Sociale Wetenschappen

Verdieping

Overzicht van het aanbod 'verdiepende modules' bij opleidingsonderdelen

Binnen het onderdeel VERDIEPING kan je voor minstens 3 studiepunten een keuze maken uit:

Uitdiepende module bij bestaand opleidingsonderdeel
 

3sp

1e of 2e sem

Uit aanbod (zie onder) door docenten verbonden aan FSW

Extra opleidingsonderdeel uit keuzeaanbod eigen opleiding of richtingspecifieke vakken van andere FSW opleidingen

Min 3sp

1e of 2e sem

Uit bestaande aanbod aan opleidingsonderdelen uit SOC-CW-PW-SEW-OOW (bachelor, schakel/voorbereiding of master)

Een individueel begeleid traject dat aansluit bij een bestaand opleidingsonderdeel. Bv. door het volgen van een verdiepende Massive Open Online Course (MOOC) en/of het verwerken van literatuur.

Min 3sp

1e of 2e sem

Na overleg met de coördinatoren, contacteer je een geschikte docent of assistent om je hierin te begeleiden.

Interesse in een MOOC? Kijk dan alvast hier voor inspiratie

 

Hierna volgt een aanbod van verdiepende modules die aansluiten bij bestaand opleidingsonderdelen.

Opgelet: niet elke verdiepende module vindt jaarlijks plaats, soms leggen de docenten bepaalde toetredingsvoorwaarden op of wordt een limiet gesteld aan het aantal deelnemers. De info over de aangeboden modules, die je vindt in onderstaande infoboxes, geldt daarbij als richtlijn. Check altijd via de FSW honours coördinatoren of een module effectief wordt aangeboden op het moment dat jij deze wil inplannen.

Extra module Europese Integratie - 3sp - 1e sem - Peter Bursens

Onderwijstaal

Engels

Situering

European Integration is een inleiding op de EU, over theorie, geschiedenis, instellingen en beleidsdomeinen. De studenten wordt gevraagd een integratieoefening te maken door de basiselementen geïntegreerd toe te passen op een complex dossier, zoals migratie, klimaat, COVID-19, …

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel? 

European Integration, 2e semester, een vak van BA2 PW.

Timing

1e  semester 1 (vanaf AJ21-22)

Is er een ‘volgtijdelijkheid’? 

Ja, het BA2 vak European Integration.

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Neen

Evaluatievorm

Een document dat verschillende vormen kan hebben, af te spreken met de docent: een wetenschappelijk essay, een blogpost, een op-ed (opposite the editorial page), een policy brief, …

Aantal studenten dat kan deelnemen

Geen beperking

Sales pitch: Waarom deelnemen? 

Voor de aanpak van complexe maatschappelijke problemen wordt steeds meer naar de Europese Unie gekeken. Maar wat mag en kan de EU juist doen in welke dossiers? In het vak Europese integratie worden de instellingen en bevoegdheden van de EU besproken. Maar om het echt te begrijpen moet je een integrale kijk hebben waarbij je instellingen, bevoegdheden en beleidsdomeinen met elkaar verbindt. De verdieping binnen het FSW honours programma laat toe om een complex probleem vanuit meerdere perspectieven te bestuderen. De COVID-19 respons bijvoorbeeld raakt aan gezondheidsbeleid, interne markt, het budget, de buitengrenzen, de Schengenzone, de Eurozone, de democratie in de lidstaten, …. Je kiest zelf in welke genre je de integratie vorm geeft: een essay, blogpost, policy brief….

Sociale statistiek en sociale theorie: two of a kind - 3sp - 2e sem - Peter Thijssen

Onderwijstaal

Nederlands

Situering

Hierin gaan we in op de uitdaging om nieuwe sociale theorie te toetsen via creatieve inzet van statistische methoden. Vaak worden statistiek en theorie als twee uitersten bekeken die moeilijk verenigbaar zijn. Dat is een vergissing want ze zijn sterk gerelateerd want vergen beide een uitstekend analytisch inzicht.

In dit vertrekt de docent van twee eigen theoretische papers met respectievelijk een Durkheimiaanse (1) en een Weberiaanse (2) insteek. De ene paper gaat in op het klassieke onderscheid tussen mechanische en organische solidariteit en verbindt die met de problematiek van de intergenerationele verhoudingen. De andere paper gaat in op de onderscheiden invullingen van charisma en linkt die met de problematiek van de populistische politiek. De bedoeling is dat we samen nadenken hoe we deze theorieën kunnen toetsen via de creatieve inzet van statistische technieken.

 1. Intergenerational solidarity : the paradox of reciprocity imbalance in ageing welfare states
  Thijssen Peter  
  The British journal of sociology - ISSN 0007-1315-67:4 (2016) p. 592-612
 2. Max Weber’s antinomies of the Fall: paradisiacal ethics and the populist Zeitgeist
  Thijssen Peter  
  The British journal of sociology - ISSN 0007-1315 Forthcoming

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel? 

Het seminarie sluit aan bij ‘Statistiek I’ / ‘Statistiek II’ en is geschikt voor studenten van alle richtingen in FSW en alle BA-jaren.

Timing

2e semester, te evalueren na een jaar of jaarlijks haalbaar is, zo niet, tweejaarlijks.

Is er een ‘volgtijdelijkheid’?

Neen

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Geen

Evaluatievorm

Paper/permanente evaluatie

Aantal studenten dat kan deelnemen

Minimum 2 – Maximum 5

Sales Pitch: Waarom deelnemen?

Het leven is aan de durvers

Seminarie Media-ethiek - 3sp - 2e sem (2jaarlijks) - Kristien Hens

Onderwijstaal

Nederlands

Waar gaat het verdiepend opleidingsonderdeel over?

Vanaf 2021-2022 zal het opleidingsonderdeel ‘media-ethiek’ ook aangeboden worden aan de studenten wijsbegeerte, als een opleidingsonderdeel van 6 sp. De extra component zal bestaan uit drie verdiepende seminaries. De studenten van het FSW honours programme zijn welkom om deze ook te volgen. Waarschijnlijk zal het onderwerp van 2021-2022 ‘ethiek en videogames’ zijn.

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel? 

Dit zijn verdiepende seminaries die in principe aansluiten bij het vak ‘media-ethiek’. Dit vak wordt elk jaar georganiseerd in het 2e semester als 3 sp vak voor de studenten van 2e bachelor communicatiewetenschappen en schakelprogramma voor het masterprogramma ‘filmstudies en visuele cultuur). De extra seminaries voor studenten wijsbegeerte zouden vanaf 2021-2022 tweejaarlijks plaatsvinden, waarschijnlijk in mei.

Timing

2e semester, tweejaarlijks

Is er een ‘volgtijdelijkheid’? 

In principe is dit onderdeel een verdieping van het vak media-ethiek. Echter, geïnteresseerde honours studenten kunnen de seminaries ook bijwonen zonder eerst de algemene cursus media-ethiek te volgen. Ze kunnen de uitgeschreven syllabus van media-ethiek bekijken en ook de opgenomen lessen via Mymediasite.

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Nee

Evaluatievorm

Bijwonen van de seminaries is verplicht, en tijdens de laatste les bereiden de studenten een presentatie voor en een korte tekst met discussievragen.

Aantal studenten dat kan deelnemen

Geen beperking

Sales Pitch: Waarom deelnemen? 

Het geeft studenten de kans om dieper in te gaan op filosofische aspecten van media en ook om in interactie te gaan met studenten wijsbegeerte.

Filmklassiekers herbekeken - 3sp - 1e sem - Philippe Meers

Onderwijstaal

Nederlands

Situering

Dit is een verdiepend opleidingsonderdeel dat aansluit bij 'Geschiedenis en esthetiek van de film'. De reguliere studenten moeten tien films bekijken (in De Cinema-De Studio) die aansluiten bij de lessen en waar een examenvraag over gesteld wordt. De honours studenten vullen deze filmvertoningen aan met een korte review per film (400 woorden), (tweewekelijkse?) nabesprekingen van de films en de lectuur van extra wetenschappelijke literatuur rond de films. Na de eerste proefsessie, leidt elke student een discussiesessie. Tegen het einde van het semester schrijven de studenten een paper (2500 woorden) over een zelf gekozen filmhistorisch onderwerp.

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel? 

Geschiedenis en esthetiek van de film: 1ste semester

bachelor CW; schakeljaar Master Filmstudies en Visuele Cultuur; master Master Filmstudies en Visuele Cultuur (voor studenten die het vak nog niet hebben afgelegd in de bachelor of voorgaande master)

Timing

1e semester, te evalueren na een jaar of jaarlijks haalbaar is, zo niet, tweejaarlijks.

Is er een ‘volgtijdelijkheid’? 

De student moet (liefst gelijktijdig, eventueel voordien) het vak volgen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Geen bijkomende voorwaarden

Evaluatievorm

Permanente evaluatie deelname sessies, korte reviews en eindpaper

Aantal studenten dat kan deelnemen

Min. 4; Max. 8

Sales Pitch: Waarom deelnemen? 

Het biedt studenten de mogelijkheid hun inzicht in alle aspecten van de filmgeschiedenis uit te diepen in interactieve vorm en aan de hand van de visie, de bespreking en de analyse van concrete klassieke (en minder klassieke) films en de lectuur van state of the art literatuur uit het filmwetenschappelijke veld.

Social Demography - verdiepende module - 3sp - 1e of 2e sem - Karel Neels

Onderwijstaal

Begeleiding in het Engels of Nederlands, afhankelijk van deelnemers. Le(e)smateriaal voornamelijk in het Engels of het Frans.

Situering

De evolutie van de bevolking is een belangrijke parameter in verschillende beleidsdomeinen (cf. arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, sociale zekerheid, etc.), en vergt een gedetailleerd begrip van trends in geboortecijfers, morbiditeit en mortaliteit, huishoudensstructuren, migratie, alsook de implicaties van dergelijke trends op toekomstige bevolkingsontwikkelingen. In deze module krijg je uitdiepende literatuur voor een topic waardoor je gebeten bent en ontwikkel je in samenwerking met de docent online content, voorbeelden en oefeningen die kunnen worden ingezet in colleges.

Sluit het aan bij een bestaand opleidingsonderdeel?

Social Demography (BACH3)

Timing

BACH3/MA

Is er ‘volgtijdelijkheid’?

Je volgt momenteel het opleidingsonderdeel Social Demography of je hebt dit opleidingsonderdeel gevolgd.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Je hebt een credit behaald voor Statistiek I/A

Evaluatievorm

Je rapporteert in een verslag over het bijkomend materiaal dat je hebt verwerkt en de content die je op basis daarvan hebt gegenereerd.

Aantal studenten dat kan deelnemen

Max. 3

Waarom zouden studenten deelnemen?

Bevolkingsvooruitzichten zijn economisch en beleidsmatig uitermate relevant: door deze module krijg je een sterker onderbouwd inzicht in dergelijke topics en kan je door je erkende bijdrage in de ontwikkeling van content rond deze topics bovendien je verworven expertise aantonen.

Levende ideeën - 3sp - 1e sem - Walter Weyns

Onderwijstaal

Nederlands

Situering

Inhoud

Een verkenning van de rijke geschiedenis van ideeën, in het bijzonder van ideeën die rondwaren in de menswetenschappen.

(Een losse greep: gezag, individu, wit, burger, rol, kennis, systeem, vrijheid, modern, gemeenschap, stad, communicatie, openbaarheid, macht, liefde, zelf, ras, klasse, cultuur, geloof, gender, staat, consensus, massa, imitatie, natuur, tijd, subject, idee, symbool, beschaving, mens, medium, actor, organisatie, vooruitgang, crisis, revolutie, objectiviteit, utopie, bestuur, geluk, mensenrecht, publiek, norm, tolerantie, ongelijkheid, verlichting, performativiteit, religie, integratie, vorming, geld, maatschappij, sociaal, traditie, innovatie, experiment, wetenschap, waarde, theorie, gedrag, handeling, netwerk etc.)

Over ideeën kan je een biografie schrijven, even boeiend als over een mensenleven.

Een idee heeft een ontstaansgeschiedenis, trekt erop uit, gaat allianties aan, duikt onder en doemt op. Altijd wordt het verrijkt of bezwaard met wat het onderweg tegenkomt. Bovendien worden ideeën verschillend ontvangen. Pedant gezegd: ideeën hebben een conceptie, inceptie en receptie – soms volgt deceptie. En als je denk dat je ze te pakken hebt, ontglippen ze je vaak toch nog.

We gaan zelf op onderzoek uit, in het voetspoor van inspirerende onderzoekers als Kosseleck, Nisbet, Arendt, Steiner, Bauman, Merton, Furedi e.a. Maar we blijven niet aan het handje lopen. Welke ideeën we onderzoeken hangt af van de belangstelling van de studenten.

Werkwijze

Seminar. We lezen bespreken teksten, geven korte uiteenzettingen en discussiëren.

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel? 

Aansluiten is veel gezegd, maar dit opleidingsonderdeel situeert zich ergens tussen Klassieke Sociologische Theorie in de bachelor en Theoretische Perspectieven en Cultuurkritiek in de master.

Timing

Eerste semester, jaarlijks

Is er een ‘volgtijdelijkheid’? 

Nee

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Geen

Evaluatievorm

60% permanente evaluatie (bijdrage in seminar);

40% eindverslag

Aantal studenten dat kan deelnemen

Geen beperking

Sales Pitch: Waarom deelnemen? 

Ideeën kan je niet verkopen. Anders verliezen ze hun waarde als idee.

In een wereld waar ideeën ten nutte worden gemaakt van andere doeleinden, kan dit een verademing zijn. 

 

Parlant de la politique belge, je me disais que... - 3sp - 2e sem - Petra Meier

Onderwijstaal

Frans

Situering

Debatgroepen in het Frans over (vooral) de Belgische politiek, voortbouwende op het opleidingsonderdeel “Belgische Politiek”. Als basis voor deze debatgroepen wordt een extra luik informatie/literatuur in het Frans aangeboden rond thema’s die nauw aansluiten bij de actualiteit. Studenten debatteren samen met de docente over deze stof, waarbij ze om beurt de kern van één tekst brengen als aanzet. Ze zoeken daarnaast zelf ook informatie (geschreven en audiovisuele pers, wetenschappelijke literatuur) over de onderwerpen. Ook toegankelijk voor wie het basisvak niet volgde, maar wel geïnteresseerd is in de Belgische politiek. Het format bestaat uit een tiental bijeenkomsten van telkens 2 uur, door de docente zelf verzorgd. Het mogen kleine groepen zijn opdat iedereen voldoende aan bod komt. Zo train je lees-, luister-, en praatvaardigheden in het Frans en verdiep je je kennis over de Belgische politiek. Op het einde bereidt elke student een kleine individuele presentatie voor (zie verderop).

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel?

Belgische politiek, Bachelor Politieke Wetenschappen, tweede semester

Timing

2de semester, elk academiejaar

Is er een ‘volgtijdelijkheid’?

Geen volgtijdelijkheid; kan ook gevolgd worden zonder het opleidingsonderdeel Belgische politiek gevolgd te hebben

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Zin hebben om je uit te drukken in het Frans en om je actieve kennis van het Frans te verbeteren

Evaluatievorm

Combinatie van permanente evaluatie tijdens de bijeenkomsten en een presentatie naar het einde toe. Elke student bereidt een presentatie van 10 minuten voor en neemt die op. Vervolgens wordt die doorgesproken met de docente.

Aantal studenten dat kan deelnemen

Minimaal drie en maximaal tien studenten om voldoende kritische massa te hebben en opdat iedereen voldoende ruimte heeft om te spreken

Sales pitch: waarom deelnemen?

CLIL op zijn best: je leert bij over de Belgische politiek in het Frans en door de bril van Franstalige journalisten en politicologen. Daarbij gebruik je je vaak passieve Frans om je vlotter en natuurlijker te leren uitdrukken. Dat allemaal rond een tafel waarin je zonder schroom zaken kan aankaarten en debatteren. Het gaat niet om de grammatica, het gaat om het onderwerp, maar dan in een taal die je zelden gebruikt buiten een leercontext om, maar die voor bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt heel nuttig is.

Andere bedenkingen?

Soyez les bienvenus!

Philosophy of Science - 3sp - 2e sem (2jaarlijks) - Bert Leuridan

Onderwijstaal

Engels

Situering

Je verdiept je in de wetenschapsfilosofie en maakt aan de hand van Peter Godfrey-Smiths boek Theory and Reality kennis met:

 • de 20ste-eeuwse geschiedenis van de wetenschapsfilosofie: logisch positivisme/empirisme, Popper, Kuhn, Lakatos en Laudan;
 • een aantal vraagstukken uit die 20ste-eeuwse periode: inductie en confirmatie, falsificatie, paradigma’s, normale wetenschap en revoluties;
 • de kritiek op de traditionele wetenschapsfilosofie vanuit wetenschapssociologische hoek;
 • wetenschap, feminisme en ‘science and technology studies’;
 • en enkele hedendaagse vraagstukken: naturalisme, de actuele en de optimale sociale structuur van het wetenschapsbedrijf, wetenschappelijk realisme, verklaring en Bayesianisme en confirmatie.

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel? 

Je sluit aan bij het bestaande opleidingsonderdeel Philosophy of Science (MA Fysica en MA Computerwetenschappen).

De thema’s die behandeld worden sluiten inhoudelijk aan bij het tweede deel van het opleidingsonderdeel Logica en Wetenschapskritiek. De beide pakketten (Philosophy of Science en LWK) zijn evenwel complementair en overlappen slechts in heel beperkte mate. Ze kunnen parallel worden gevolgd (beide worden in het 2de semester gegeven) of sequentieel (bij voorkeur eerst LWK, dan Philosophy of Science).

Timing

2e semester, tweejaarlijks (ook in 2020-2021); normaliter op vrijdagnamiddag op de Campus Middelheim of de Campus Groenenborger.

Is er een ‘volgtijdelijkheid’? 

Geen volgtijdelijkheid.

De facto zou je dit combineren met LWK. De thema’s die behandeld worden sluiten inhoudelijk aan bij het tweede deel van het opleidingsonderdeel Logica en Wetenschapskritiek. De beide pakketten (Philosophy of Science en LWK) zijn evenwel complementair en overlappen slechts in heel beperkte mate. Ze kunnen parallel worden gevolgd (beide worden in het 2e semester gegeven) of sequentieel (bij voorkeur eerst LWK, dan Philosophy of Science).

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Geen.

Evaluatievorm

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Aantal studenten dat kan deelnemen

Geen beperking

Sales Pitch: Waarom deelnemen? 

Wie het luik wetenschapsfilosofie in LWK boeiend vindt, kan deze deeldiscipline van de wijsbegeerte verder verkennen. Op die manier word je uitgedaagd om te reflecteren over de wetenschappen in het algemeen en de eigen sociaalwetenschappelijke discipline in het bijzonder. Dit is zowel nuttig met het oog op een verdere onderzoekscarrière als in functie van een onderwijsloopbaan of een job op de bredere arbeidsmarkt.

Je sluit aan bij Philosophy of Science en komen zo in contact met studenten Fysica en Computer­wetenschappen. Dit cross-disciplinair contact kan voor alle betrokkenen heel verrijkend zijn.

Ken- en Wetenschapsleer voor Sociale Wetenschappers - 3sp - 2e sem - Bert Leuridan

Onderwijstaal

Nederlands

Situering

Je verdiept je in de wetenschapsfilosofie en maakt kennis met:

 • een waaier aan traditionele wetenschapsfilosofische vraagstukken: wat zijn wetenschappelijke wetten, wetenschappelijke theorieën en paradigma’s?, waartoe dienen ze en hoe kunnen we ze evalueren?;
 • meer hedendaagse vragen over de sociale en maatschappelijke aspecten van wetenschap: fraude, controle- en consensusmechanismen, wetenschapsbeleid, wetenschap en gender;
 • de relatie tussen wetenschap en andere kennisvormen: religie, metafysica, normatieve ethiek;
 • en tot slot ook met vraagstukken uit de filosofie van de geschiedenis, de filosofie van de geneeskunde en de filosofie van de wiskunde.

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel?

Je sluit aan bij het bestaande opleidingsonderdeel Ken- en Wetenschapsleer (BA Wijsbegeerte, 6SP), waarvan je een coherent deelpakket volgt (Delen II-V van het handboek KWL).

De thema’s die behandeld worden sluiten inhoudelijk aan bij het tweede deel van het opleidingsonderdeel Logica en Wetenschapskritiek. De beide pakketten (KWLSW en LWK) zijn evenwel complementair en overlappen slechts in heel beperkte mate. Ze kunnen parallel worden gevolgd (beide worden in het 2e semester gegeven) of sequentieel (bij voorkeur eerst LWK, dan KWLSW).

Timing

2e semester, jaarlijks; normaliter maandagvoormiddag, in de lesweken 5 tot en met 13

Is er een ‘volgtijdelijkheid’? 

Geen volgtijdelijkheid.

De facto zou je dit combineren met LWK. De beide pakketten (KWLSW en LWK) zijn complementair en overlappen slechts in heel beperkte mate. Ze kunnen parallel worden gevolgd (beide worden in het 2e semester gegeven) of sequentieel (bij voorkeur eerst LWK, dan KWLSW).

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Geen

Evaluatievorm

Schriftelijk examen

Aantal studenten dat kan deelnemen

Geen beperking.

Sales Pitch: Waarom deelnemen? 

Wie het luik wetenschapsfilosofie in LWK boeiend vindt, kan deze deeldiscipline van de wijsbegeerte verder verkennen. Op die manier word je uitgedaagd om te reflecteren over de wetenschappen in het algemeen en de eigen sociaalwetenschappelijke discipline in het bijzonder. Dit is zowel nuttig met het oog op een verdere onderzoekscarrière als in functie van een onderwijsloopbaan of een job op de bredere arbeidsmarkt.

Je sluit aan bij KWL en komt zo in contact met studenten Wijsbegeerte, Taal- en Letterkunde, Wiskunde, Fysica, etc. Dit cross-disciplinair contact kan voor alle betrokkenen heel verrijkend zijn.

Maatschappelijke veerkracht - 3 sp - 1e sem - Ann Crabbé en Anne Bergmans

Onderwijstaal

Nederlands

Situering

Ontstaan in de natuurwetenschappen waar biologen de ‘resilience’ van ecosystemen lieten zien, is het concept doorgedrongen in vele andere wetenschappelijke disciplines, waaronder ook de sociale wetenschappen, waar we het concept vertalen als maatschappelijke veerkracht.

In deze verdiepende module bespreken we de relevantie van het concept in de subdisciplines van de sociale wetenschappen (PW, SOC, SEW…) en ‘ontrafelen’ we het concept, rekening houdend met de definities die eraan gegeven worden in de literatuur. We dagen de studenten uit om vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief na te denken over veerkracht in specifieke cases: veerkracht en terrorisme, veerkracht onder COVID-19, veerkracht onder klimaatverandering…

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel?

Nee, iedereen die geboeid is door hoe we als individu, organisatie of samenleving omgaan met langetermijnveranderingen, maar ook met schokkende gebeurtenissen is welkom.

Timing

1e semester, jaarlijks

Is er een ‘volgtijdelijkheid’?

Nee

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Persoonlijke motivatie voor een seminarie rond het thema, toe te lichten in een korte motivatietekst

Evaluatievorm

Een essay, specifiek rond een persoonlijk gekozen ‘case’ waarin veerkracht belangrijk is

Aantal studenten dat kan deelnemen

Minimum 3 studenten; maximum 10

Sales Pitch: Waarom deelnemen?

Vergroot je conceptuele en praktische kennis over hoe individuen, organisaties en maatschappelijke systemen veerkrachtig kunnen zijn of worden! Bijvoorbeeld in het licht van een wereldwijde pandemie.

Hoe kan je (risico)gedrag beïnvloeden en hoe kan technologie hiertoe bijdragen? - 3sp - 1e sem (AJ 21-22 2e sem!) - Michel Walrave

Onderwijstaal

Nederlands

Situering

In het opleidingsonderdeel Overheids- en Social Profitcommunicatie maken studenten kennis met de verschillende vormen van communicatie in de overheids- en social profitsector. Een deel van de cursus is gewijd aan voorlichting. Hierin wordt gefocust op de verschillende vormen van voorlichting en theorieën die inzage geven in het bestuderen en beïnvloeden van attitudes en gedrag. Daarnaast komen in het deel e-government theorieën aan bod die onder meer inzicht bieden in de factoren die het gebruiken van technologie stimuleren of afremmen.

In deze verdiepende module zoomen we in op (a) een actueel maatschappelijk issue en de bijdragen die theorieën kunnen leveren in het inzicht in de voorspellers van (risico)gedrag, (b) een nieuwe technologische ontwikkeling binnen de overheids- of social profitsector waarvan we nagaan welke aspecten het gebruik van die technologie kunnen beïnvloeden.

Sluit het aan op een bestaand opleidingsonderdeel?

Overheids- en Social Profitcommunicatie, 1.ste semester, een vak van de master Communicatiewetenschappen en master Politieke Communicatie

Timing

1e semester  (voor AJ 2021-2022 ook mogelijk in het 2e semester!)

Is er een ‘volgtijdelijkheid’?

De student kan deze verdiepende module volgen, tijdens of na het volgen van het opleidingsonderdeel Overheids- en Social Profitcommunicatie.

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Geen specifieke toelatingsvoorwaarden.

Evaluatievorm

Een wetenschappelijke paper, een policy brief, …

Aantal studenten dat kan deelnemen

Minimum 1 - maximum 3

Sales Pitch: Waarom deelnemen?

Zowel overheden als social profitorganisaties nemen steeds meer initiatieven om bepaalde maatschappelijke problemen beter te begrijpen en zo mogelijk interventies te ontwikkelen om bepaalde problemen te voorkomen of op te lossen. Voorlichtingscampagnes worden ontwikkeld om onder meer attitudes te wijzigen ten aanzien van risicogedrag, maar ook om het gedrag zelf te beïnvloeden (bv. in de domeinen verkeersveiligheid, gezondheid, internetgebruik). In deze context worden soms ook technologieën ontwikkeld (bv. apps) om burgers te informeren en hun gedrag te beïnvloeden (bv. Coronalert, de COVID-19 contact tracing app of andere apps in de context van gezondheid of (online) veiligheid). Belangrijke vragen die we hierbij zullen bestuderen zijn: welke factoren dragen bij tot het beïnvloeden van het gedrag van burgers? In welke mate kan technologie hierin een rol spelen? Hoe kan je het gebruik van die technologie bevorderen? Deze vragen staan centraal in de verdiepende module. Samen met de docent wordt een specifiek onderwerp/technologie bestudeerd vanuit de theorieën rond gedragsbeïnvloeding en het gebruiken van technologie, en wordt hierrond advies geformuleerd.