Onderwijstips

Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-onderwijstips gelinkt aan het thema: Diversiteit, beginnend bij de meest recente tip.

Bandbreedte van studenten breed houden

Soms lijkt het of studenten er niet in slagen zich te richten op de essentiële aspecten van je vak of de opleiding. In deze tip introduceren we het begrip “bandbreedte” als mogelijke bril om hiernaar te kijken.
(maart 2020)

Heterogene groepen samenstellen

Heterogeen groepswerk wordt regelmatig genoemd als een mogelijke actie om de doorstroom en uitstroom van studenten uit kansengroepen te bevorderen. Hoe kan je dit als docent aanpakken?
(juli 2019)

Bijzondere faciliteiten en examens

Steeds meer studenten met een functiebeperking vinden hun weg naar het hoger onderwijs en hebben hierbij recht op een aantal faciliteiten.  In deze tip bekijken we hoe deze worden toegekend en wat dit betekent voor de examens.
(juni 2019)

Starten met interdisciplinair hoger onderwijs

Bij interdisciplinair onderwijs worden verschillende disciplines geïntegreerd binnen één opleidingsonderdeel om de kijk van de studenten te verbreden buiten hun specifieke vakgebied. We geven enkele tips hoe je dit best aanpakt.
(mei 2019)

Feedback geven bij beginassessments

Beginassessments meten de startcompetenties van studenten bij het begin van het eerste jaar hoger onderwijs. Goede feedback hierop kan hen ondersteunen in de belangrijke stap van secundair onderwijs naar een hogere opleiding.
(januari 2019)

Bevorderen van de doorstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs

De studieloopbaan van studenten met één of meerdere risicostatuskenmerken loopt niet altijd van een leien dakje. We reiken u enkele handvaten aan om de kansen van deze groepen in het hoger onderwijs te vergroten.
(juli 2018)

Begeleiden van studenten met autisme bij opdrachten

Steeds vaker vinden studenten met een autismespectrum stoornis (ASS) de weg naar het hoger onderwijs. In deze onderwijstip tonen we aan hoe je als docent, mits een beetje extra begeleiding, het leerproces in het kader van een (groeps)opdracht voor de student met ASS haalbaar en aangenaam kan houden.
(juni 2018)

Hoe studenten indelen bij groepswerk?

We weten het allemaal: met wie je in een groep zit, bepaalt voor een groot deel wat samen bereikt kan worden. Hoe verdelen we als docent onze studenten dan best in groepen? Wat is de ideale groepsgrootte?
(januari 2018)

Hoe omgaan met taalfouten van niet-moedertaalsprekers Nederlands?

Steeds meer studenten met een anderstalige achtergrond doorlopen hun academische studie in het Nederlands. Hoe kan je als docent omgaan met taalfouten die zij soms nog maken, maar die niet meer voorkomen bij moedertaalsprekers Nederlands?
(december 2017)

Doorstroom en diversiteit bij leerbedreigde studenten

De ongelijke verdeling van studiekansen in het hoger onderwijs vanwege sociaal-economische achtergrondkenmerken blijft een realiteit. We lichten kort het speciaal daarvoor in het leven geroepen ‘Mentoraat Plus’ toe. Daarnaast geven we enkele aanbevelingen voor opleidingen die zelf een initiatief willen uitbouwen om de doorstroom van leerbedreigde studenten te bevorderen.
(november 2017)

Werken aan academische taalvaardigheid doorheen de opleiding

Het lage niveau van (academische) taalbeheersing bij een aantal studenten baart docenten wel eens zorgen. Vaak nemen docenten hiertegen een sanctionerende houding aan. In deze tip reiken we een alternatieve benadering aan, waarbij het als een als een constructieve taak van een academische opleiding gezien wordt om studenten hierin blijvend te vormen en te trainen.
(november 2016)

We want more...! Honours programma's

Aan verschillende universiteiten worden zogenaamde honours programma’s ingericht, die een selecte groep van gemotiveerde en getalenteerde studenten de kans willen geven om zich verder te ontwikkelen, over de grenzen van het reguliere programma heen. In deze tip bundelen we enkele ervaringen hiermee en geven we tips voor de opstart ervan.
(oktober 2016)

Ondersteuning van werkstudenten

Levenslang leren zit in de lift, wat onder andere blijkt uit het toenemende aantal werkstudenten. De combinatie van werken en studeren schept uiteraard een aantal praktische problemen. In deze tip reiken we enkele concrete handvatten aan om werkstudenten te ondersteunen.
(april 2014)

Ondersteunen van studenten met een functiebeperking

De afgelopen jaren is het aantal studenten dat beroep doet op faciliteiten sterk toegenomen. Maar hoe kan kwaliteitsvol onderwijs gerealiseerd worden voor iedereen – en dus ook voor studenten met een functiebeperking? In deze tip geven we een aantal praktische handvaten.
(januari 2014)

Losse sessies

​Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-sessies die hebben plaatsgevonden gelinkt aan het thema: Diversiteit, beginnend bij de meest recente sessie.

Praktische handvaten om studenten met autisme te ondersteunen

Sessie over de invloed van autisme op studeren gekoppeld aan praktische handvaten
(2017-2018)

Omgaan met verschillen tussen studenten

Sessie over hoe differentiëren in de praktijk
(2016-2017)