Sociale Wetenschappen

Veelgestelde vragen

Hieronder kan je rustig doorheen de FAQ's gaan. Heb je daarna nog meer vragen? Aarzel niet contact op te nemen met de coördinatoren: Ann Crabbé en Anne Bergmans. Stuur hen samen een berichtje en dan antwoordt snel één van beide. 

Waarom zou ik het FSW honours programma volgen?

Heb je veel ‘goesting’ om je blikveld te verruimen, je kennis te verdiepen en praktijkervaring op te bouwen (ev. met oog op een doctoraat of je latere professionele loopbaan), dan is het FSW honours programma iets voor jou.

Indien je het HP succesvol afrondt, krijg je bovenop je diploma een gedetailleerd certificaat met al jouw activiteiten, waarmee je jezelf kunt onderscheiden bij de start van jouw academische of professionele loopbaan.

Wie kan het FSW honours programma volgen? (toelatingscriteria)

Om toegelaten te worden tot het FSW honours programma moet je met succes het eerste bachelorjaar hebben afgerond van één van de bacheloropleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

De coördinatoren screenen in de eerste plaats op interesse en motivatie. Pas in tweede orde worden geïnteresseerde studenten gescreend op hun studieresultaten. Per academiejaar kunnen maximaal 12 studenten het FSW honours programma volgen. Sta je op het punt je eerste bachelor af te ronden, zit je al in je tweede of derde bachelor, heb je wat tijd op overschot en vooral veel zin om eraan te beginnen? Vermeld in deze brief naast je drijfveren ook wat je studiesituatie is: in welk jaar studeer je, hoe zie je de timing van het opnemen van de onderdelen van het FSW honours programma, in welk type organisatie zou je graag je stage opnemen en dergelijke meer. Geef meteen ook even je rolnummer mee, dat vergemakkelijkt onze administratie. De coördinatoren contacteren je vervolgens met feedback en een uitnodiging voor een overlegmoment.

Aanmeldingen voor het FSW honours programma worden idealiter ingewacht in de loop van de maand mei indien je het programma wil aanvatten bij het begin van het eerste semester, maar zijn eigenlijk doorlopend tijdens het academiejaar welkom. We bekijken samen wanneer je het traject kan aanvatten.

Hoe weet ik of ik goed genoeg ben voor het HP?

Het FSW honours programma selecteert deelnemers niet in de eerste plaats op algemene studieresultaten, maar vooral op de beschikbaarheid van tijd en ‘goesting’ om eraan te beginnen. Heb je een heel zwaar studieprogramma, dan is het wellicht niet aangewezen om er nog extra taken bovenop te leggen. Maar heb je tijd en ben je bovendien heel erg gemotiveerd om je te verdiepen in een bepaald onderwerp, je blikveld te verruimen en praktijkervaring op te doen, dan is het FSW honours programma wellicht iets voor jou.

In het FSW honours programma gaan we ervan uit dat je niet noodzakelijk eerder ‘excellentie’ hebt moeten laten blijken. We willen je, door je toe te laten tot het FSW honours programma, de kans bieden om te gaan excelleren, door je te laten werken op thema’s die jou écht liggen en waarin jij je wil bekwamen.

Wanneer ben ik geslaagd?

Het FSW honours programma werkt via een pass/fail systeem op elk van de onderdelen. Je moet op elk onderdeel geslaagd zijn, om een ander onderdeel te mogen aanvatten.

Gezien je de kans hebt om zelf je individuele FSW honours programma samen te stellen, is het niet standaard uit te leggen welke evaluatievorm per onderdeel is voorzien. Stel dat je in het verdiepingstraject een cursus uit het bestaande aanbod kiest, dan volg je de evaluatievorm die de betrokken docent sowieso had voorzien voor die cursus. Volg je echter een MOOC (Massive Open Online Course) waarvoor standaard geen beoordelingsvorm is voorzien, dan kan het gebeuren dat je over deze MOOC een reflectiepaper dient te schrijven. Om zeker te zijn welke evaluatievorm er voor een onderdeel is voorzien, neem je best contact op met de coördinatoren van het FSW honours programme, Ann Crabbé en Anne Bergmans.

Wat gebeurt er als ik het HP uiteindelijk niet aankan / stop?

Wat jammer dat je je deelname aan het FSW honours programma zou stopzetten! Terwijl de coördinatoren er uiteraard alles aan gaan doen, om te voorkomen dat je uit het programma stapt, kan het uiteraard gebeuren dat er toch voldoende redenen zijn om je deelname te eindigen.

Heb je bepaalde onderdelen met gunstig gevolg afgelegd, dan komen de credits daarvoor niet automatisch op je diploma terecht. Contacteer de coördinatoren van het FSW honours programma, om samen de mogelijkheden te verkennen om de credits alsnog formeel te verwerven

Ik koos ervoor een stage in de zomervakantie op te nemen. Kan ik dan in de tweede zittijd mijn “pass” behalen?

Uiteraard. Herkansing is niet mogelijk, maar in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld voor een zomerstage of zomerschool) is het perfect denkbaar dat het beoordelingsmoment voor een onderdeel uit jouw programma in de tweede zittijd valt.

Kost het HP geld? Zo ja, hoeveel?

Goed nieuws! Het FSW honours programma kost je geen extra geld. Je inschrijvingsgeld voor je ‘normale’ studieprogramma volstaat om aan alle onderdelen deel te nemen.

Opgelet: wil je een MOOC volgen op een website en de organisator vraagt geen geld voor deelname, maar wel voor het examen, dan zal de Faculteit Sociale Wetenschappen deze kosten niet dragen. We voorzien een alternatieve evaluatievorm om te beoordelen of je dit onderdeel van het FSW honours programma succesvol hebt afgelegd. Wil je toch graag deelnemen aan het examen dat de organisator van de MOOC heeft voorzien, dan staat het je uiteraard vrij om aanvullend ook dat examen af te leggen en de inschrijvingskost voor eigen rekening te nemen.

Wanneer kan ik mij inschrijven?

Aanmeldingen voor het FSW honours programma worden idealiter ingewacht in de loop van de maand mei wanneer je het programma wil aanvatten bij het begin van het eerste semester, maar zijn eigenlijk doorlopend tijdens het academiejaar welkom. We bekijken samen wanneer je het traject kan aanvatten.

Kan ik een HP alumnus contacteren om vragen te stellen / ervaringen te horen?

Heel slim idee om je licht op te steken bij je voorgangers in het FSW honours programma! Een aantal ‘ervaringsdeskundigen’ heeft reeds getuigd over zijn/haar deelname aan het FSW honours programma: bekijk hun getuigenissen. Heb je aansluitend nog vragen, contacteer dan zeker de coördinatoren: Ann Crabbé en Anne Bergmans  Zij kunnen je wellicht ofwel zelf helpen, ofwel je doorverwijzen naar een ervaringsdeskundige uit jouw opleidingsrichting die het FSW honours programma eerder (met succes) volbracht.

Hoe weet ik wat een goede samenstelling van het HP is? Hoe moet ik mijn HP samenstellen?

Het programma van de FSW honours, bestaat standaard uit vier onderdelen: één onderdeel is ‘vast’ en wordt standaard opgelegd aan alle honours studenten (nl. het gezamenlijk organiseren van een event); voor het samenstellen van de overige drie onderdelen heb je erg veel keuzevrijheid. Op de programma-webpagina van de FSW honours website, kan je het ruime ‘menu’ vinden voor elk van de drie onderdelen waarin je keuzevrijheid hebt.

Belangrijk is dat elk van de vier onderdelen van het FSW honours programma een studielast van 3 ECTS (studiepunten) telt. Alle onderdelen die vermeld zijn op de programma-webpagina voldoen aan die voorwaarde. Wil je een extra vak opnemen (in het onderdeel ‘verdieping’ of ‘verbreding’) met een hogere studielast, overleg dan met de coördinatoren van het FSW honours programma. Wil je zelf zoeken naar bv. een MOOC rond een thema dat jou erg interesseert, bekijk dan even de checklist 'hoe kies je een goede MOOC' en zoek vooreerst zelf informatie over het aantal uren dat de MOOC organisator voorspelt dat je bezig zal zijn met de cursus. Contacteer ook de coördinatoren om (samen) een realistische inschatting te kunnen maken van de werklast.

Ben je heel erg geïnteresseerd in een cursus die helaas (nog) niet in het keuzeprogramma van de FSW honours staat vermeld? Contacteer dan zeker de FSW honours coördinatoren, voor nader overleg.

Kan ik als derde bachelorstudent nog starten? Kan ik het HP verder afwerken tijdens mijn masterjaar?

Als je gedurende de voorgaande jaren ook al deel hebt uitgemaakt van het FSW honours programma, is het toegelaten om het FSW honours programma verder te zetten tijdens je masteropleiding (voor een pakket ter waarde van maximaal 6 studiepunten). Je dient het honours programma in dat jaar wel af te maken. Gezien deelname aan het FSW honours programma enkel mogelijk is als je inschrijvingsgeld betaald hebt, is het niet mogelijk om het honours programma af te werken na het behalen van je diploma.

Ik ben een masterstudent. Kan ik nog starten? En mocht ik het niet afkrijgen, kan ik dan na het behalen van mijn diploma nog het HP afwerken?

Studenten in hun masteropleiding mogen niet meer nieuw toetreden tot het FSW honours programma, omdat 12 studiepunten extra een te grote belasting is bovenop een normaal studieprogramma van de master. Gezien deelname aan het FSW honours programma enkel mogelijk is als je ingeschreven bent als FSW bachelor- of masterstudent, is het niet mogelijk om het honours programma af te werken na het behalen van je diploma.

Ik ben een schakelstudent. Hoe gaan jullie inschatten of ik goed genoeg ben om deel te nemen aan het HP?

Een schakelstudent kan deelnemen aan het FSW honours programma, op voorwaarde dat zijn of haar programma voldoende ruimte biedt om er nog extra studiepunten bovenop te nemen. We verwachten van deelnemers een actieve interesse in de academische insteek, alsook een bereidwilligheid om – net als andere deelnemende studenten – zichzelf inhoudelijk te verdiepen, het blikveld te verruimen naar andere (belendende) disciplines en praktijkervaring op te bouwen. Maar vooral veel ‘goesting’, tijd en energie zijn belangrijk om toegelaten te worden tot het FSW honours programma. Net zoals geldt voor studenten uit een tweede of derde bacheloropleiding, wordt ook aan schakelstudenten gevraagd om zichzelf aan te melden, met een korte motivatiebrief bij de coördinatoren. Samen kunnen we de haalbaarheid van de combinatie tussen het schakelprogramma en het FSW honours programma afwegen.

Wat levert het honours programma mij op?

Het FSW honours programma levert de deelnemende studenten kansen op om zichzelf inhoudelijk te verdiepen in een thema van eigen keuze, versterkt leiderschapscapaciteiten en scherpt de zin voor organisatie en innovatie aan (door het met collega-studenten zelfstandig organiseren van een event), bereidt voor op het werkend leven (zowel in academisch onderzoek als daarbuiten) en doet je proeven van inzichten en kennis uit andere disciplines: een vaardigheid die alle (sociale) wetenschappers van pas komt in hun loopbaan.

Als alle onderdelen van het honours programma succesvol worden doorlopen, wordt er op een getuigschrift bij het diploma melding gemaakt van de geslaagde deelname aan het FSW honours programma en kan je er actief naar verwijzen in sollicitatiebrieven en -gesprekken. Voor potentiële werkgevers is succesvolle deelname aan het honours programma een indicatie voor (extra) werklust, vastberadenheid en inhoudelijke interesse in bepaalde subthema’s.

Zijn er mogelijkheden om naar het buitenland te gaan?

Jazeker. Vooral voor het onderdeel ‘praktijkervaring opbouwen’ zijn er voorbeelden van studenten die de ambitie hebben gehad om hun stage in het buitenland te doen. Samen met de coördinatoren kan je de opties overlopen en – deels afhankelijk van je eigen interesses – kan er gezocht worden naar stageplaatsen in het buitenland waar jij naartoe zou kunnen trekken, mits instemming uiteraard van de stage-organisatie.

Wanneer je in het kader van je opleiding op Erasmus gaat, kan je tevens overwegen een deel van je honours programma (bv. een verdiepende cursus of een verbredende lezingenreeks of MOOC) tijdens je verblijf in het buitenland op te nemen.

Is het honours programma een voorbereiding om aan een doctoraat te beginnen?

Voor sommigen is het dat zeker wel, voor anderen niet echt. Veel hangt af van de eigen ambities die je inbrengt in het FSW honours programma. Ben je gefascineerd door een bepaald (sub)domein, volg je alle cursussen van de prof waarbij je graag wil doctoreren… dan heb je via het FSW honours programma de kans om je goed en grondig voor te bereiden op bijvoorbeeld het schrijven van een onderzoeksvoorstel dat voor financiering wordt ingediend bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of een ander financieringskanaal.

Heb je ambities om te doctoreren? Spreek gerust één of meerder proffen aan die werken op het thema van jou voorkeur en biedt hen aan je inhoudelijk te verdiepen, via de mogelijkheden die het FSW honours programma biedt. Op die manier kunnen jullie samen nadenken over de wijze waarop het honours programma jou kan toelaten om een goed doctoraatsvoorstel te schrijven.

Maar doctoreren is zeker niet voor alle deelnemers van het FSW honours programma het hoogste doel. Met de kennis en ervaring die je opbouwt in het honours programma kan je jezelf ook (evengoed) voorbereiden op een professioneel leven buiten de academische wereld. Het FSW honours programma beoogt ook aantrekkelijk te zijn voor wie zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten.

Wat komt er op mijn diploma te staan als ik het HP heb afgerond?

Na een succesvolle deelname aan het FSW honours programma (waarbij je slaagde voor elk van de vier verplichte onderdelen), ontvang je – gekoppeld aan je diploma - een getuigschrift. Daarop wordt concreet benoemd wat je hebt gedaan in het FSW honours programma, bv. waar je stage hebt gelopen en welk soort opdrachten je daar hebt vervuld, welke cursussen je hebt gevolgd om je kennis over een onderwerp te verdiepen, welk event je (mede) hebt georganiseerd enz.

Hoe groot is de kans dat ik het HP succesvol afleg?

Alles is afhankelijk van de tijd en energie die je beschikbaar hebt. Heb je al een overladen studieprogramma of ervaar je dat je zelf veel tijd nodig hebt om je ‘schoolwerk’ (tijdig) klaar te krijgen, dan is het FSW honours programma misschien een te grote belasting erbovenop.

Zie je daarentegen ‘gaten’ in je agenda en ben je zo gemotiveerd om – via het FSW honours programma – bv. je kennis over bepaalde onderwerpen te verdiepen, laat je dan op voorhand niet te veel afschrikken door agendaproblemen. Het FSW honours programma is een heel flexibel programma, waarin je studiepunten goed gespreid in de tijd kan opnemen. Heb je het ene semester wat meer ruimte dan het andere, dan plan je misschien beter wat meer honours activiteiten in dat ene semester. Of wil je het honours programma laten doorlopen gedurende je masteropleiding? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. De coördinatoren helpen je graag met raad en daad in het – op haalbare wijze – programmeren van jouw persoonlijke FSW honours programma.

Ik heb de inschrijvingsdeadline gemist. Kan ik nog meedoen?

Aanmeldingen voor het FSW honours programma worden idealiter ingewacht in de loop van de maand mei wanneer je het programma wil aanvatten bij het begin van het eerste semester, maar zijn eigenlijk doorlopend tijdens het academiejaar welkom. We bekijken samen wanneer je het traject kan aanvatten. Laat je dus niet ontmoedigen, als de maand mei gepasseerd is. Contacteer de coördinatoren en informeer naar de opties die nog open liggen.