Onderwijstips

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema: Curriculum, beginnend bij de meest recente tip.

Ondernemende competenties bij studenten stimuleren

In deze tip gaan we dieper in op het wat, waarom en hoe van ondernemende competenties.

(mei 2023)

Think big, act small! De eerste stappen naar duurzaamheidseducatie

”Sustainable development begins with education.” Zo verwoordt UNESCO de cruciale rol van onderwijs, maar waar begin jij als docent of assistent?
(januari 2022)

Leerlijnen in de praktijk

Wil je binnen je opleiding een leerlijnstructuur opzetten of een leerlijnoverleg organiseren? Als vervolg op de vorige ECHO-onderwijstip formuleren we ditmaal een reeks praktijkgerichte suggesties.
(juli 2020)

Leerlijnen voor meer transparantie en samenhang

Onderlinge afstemming binnen een opleidingsprogramma is een belangrijk element om tot een samenhang binnen het curriculum te komen. In deze onderwijstip zoomen we in op de meerwaarde van het denken in termen van leerlijnen als hulpmiddel daarbij.
(juni 2020)

Wetenschappelijke integriteit in het hoger onderwijs

Wetenschappelijk integer handelen is een belangrijk aspect binnen het hoger onderwijs, maar hoe kan je dit als lesgever in bachelor- en masteropleidingen aan bod laten komen?
(februari 2020)

Starten met interdisciplinair hoger onderwijs

Bij interdisciplinair onderwijs worden verschillende disciplines geïntegreerd binnen één opleidingsonderdeel om de kijk van de studenten te verbreden buiten hun specifieke vakgebied. We geven enkele tips hoe je dit best aanpakt.
(mei 2019)

Samen op weg naar duurzaam hoger onderwijs

Ook  docenten die geen mogelijkheden zien om het inhoudelijke aspect van duurzaamheid te integreren in hun lessen, kunnen dit thema integreren. In deze onderwijstip willen we graag dieper ingaan op de procesmatige aspecten van duurzaam hoger onderwijs, en meer specifiek de competenties voor duurzame ontwikkeling.
(december 2016)

Werken aan academische taalvaardigheid doorheen de opleiding

Het lage niveau van (academische) taalbeheersing bij een aantal studenten baart docenten wel eens zorgen. Vaak nemen docenten hiertegen een sanctionerende houding aan. In deze tip reiken we een alternatieve benadering aan, waarbij het als een als een constructieve taak van een academische opleiding gezien wordt om studenten hierin blijvend te vormen en te trainen.
(november 2016)

We want more...! Honors programma's

Hoe kan je je sterkere studenten extra uitdagen door het aanbieden van een extra programma over de grenzen van het reguliere programma heen?
(oktober 2016)

Duurzaam onderwijs in de praktijk

“Duurzaamheid” is een belangrijk aspect in de hedendaagse visie op de maatschappij en dus ook het onderwijs. Wat verstaan we hier echter onder? Hoe kunnen we dit stimuleren in het hoger onderwijs? In deze tip gaan we hier dieper op in en verduidelijken we het aan de hand van een concreet project.
(mei 2016)

Beoordelen van een EVC-portfolio

Hoe kan je beoordelen of de competenties die studenten elders verworven hebben (Elders Verworven Competenties) voldoende aan de eisen van een opleiding?
(juni 2015)

Competentiegericht toetsen

Voor docenten is het niet altijd even duidelijk wat er bedoeld wordt met competentiegericht toetsen. In deze tip lichten we kort de voornaamste kenmerken hiervan toe. We vertrekken hierbij vanuit 5 kenmerken die onontbeerlijk zijn voor een competentiegerichte aanpak.
(mei 2015)

Projectonderwijs in de praktijk

In projectonderwijs werken studenten aan een opdracht of praktijkprobleem van een zekere omvang en dit gedurende een langere periode, onder begeleiding en meestal in groep. Een belangrijk voordeel van projectonderwijs is dan ook dat de uiteindelijke eindproducten van hoge kwaliteit (kunnen) zijn. Hoe pak je dit als docent best aan?
(april 2015)

Vijf vragen en antwoorden bij competentiegericht onderwijs

De laatste jaren is er veel gesproken en geschreven over het realiseren van ‘competentiegericht onderwijs’. Desondanks bestaat er nog relatief veel onduidelijkheid over het begrip ‘competenties’ en over wat competentiegericht onderwijs inhoudt. In deze tip gaan we in op vijf veel gestelde vragen hierover.
(januari 2015)

Aandacht voor internationalisation@home activiteiten in het curriculum

Hoe kan je als docent je studenten de kans geven om internationale en interculturele competenties op te bouwen, zonder dat dit een effectief verblijf in het buitenland noodzakelijk maakt?
(oktober 2014)

De WIG als instrument voor graduele competentieontwikkeling

Het hoger onderwijs wordt geacht ‘competentiegericht’ te zijn. Afgestudeerde studenten moeten immers over welbepaalde competenties bezitten om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Wat houdt dit echter in en hoe kunnen we de graduele competentieverwerving in een opleidingscurriculum nastreven?
(mei 2014)

Inrichten van practica

Tijdens een practicum krijgen de studenten de kans om individueel of in kleine groepen, in een gecontroleerde omgeving en onder begeleiding, welbepaalde technieken, vaardigheden of procedures in te oefenen. Waarmee houd je best rekening bij het inrichten hiervan?
(december 2012)

Losse sessies

​Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-sessies die hebben plaatsgevonden gelinkt aan het thema: Curriculum, beginnend bij de meest recente sessie.

​​Entrepreneurial education: ondernemende competenties voor studenten

Sessie over hoe je studenten ondernemende competenties kan laten verwerven en hen kan versterken op de arbeidsmarkt

(2022-2023)

Duurzaamheidseducatie: Think big, begin small, act now!

Sessie over good practices rond lesgeven voor duurzaamheid

(2021-2022)

Future-Proof Teaching: Discuss & Design Your Course(s)​

Session about (re)designing your course(s) in co-creation

(2020-2021)

Interactief levenslang leren vanop de sofa

Sessie over een good practice binnen de opleiding Farmaceutische wetenschappen
(2019-2020)

​Leerefficiëntie van stages verhogen

Sessie over good practices om het rendement van stages zo groot mogelijk te maken

(2018-2019)

Teacher Design Teams

Sessie over samen onderwijs ontwerpen
(2018-2019)

Werken aan internationalisering

Sessie over zelfstudiepakket interculturele communicatie
(2017-2018)

Hoger onderwijs voor duurzame ontwikkeling

Sessie over richtlijnen voor curricula, bouwstenen voor lessen
(2017-2018)

ECHO-praktijkboeken

In de ECHO-publicatie Vijftig Onderwijstips, die voor personeelsleden van de UAntwerpen hier online raadpleegbaar is, komt het aspect 'curriculum' eveneens aan bod:

  • Tip 46: Aandacht voor onderzoek in uw onderwijs
  • Tip 47: De relatie tussen leerdoelen en competenties
  • Tip 48: Op zoek naar congruentie
  • Tip 49: Algemeen vormende doelen in het curriculum
  • Tip 50: Constructieve afstemming bij opleidingsonderdelen


In het ECHO-boek Praktijkboek innoverend hoger onderwijs sluiten volgende hoofstukken aan bij het aspect 'curriculum':

  • Inleiding: onderwijsprofessionalisering als voedingsbodem voor innoverend hoger onderwijs
  • Hoofdstuk 1: competentiegericht onderwijzen


Het ECHO-boek Praktijkboek activerend hoger onderwijs bevat een deel betreffende het aspect 'curriculum', namelijk:

  • Deel 5: Curriculum