. De educatieve master kan communiceren met ouders of verzorgers met diverse achtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve oplossingen om het leren van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.

21. De educatieve master kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.

Onderzoekende houding

22. De educatieve master kan zelfstandig het beschikbare (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder ontsluiten, kritisch-reflectief benaderen en de inzichten toepassen in de eigen klas- en schoolcontext.

23. De educatieve master kent de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.

24. De educatieve master gaat, gesteund op wetenschappelijk evidentie, kritisch-reflectief om met informatie, onderwijspraktijken, methodieken en leermiddelen. De educatieve master is zich bewust van lacunes in de empirische evidentie voor het gepast invullen van het leraarschap.

25. De educatieve master kan een volledige onderzoekscyclus doorlopen over een onderwijsrelevant onderwerp waarbij die op grond van theoretische en praktijkgerichte inzichten een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen in onderwijs.

26. De educatieve master kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing bijdragen aan schoolbeleid en schoolontwikkeling.

27. De educatieve master kan door onderzoekend leren en kritische zelfevaluatie het eigen functioneren als leraar bijsturen en op deze manier richting en innovatie geven aan de eigen professionele praktijk en ontwikkeling.

School en maatschappij

28. De educatieve master heeft inzicht in organisatieprincipes van scholen en van goed schoolbeleid.

29. De educatieve master kan in een schoolteam constructief samenwerken met collega’s. De educatieve master kan initiatief nemen tot, deelnemen aan en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg en aan klasoverschrijdende activiteiten.

30. De educatieve master kan over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde oplossingen voor de onderwijspraktijk communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en als professional deelnemen aan het maatschappelijk debat.