Letteren en Wijsbegeerte

Wie is wie?

Het Departement Geschiedenis van Universiteit Antwerpen heeft twee onderzoeksgroepen: 

Marnix Beyen

Professor Marnix Beyen is lid van de onderzoeksgroep PoHis, die hij in 2004 oprichtte. 

In zijn onderzoek op de grens tussen politieke en cultuurgeschiedenis staat het concept representatie centraal. Daaronder verstaat hij enerzijds processen van parlementaire vertegenwoordiging, anderzijds de culturele verbeelding van naties en andere collectiviteiten.  Zijn focus ligt op de Belgische, Franse en Nederlandse geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw, met toenemende aandacht voor het koloniale verleden van deze landen. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij sleutelvakken in de cluster Politieke Geschiedenis, zoals Geschiedenis van kolonisatie en dekolonisatie: Centraal-Afrika en België. Sinds 2021 is Beyen vice-decaan Dienstverlening van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en hoofdredacteur van BMGN-Low Countries Historical Review.

Persoonlijke pagina

Bruno Blondé

Professor Bruno Blondé is verbonden aan het CSG, het Urban Studies Institute en AIPRIL. Centraal in zijn onderzoek staat de relatie tussen economische groei en sociale ongelijkheid. Blondé heeft ruime expertise in onderzoek naar de transformaties van de materiële cultuur tijdens de zogenaamde ‘materiële renaissance’ van de Lage Landen (zestiende eeuw) en de lange achttiende eeuw. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij onder meer de vakken Sociaaleconomische Geschiedenis (middeleeuwen – nieuwe tijd) en het opleidingsonderdeel Kwantitatieve Methoden in het Historisch Onderzoek. Als lid van de Raad van Bestuur van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) is Blondé ook actief betrokken bij het onderzoeksbeleid van de universiteit.

Persoonlijke pagina

Greet De Block

Greet De Block is als onderzoeksprofessor verbonden aan het CSG en lid van het Urban Studies Institute. Haar onderzoek is gepositioneerd op de nexus van stadsgeschiedenis en stadsstudies, met een focus op infrastructuur. De Block benadert infrastructuur als drijfveer voor sociaal-ruimtelijke ontwikkeling, met projecten gestructureerd volgens twee onderzoekslijnen: (i) technologisch ontwerp: planningsmotieven, politieke intenties, en agenda’s van territorialisering ingeschreven in het ontwerp van infrastructuurnetwerken en mobiliteitsbeleid; (ii) effecten van technologie: mobiliteitsstromen, sociaaleconomische processen, en landschapstransformaties. Haar onderzoek is sterk interdisciplinair en verbindt stadsgeschiedenis met STS, stedenbouw, politieke geografie, en landschapsstudies. De Block mobiliseert haar historisch onderzoek naar 19de en 20ste-eeuwse relaties tussen infrastructuur en verstedelijking bovendien om inzicht te bieden in de hedendaagse stedelijke conditie en gerelateerde stadstheorieën, beleid en ontwerppraktijken.

Persoonlijke pagina

Bert De Munck

Professor Bert De Munck is verbonden aan het CSG en directeur van het Urban Studies Institute en de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) ‘Urban Agency’. Zijn onderzoek situeert zich op het kruispunt van sociale geschiedenis en geschiedenis van wetenschap en kennis en gaat concreet over de waardering van kennis en vaardigheden, de relatie tussen kennis en de stedelijke context en de rol van kennis in bestuur en politieke denkbeelden in de (vroeg)moderne periode. De Munck besteedt ook ruim aandacht aan de epistemologische ontwikkelingen in het historische onderzoek in het algemeen. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij onder meer Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, Theorie van de Historische Kennis en History of Science and Society.

Persoonlijke pagina

Henk de Smaele

Professor Henk de Smaele is verbonden aan de onderzoeksgroep PoHis. Thema’s die centraal staan in zijn onderzoek zijn de politieke geschiedenis van mannelijkheid, gender en seksualiteit (met een brede internationale invalshoek), ontmoetingen tussen ‘Europa’ en het Ottomaanse Rijk/Turkije in de 19de en 20ste eeuw, en de diplomatieke rol van de Internationale Vrouwenraad en transnationaal ‘humanitarisme’. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij vakken binnen de cluster Politieke Geschiedenis, zoals History of the Body, Gender and Sexuality. De Smaele is verder onder meer voorzitter van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG-Carhif) en één van de initiatiefnemers van het Forum voor Gendergeschiedenis. Hij was de eerste voorzitter (en mede oprichter) van het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA). Vanuit ARIA geeft hij mee vorm aan het artistieke onderzoek aan Universiteit Antwerpen.

Persoonlijke pagina

Malika Dekkiche

Professor Malika Dekkiche is verbonden aan de onderzoeksgroep PoHis. Zij onderzoekt de geschiedenis van de diverse (diplomatieke, economische…) contacten tussen Egypte, Syrië, Turkije, Irak en Iran (13de-16de eeuw). Centraal staat de vraag hoe en waarom deze uitwisselingen plaatsvonden, en op welke basis. Dekkiche stelt daarbij klassieke historiografische interpretaties van de grens tussen een ‘Islamitisch’ Oosten en een ‘Christelijk’ Westen consequent in vraag, op basis van nieuwe empirische inzichten en methodes. Sinds 2022 is zij één van de promotoren van het FWO EOS project ‘DiplomatiCon: A Connected History of Medieval Mediterranean Diplomacy: The Mamluk Sultanate, Italy, and the Crown of Aragon (14th-15th century).’ Binnen de opleiding Geschiedenis doceert zij naast methodologische vakken onder meer het vak History of the Islamic World.

Persoonlijke pagina

Pierre Delsaerdt

Professor Pierre Delsaerdt is verbonden aan het CSG. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van het boek als materieel object en op de geschiedenis van de boekhandel, bibliotheken en bibliofilie, voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd en de 19de eeuw. Momenteel doet hij onderzoek naar de inbeslagnames, door de Franse bezettingsmacht, van kostbare boeken en handschriften in de Zuidelijke Nederlanden in 1794–95. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij vakken zoals Geschiedenis het gedrukte boek en Geschiedenis van de Nederlanden. Daarnaast verzorgt hij opleidingsonderdelen in het masterprofiel ‘Geschiedenis en Cultureel Erfgoed’. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Persoonlijke pagina

Luc Duerloo

Professor Luc Duerloo is verbonden aan de onderzoeksgroep PoHis. Hij onderzoekt de vroegmoderne dynastieke politiek en de politieke cultuur van het Habsburgse Europa. Duerloo heeft uitgebreid gepubliceerd over de regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella, in het bijzonder over hun dynastieke en internationale politiek, hun publieke devoties en hun politieke representatie. Wat dat laatste betreft, richt zijn huidig onderzoek zich onder meer op artistieke patronage en op de vorstelijke jacht als machtsvertoon. Daarnaast heeft hij ook onderzoek verricht naar de geschiedenis van de adel en van de heraldiek. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert Duerloo vakken zoals Politieke Geschiedenis (nieuwe tijd) en Geschiedenis van Centraal Europa.

Persoonlijke pagina

Oscar Gelderblom

Oscar Gelderblom is als onderzoeksprofessor verbonden aan het CSG en AIPRIL. Hij heeft expertise inzake economische en sociale geschiedenis in de (vroeg)moderne periode, met een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van handel en financiën. Hij publiceerde uitgebreid over de organisatie van lange afstandshandel in vroegmodern Europa, over financiële markten, ondernemerschap, migratie en politieke economie. Zijn huidig onderzoek gaat over de vroege geschiedenis van de VOC, de financiële ontwikkeling van de Lage Landen vóór de Industriële Revolutie en, in het kader van het FWO-Odysseus project ‘The Social History of Finance’, de financiële geschiedenis van huishoudens in de 19de en 20ste eeuw. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij de Bachelor oefening 3 samen met Ruben Peeters (postdoc). 

Persoonlijke pagina

Hilde Greefs

Professor Hilde Greefs is verbonden aan het CSG en de voorzitter van het Departement Geschiedenis. Zij is gespecialiseerd in sociale en economische geschiedenis van de lange 19de eeuw tot en met het Interbellum. Thema’s die centraal staan in haar onderzoek zijn migratie en mobiliteit, sociale en economische netwerken, en veranderingen in de stedelijke omgeving – voor havensteden in het bijzonder. Zij heeft ook expertise in onderzoek naar de kwetsbaarheid van sociale groepen tijdens crisisperiodes (economisch, sociaal en qua gezondheid), en naar hoe samenlevingen op zulke crises reageerden. Zij is één van de promotoren van ‘EPIBEL – Epidemics and Inequality in Belgium from the Plague to COVID-19’ (BRAIN-be 2.0 project, 2018-23). In de opleiding Geschiedenis en Sociale Wetenschappen doceert ze sleutelvakken over de nieuwste tijd, naast gespecialiseerde vakken over migratie- en stadsgeschiedenis.

Persoonlijke pagina

Iason Jongepier

Professor Iason Jongepier is aan het CSG verbonden als tenure track docent (50%) binnen het FED-tWIN project ‘DIGHIMAPS - Digital Maps and Archives - Activating Cartographic Collections in a Digital World’ (Universiteit Antwerpen en het Rijksarchief in België). DIGHIMAPS verkent het potentieel van digitale cartografische collecties als sleutel tot de ontsluiting van een nieuwe digitaal universum waarin ruimte een geheel nieuwe manier mogelijk maakt om archiefdata en -collecties te organiseren, te doorzoeken, te analyseren en te visualiseren. Tegelijkertijd is Iason Jongepier als expert in GIS en Spatial Humanities nauw betrokken bij onderzoeksprojecten zoals Antwerp Time Machine, CLARIAH-VL en DiplomatiCon (FWO EOS). Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij methodologische vakken, zoals het vak Digitale Geschiedenis, samen met Jeroen Puttevils.  

Persoonlijke pagina

Guido Marnef

Professor Guido Marnef is verbonden aan het CSG. Zijn onderzoek focust op processen van religieuze verandering in de steden van de vroegmoderne Nederlanden.  Verder gaat zijn aandacht uit naar agenten van het culturele leven in de vroegmoderne steden en naar de geschiedenis van de Nederlandse Opstand. Hij is momenteel als curator ook betrokken bij het tentoonstellingsproject over de jezuïeten als barokke influencers in het vroegmoderne Antwerpen. In de opleiding Geschiedenis doceert hij vooral over vroegmoderne culturele en religieuze geschiedenis, zoals Cultuurgeschiedenis (nieuwe tijd).

Persoonlijke pagina

Kim Overlaet

Dr. Kim Overlaet is projectcoördinator van het Departement Geschiedenis. Haar taken bestaan onder meer uit het zoeken naar mogelijke kanalen van onderzoek-financiering, en het bieden van advies en ondersteuning bij het uitwerken van projectaanvragen. Verder ondersteunt zij de algemene werking van het departement in samenwerking met Hilde Greefs en Tim Soens, en waakt zij als go-to-person mee over een goede samenwerking tussen alle onderzoekers (van BAP tot ZAP).   

Persoonlijke pagina

Jeroen Puttevils

Jeroen Puttevils is onderzoeksprofessor en lid van het CSG. Hij doet onderzoek naar de stedelijke samenlevingen van de laatmiddeleeuwse en 16e-eeuwse Nederlanden, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen cultuur, economie en toekomst-denken. Hij wil begrijpen waarom mensen in het verleden de beslissingen namen die ze namen en tot welke acties dat geleid heeft. Het kan dan gaan om kopen en verkopen in langeafstandshandel, gokken op allerlei gebeurtenissen, het kopen van loterijtickets of het verzekeren van schepen. Over loterijen houdt hij deze blog bij. Sinds 2020 is hij de PI van het ERC Starting Grant project Back to the Future: Future expectations and actions in late medieval and early modern Europe, c.1400-c.1830. In dit project worden toekomstverwachtingen en acties onderzocht op basis van correspondenties van kooplieden. Puttevils is actief op Twitter.

Persoonlijke pagina

Roschanack Shaery-Yazdi

Professor Roschanack Shaery-Yazdi is de voorzitter van PoHis. Zij doet onderzoek naar transnationalisme, islamisme, politiek geweld en geschiedenispolitiek in het Arabische Oosten (Libanon en Syrië in het bijzonder) en Iran. Haar eerste monografie Shiite Lebanon werd gepubliceerd bij Columbia University Press (2008). Haar nieuwste werk, Moving Histories. Syrian Regime and Abduction in Lebanon is ter perse. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert zij vakken over het moderne en hedendaagse Midden-Oosten, zoals The Modern Islamic World (1600-today) en War and Occupation in the Middle East (1914-1945).

Persoonlijke pagina

Tim Soens

Professor Tim Soens is expert in middeleeuwse en milieugeschiedenis en de ondervoorzitter van het Departement Geschiedenis. Als lid van het CSG leidt hij een onderzoeksteam ENVIRHUS – Environmental and Rural History of Urbanized Societies. Een centrale plaats in zijn onderzoek is weggelegd voor de geschiedenis van natuurrampen, waarbij hij onderzoekt waarom mensen kwetsbaar zijn voor overstromingen, hongersnoden, epidemieën en dergelijke meer. Ongelijkheid en armoede spelen een belangrijke rol in die kwetsbaarheidsanalyse. Vanuit AIPRIL onderzoekt hij of minder ongelijke samenlevingen beter bestand zijn tegen crisissen. Hij coördineert onder meer het project EPIBEL – Epidemics and Inequality in Belgium from the Plague to COVID-19 (BRAIN-be 2.0 project, 2018-2023). Hij doceert Middeleeuwse Geschiedenis en Econologische Geschiedenis.

Persoonlijke pagina

Peter Stabel

Professor Peter Stabel is mediëvist en de voorzitter van het CSG. Hij publiceert uitgebreid over een breed scala aan onderwerpen, zoals industriële en commerciële ontwikkelingen, gilden, gender en sociale identiteiten in middeleeuwse steden. Stabel heeft expertise voor zowel West-Europese steden, met een nadruk op de Lage Landen, als steden in de premoderne Islamwereld. Zijn huidige onderzoeksactiviteiten omvatten een comparatieve studie naar industriële ontwikkelingen in het middeleeuwse Europa. Hij is lid van het Europees netwerk van stadsmusea, geleid door het historisch museum van Barcelona, MuhBa, en voorzitter van de European Association for Urban History. Aan het Departement doceert Stabel naast methodologische vakken ook vakken binnen de cluster Stadsgeschiedenis, zoals City and society in the Low Countries.

Persoonlijke pagina

Ilja Van Damme

Professor Ilja Van Damme is lid van het CSG en het Urban Studies Institute. Hij is gespecialiseerd in de analyse van het stedelijk leven en cultuur in de nieuwste tijd (18de-20ste  eeuw). In zijn onderzoek richt hij zich op moderniseringsprocessen, waarbij hij specifiek aandacht heeft voor consumptie-, entertainment- en winkelgeschiedenis, wijzigingen in de publieke en private sfeer, en onderwerpen gelieerd aan de stad als plaats van creatieve en socio-culturele interactie. Vanuit methodologisch oogpunt stimuleert hij het gebruik van nieuwe digitale methoden en technieken (GIS, digitale tekstanalyse, computer vision, big data research). Binnen de opleiding Geschiedenis doceert Van Damme vakken zoals Urban History & Theory. Hij deelt zijn expertise over historische onderwerpen en erfgoed graag met de bredere samenleving, vaak in directe dialoog met Belgische musea en de media, en is de hoofdredacteur van het tijdschrift Stadsgeschiedenis.

Persoonlijke pagina

Maarten Van Ginderachter

Professor Maarten Van Ginderachter is verbonden aan PoHis. Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van naties en nationalisme in Europa in de lange 19de eeuw. Hij schreef onder meer The Everyday Nationalism of Workers: A Social History of Modern Belgium (Stanford University Press, 2019) en was medesamensteller van onder andere National indifference and the history of nationalism in modern Europe (Routledge, 2019) en Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België (De Bezige Bij, 2014). Hij was visiting scholar aan Harvard University, UC Berkeley en de University of North Carolina. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij Inleiding tot de wereldgeschiedenis, Eigentijdse geschiedenis en Geschiedenis van kolonisatie en dekolonisatie.  

Persoonlijke pagina

Reinoud Vemoesen

Dr. Reinoud Vermoesen is de onderwijscoördinator van de Opleiding Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Als lid van het CSG is zijn onderzoek gesitueerd op het kruispunt van stadsgeschiedenis en van rurale geschiedenis met onder meer studies naar vroegmoderne stadslandbouw en naar flows tussen stad en platteland. Hij doet ook onderzoek naar vroegmoderne koloniale geschiedenis. Binnen de opleiding Geschiedenis doceert hij vakken zoals Historische Oefeningen en Geschiedenis en Getal (statistiek).

Persoonlijke pagina