Update 7 juli 2022

Met betrekking tot het pijnlijke incident rond de onbedoelde opnamen van een op zich vertrouwelijk gesprek op de werkvloer tussen twee medewerkers van UAntwerpen, laat rector Herman Van Goethem het hiernavolgende weten.

“Het gaat om een personeelsdossier. Dat behandel je intern en vertrouwelijk.  

Door het feit dat er fragmenten van die opnamen werden publiekgemaakt, moest UAntwerpen wel publiek reageren. Maar dat moet dan enkel in de mate van het strikt nodige, waarbij ook het welzijn van de twee betrokken medewerkers een cruciaal en permanent aandachtspunt is. De universiteit moet immers het welzijn van álle studenten en van álle personeelsleden behartigen.

Ik neem kennis van externe reacties, vaak gefundeerd op een zeer gedeeltelijke kennis van het dossier en van de maatregelen, en waarmee ik, vanuit mijn interne kennis, het soms grondig oneens ben. Het weze zo, UAntwerpen neemt dit dossier intern op, en niet extern.

Ik heb dus de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de Universiteit Antwerpen uitvoerig ingelicht, in een vertrouwelijke bespreking. Voorts heb ik de regeringscommissaris uitvoerig ingelicht over het dossier en de aard van de genomen maatregel. Op grond hiervan heeft minister Ben Weyts op 7 juli geantwoord op parlementaire vragen in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Daarbij heeft de regeringscommissaris de genomen bewarende maatregel, in het belang van de dienst en in het belang van de betrokkenen, met behoud van wedde, in een correct reglementair perspectief geplaatst.

Ook minister Bart Somers reageerde, twee dagen eerder, in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Deze reactie kwam er na een eerder gesprek van zijn kabinet met mezelf. Ik ben het eens met de analyse van minister Somers, en stem ook in met zijn overweging dat het Hannah Arendtinstituut toch best geen individuele casussen ondersteunt.

Zoals ik reeds eerder publiek aangaf, heeft de Universiteit Antwerpen intussen de monitoring van het beleid inzake lesopnamen bijgestuurd zodat een incident als dit zich in de toekomst niet meer kan herhalen. En de vrijheid van meningsuiting is en blijft uiteraard een van de hoekstenen van de universitaire organisatie.”


Oorspronkelijk bericht

Op sociale media circuleerden enkele filmpjes waarin medewerkers van UAntwerpen zich, in een onderling gesprek na een practicumexamen, kwetsend uitlaten over studenten en bevolkingsgroepen.

UAntwerpen veroordeelt die uitspraken. We beschouwen de diversiteit van de samenleving als een verrijking en meerwaarde, waardoor we ook van elkaar kunnen leren, en gezamenlijk en in onderling respect kunnen werken aan samenlevingsopbouw, gefundeerd op mensenrechten.

De betrokken medewerkers worden geschorst met onmiddellijke ingang. In overleg met Unia en het Hannah Arendt Instituut worden ze in professionele trajecten betrokken waarbij men nagaat hoe het vertrouwen zou kunnen worden hersteld. 

In de toekomst zal de universiteit nog meer inzetten op een cultuur gebaseerd op wederzijds respect. Dat is een continu proces van cocreatie, maar we willen ook een versnelling hoger schakelen:

1.     We gaan na welke opleidingen voortaan verplicht moeten zijn voor (groepen van) medewerkers: bv. rond inclusief lesgeven of over vooroordelen op de werkvloer, of omstaandertrainingen waarin getuigen van kwetsend gedrag dit gedrag sneller herkennen en gepast leren ingrijpen. 

2.     We werken aan een bevattelijke gedragscode voor personeel en studenten. 

3.     We versterken het overleg met studenten en personeel rond de cocreatie van goede interactie, met bijzondere focus op thema’s zoals diversiteit, inclusie en discriminatie.

4.     We verbeteren onze procedures aangaande het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, onder meer door betere communicatie en betere begeleiding.