Sociale Wetenschappen

Academische stage

Academische stages

Sommige FSW onderzoeksgroepen bieden een stageplaats aan (zie voorbeelden hierna), maar je kan onderzoeksgroepen of docenten ook zelf aanspreken met jouw idee voor een “academische stage”.

Stage bij de onderzoeksgroep M²P - Peter Van Aelst

Stagebegeleider/Promotor 

Peter Van Aelst

Wat houdt de stage in?

De stage moet passen binnen een lopend onderzoeksproject. Deze projecten passen binnen het brede domein van de politieke communicatie. Het gaat ondermeer over hoe mensen zich informeren over politiek en over de aanwezigheid van desinformatie en fake news.

Mag je een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

Ja, als er een duidelijke link is met lopend onderzoek. Bijvoorbeeld omtrent de online communicatie van politici zijn mogelijk. 

Welke activiteiten worden voorzien? 

De student werkt grotendeels zelfstandig maar kan ondersteuning en hulp krijgen bij oa de analyse van data. Verder neem je ook deel aan de tweewekelijkse meetings van de onderzoeksgroep M2P

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Er wordt meestal gewerkt naar een soort onderzoekspaper (rapport of artikel)

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden? 

1ste of 2de semester

Zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een stage te mogen beginnen?

Goede onderzoeksvaardigheden en goede scores voor methodevakken

Andere opmerkingen?

Deze stage is vooral voor studenten die overwegen om een doctoraat te maken en willen nagaan of (mee) onderzoek doen hen goed ligt.

Stage bij onderzoeksgroep Visual & Digital Cultures - Philippe Meers

Stagebegeleider/Promotor

Philippe Meers

Wat houdt de stage in?

Lopende of nieuwe thema’s uit de onderzoekslijnen van de promotor binnen ViDi

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

In overleg met de promotor en de begeleider

Welke activiteiten worden voorzien?

Aansluiten bij lopend onderzoek (literatuurstudie; empirisch onderzoek mee uitvoeren, etc) ; mee voorbereiden onderzoeksaanvragen; mee organiseren gastlezingen, etc.

Wat is de evaluatievorm? 

Permanente evaluatie; eindproduct wordt besproken in functie van concrete opdracht (bv. Literatuuroverzicht; onderzoeksverslag; etc)

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden? 

2de semester

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Hoog niveau mondeling en schriftelijk Engels noodzakelijk, toelating op basis van CV en gesprek

Andere opmerkingen?

Max. 1 student per academiejaar

Stage bij onderzoeksgroep CPFH - Dimitri Mortelmans

Stagebegeleider / Promotor

Dimitri Mortelmans

Wat houdt de stage in?

Meewerken in het lopend onderzoek

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

Ja dat mag als het in mijn ruime specialisatiedomein valt

Welke activiteiten worden voorzien?

Literatuurstudie, analyses mee opzetten en uitvoeren

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Een paper met literatuurstudie en analyses

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?

Kan het hele academiejaar door maar ook bv. in de zomervakantie

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Houden van sociologisch onderzoek

Waarom is dit een interessante uitdaging?

Family Sociology Rocks !

Stage bij onderzoeksgroep CPFH - Edwin Wouters

Stagebegeleider / Promotor

Edwin Wouters

Wat houdt de stage in?

Onderzoek in het kader van een lopend grootschalig onderzoeksproject over (1) studentenwelzijn (internationaal vergelijkend - kwantitatief), (2) PrEP gebruik bij homomannen (kwalitatief/kwantitatief), of HIV in Zuid-Afrika (kwantitatief)

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

De taken zijn redelijk vastomlijnd – dit biedt het voordeel dat de student actief zijn in een goed georganiseerd (internationaal)project.

Welke activiteiten worden voorzien?

De student schrijft een wetenschappelijk artikel samen met de begeleiders dat wordt ingediend in een Engelstalig journal – indien noodzakelijk verzamelt hij/zij ook data.

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

De wetenschappelijke publicatie.

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?

Onderling te overleggen – afhankelijk van het project in kwestie.

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

De vereiste methodologische kennis (bv voor de studentenstudie is kennis van multilevelanalyse vereist).

Waarom is dit een interessante uitdaging?

Je draagt bij aan een lopend onderzoek en kan zo heel veel ervaring opdoen rond écht wetenschappelijk werk en publiceren. Dit biedt de kans om (co)-auteur te worden van een wetenschappelijk artikel - nuttig voor bv. een FWO aanvraag

Stage bij de onderzoeksgroep CRESC - Stijn Oosterlynck

Stagebegeleider / promotor

Stijn Oosterlynck

Wat houdt de stage in?

Studenten lopen stage binnen lopende onderzoeksprojecten in de onderzoeksgroep. Momenteel loopt er onderzoek rond stedelijk sociaal werk en sociale innovatie, armoede en lokaal sociaal beleid in steden, stedelijke diversiteit en diversiteitsbeleid, de politieke rol en diversiteit in middenveldsorganisaties, nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit en sociaalecologische transities.

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

Ja, in zoverre het aansluit bij de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep

Welke activiteiten worden voorzien?

Deelnemen aan wekelijks overleg van de onderzoeksgroep en bijwonen en participeren aan alle stappen van het onderzoeksproces (literatuurstudies, dataverzameling en –analyse, opstellen en bespreken onderzoeksrapporten). Indien interesse, onder begeleiding onderzoekaanvraag uitwerken.

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Eindproduct is onderling af te spreken. Er is geen formele evaluatie, maar we voorzien regelmatige feedbackmomenten.

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?

Hele jaar door.

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Goede score op theoretische en methodologische vakken. Sterke interesse in onderzoek.

Andere opmerkingen?

De stage biedt de mogelijkheden om onderzoeksvaardigheden aan te scherpen en zicht te krijgen op wat een loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek inhoudt.

 

Stage bij onderzoeksgroep EDUBRON - Peter Van Petegem

Stagebegeleider / Promotor

Peter Van Petegem

Wat houdt de stage in?

De Universiteit Antwerpen staat binnen de cel ‘iSTEM inkleuren’ in voor het effectiviteitsonderzoek met betrekking tot geïntegreerd STEM-onderwijs. Je werkt mee aan dit onderwijskundig onderzoek en ondersteunt initiatieven van de cel.

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

Verschillende pistes zijn mogelijk in overleg met promotoren.

Welke activiteiten worden voorzien?

Helpen bij het uitvoeren van veldwerk (e.g. interviews, vragenlijsten) en analyses.

​Deelnemen aan overlegmomenten van de cel ‘iSTEM inkleuren’.

Co-auteurschap van een wetenschappelijk artikel.

Wetenschappelijke communicatie aan een breder publiek.

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Eindproduct wordt besproken in functie van een concrete opdracht (bv. rapport, artikel, presentatie,…).

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?

Tussen november en april (in onderling overleg te bepalen)

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Flexibel tijdens het academiejaar.

Waarom is dit een interessante uitdaging?

Je scherpt onderzoeksvaardigheden aan krijgt inkijk in onderwijsonderzoek.

De interassociatie-cel ‘iSTEM inkleuren’. bundelt de expertise van belangrijke academische spelers en werkt Vlaanderen-breed. Hierdoor verwerft je inzicht en maak je kennis met het Vlaamse onderwijs en STEM-landschap.

Andere opmerkingen?

Naast goed onderzoek zijn aan Edubron veel fijne collega-onderzoekers verbonden die de moeite waard zijn om te leren kennen.

Stage bij onderzoeksgroep EDUBRON - Ayla De Schepper & Noel Clycq

Stagebegeleider / Promotor
Ayla De Schepper(onderzoeker) / Noel Clycq (Promotor)
Wat houdt de stage in?

Een doctoraatsonderzoeker ondersteunen bij een longitudinale kwalitatieve studie:

Deze studie loopt van juni 2022 tot mei 2023. Het onderzoek focust op de transitie van hoger onderwijs naar werk.

Er wordt onderzocht hoe jongeren een begrip ontwikkelen van de arbeidsmarkt en welke rol hun sociale omgeving hierin speelt.

Dit wordt onderzocht door middel van een langdurige dagboekstudie in combinatie met interviews, waarbij ook sociale netwerk data wordt verzameld.

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van de stage doen?
Verschillende pistes zijn mogelijk in overleg met promotoren.
Welke activiteiten worden voorzien?
Helpen bij het uitvoeren van veldwerk (interviews, dagboeken, contact met respondenten), datamanagement en analyses.
Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?
Het eindproduct wordt besproken in functie van een concrete opdracht (bv. rapport, artikel, presentatie,…).
In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?
De stage kan zowel het eerste als tweede semester plaatsvinden.
Bij voorkeur start de student (in de loop van) het eerste semester, aangezien de onderzoeker het tweede semester op buitenlands onderzoeksverblijf is.
Mits de student voldoende zelfstandig aan de slag kan, kan de stage ook doorlopen in het tweede semester.
Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Interesse in kwalitatieve dataverzameling. Bij voorkeur al een opleidingsonderdeel afgerond rond onderzoekstechnieken.

Flexibel inzetbaar tijdens het academiejaar.

Waarom is dit een interessante uitdaging?
Je krijgt een unieke kijk achter de schermen van een doctoraatsonderzoek, scherpt je onderzoeksvaardigheden aan en leert wat er allemaal bij komt kijken om een longitudinale kwalitatieve studie uit te voeren.
Gezien het onderwerp van de studie (transitie naar de arbeidsmarkt) word je ook uitgedaagd om over het eigen toekomstige loopbaantraject te reflecteren.
Andere opmerkingen?
Voor verdere vragen kan contact opgenomen worden met Ayla De Schepper: ayla.deschepper@uantwerpen.be

Stage rond gender en/of seksualiteitsvraagstukken in politiek en beleid - Petra Meier


Stagebegeleider / Promotor

Petra Meier

Wat houdt de stage in?

Gezien theorie en onderzoek rond gender, seksualiteit of andere socio-demografische kenmerken en hun maatschappelijke invulling weinig aan bod komen in de meeste bacheloropleidingen, biedt deze onderzoeksstage studenten de mogelijkheid zich hierin te verdiepen.

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

Uiteraard, dit is zelfs aanbevolen

Welke activiteiten worden voorzien?

In eerste instantie meedraaien in lopend onderzoek: mee overleggen over het onderwerp en de aanpak van onderzoek; literatuur opzoeken, samenvatten en bespreken; data verzamelen; data analyseren; de bespreking van data uitschrijven; meewerken aan de ontwikkeling van nieuw onderzoek; meewerken aan de vertaling van onderzoek naar output voor een breder publiek; maar ook het opzetten van eigen onderzoek met behulp van feedback door de promotor is mogelijk

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Wordt bij aanvang van het studentassistentschap in overleg met de docente vastgelegd, kan verschillende vormen aannemen, zoals een literatuurstudie, een bespreking van (zelf verzamelde) data, een reflectiepaper op de uitgevoerde taken en het leerproces daaromtrent, een poster, een video, etc.

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?

Flexibel tijdens het academiejaar

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Interesse in gender en/of seksualiteitsvraagstukken, nieuwsgierig en zelfstandig zijn

Waarom is dit een interessante uitdaging?

Omdat je nieuwsgierig bent naar wat we nu eigenlijk verstaan onder gender en of seksualiteit & politiek; omdat je op een wetenschappelijk gefundeerde wijze meer te weten wil komen over gender- en of seksualiteitsvraagstukken; omdat je een klankbord nodig hebt om het onderzoek te voeren waar je al lang mee in je hoofd zit; omdat je graag een blik wil werpen in de coulissen van het academische werk; …

Andere opmerkingen?

Max. 2 plaatsen

Stage bij onderzoeksgroep EDUBRON (speerpunt Diversiteit & Inclusie) - Lore Van Praag & Elke Struyf


Stagebegeleider / Promotor

Lore Van Praag & Elke Struyf

Wat houdt de stage in?

Het analyseren en verwerken van bestaand onderzoeksmateriaal tot een wetenschappelijk artikel. De data werden verzameld in secundaire scholen en bestaan uit interviews met leerkrachten en leerlingen rond het thema discriminatie.

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

De selectie en keuze van de specifieke onderzoeksvraag zal samen met de student besproken worden, en hierin is eigen inbreng van de student cruciaal.

Welke activiteiten worden voorzien?

Participatie Edubron speerpunt Diversiteit en inclusie en onderzoekslezingen, presentatie, en andere onderzoeksactiviteiten.

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Een afgewerkte data-analyse en zo uitgewerkt mogelijke paper die ingediend kan worden in een wetenschappelijk tijdschrift.

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden?

Heel het jaar door.

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

Ondertekenen van vertrouwelijkheidsdocumenten en beknopte motivatie waarom de student interesse heeft in dit thema.

Waarom is dit een interessante uitdaging?

De data is erg rijk en al sterk gestructureerd, waardoor er meteen in de diepte gegaan kan worden bij de data-analyse. Het verwerken van dergelijke data in een wetenschappelijk artikel kan alvast leren proeven van academisch werk. Vooral interessant voor studenten die interesse hebben in onderzoek en/of een doctoraat.

Andere opmerkingen?

De bevindingen zullen daarna ook gecommuniceerd worden aan de betrokken scholen of kunnen ook verwerkt worden in een populair-wetenschappelijk artikel, vb voor Klasse of Welwijs.


Internship (1) for the Network on Migration and Global Mobility - Milena Belloni

Promoter

Milena Belloni

What does the internship entail? 

The production of audio-visual material or written web content to be posted on the website of the network on migration and global mobility at the University of Antwerp. The idea is that the student will collect expert views from professors in the Faculty around the topic “what you thought you knew about migration…but it is not true!” and will produce a short series of video interviews. 

Can students make suggestions of their own with regard to the content of the internship?

The student is welcome to make suggestions about the format, contents and people to be involved.

What activities are foreseen?

Interviews with experts, video production, update of social media of the network

What is the evaluation format? Is a specific output expect?

Video output, as agreed with the promotor

When can the internship take place?

All year round (excluding the months of July and August). The period of the completion of the internship can be agreed upon based on the availability and workload of the student for the regular programme.

Are there any preconditions that need to be fulfilled before students can start the internship? 

The module links with the course “Interdisciplinary perspectives on migration”. Preferably the student will have passed the course before starting the internship. Students should have a strong interest in migration and mobility studies, be fluent in English, have good social skills, be interested in research dissemination (i.e. how to make scientific research useful/relevant/ understandable for society at large?), have interest in social media, production web contents and some basic technical skills in audio-visual production.

Why is this an interesting challenge for students? 

This internship is an interesting challenge for three main reasons: 1. it will allow the student to familiarize with important debates in migration studies and global mobility; 2. it will enable the candidate to get in touch with different professors and researchers working on the topic within the Faculty; 3. It will provide the creative space to translate scientific findings in media contents targeting a wider audience.

Additional remarks

/

Internship (2) for the Network on Migration and Global Mobility - Milena Belloni


Promoter

Milena Belloni

What does the internship entail? 

The internship requires the student to 1. expand and follow up the social media content for MIGLOBA, the network on migration and global mobility at the University of Antwerp. The idea is that the 2. support collective activities of the Network (such as organization of seminars and research days).

Can students make suggestions of their own with regard to the content of the internship?

The student is welcome to make suggestions about additional tasks and content.

What activities are foreseen?

Organisation of seminar/ research day (communication, outreach and participation in meetings)

What is the evaluation format? Is a specific output expect?

The evaluation will be ongoing throughout the internship based on the participation/engagement/reliability of the student

When can the internship take place?

All year round (depending on the activities of the Network). The period of the completion of the internship can be agreed upon based on the availability and workload of the student for the regular programme.

Are there any preconditions that need to be fulfilled before students can start the internship? 

The module links with the course “Interdisciplinary perspectives on migration”. Preferably the student will have passed the course before starting the internship, but this is not an absolute requirement Students should have a strong interest in migration and mobility studies, be fluent in English, have good social and communication skills, be interested in research dissemination.

Why is this an interesting challenge for students? 

This internship is an interesting challenge for four main reasons: 1. it will allow the student to familiarize with important debates in migration studies and global mobility (e.g. transnational families and borders; health and migration; interdisciplinarity in migration studies) 2. it will enable the candidate to get in touch with different professors, researchers and civil society working on the topic within the Faculty and with other institutions; 3. It will allow the student to develop organizational and communication skills 4. It will provide the creative space to translate scientific findings in media contents targeting a wider audience

Additional remarks

/

Stage bij onderzoeksgroep CRESC - kwalitatief onderzoek naar overstromingsrisicobeleid in Vlaanderen - Mandy Paauw & Ann Crabbé

Stagebegeleider / Promotor

Mandy Paauw & Ann Crabbé

Wat houdt de stage in?

Wil jij graag ervaring opdoen binnen een onderzoeksgroep en werken aan één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd? Dan is deze stage wellicht iets voor jou! We zijn op zoek naar één of meerdere 3BA en masterstudenten van de FSW opleidingen die een actieve rol op willen nemen in een kwalitatief onderzoek naar overstromingsrisicobeleid in Vlaanderen.
Door klimaatverandering nemen overstromingsrisico’s in een rap tempo toe (Kabisch et al., 2016; Keskitalo, 2013). Er is daarom dringend behoefte aan strategieën om deze risico’s te tackelen. Voor een lange tijd was de overheid voornamelijk verantwoordelijk voor die strategieën (Gralepois et al., 2016; Johnson & Priest, 2008). Echter, we zien nu een trend in Vlaanderen dat zich focust op individuele bescherming. Dit zijn maatregelen die huiseigenaren zelf kunnen nemen om hun eigendom te beschermen (Mees et al., 2017). Eerder onderzoek heeft gekeken naar de bereidheid van huiseigenaren om die verantwoordelijkheid op zich te nemen (zie bijvoorbeeld Davids & Thaler, 2021; Lawrence et al., 2014; Raška et al., 2020; Snel et al., 2020; Terpstra & Gutteling, 2008; Tempels, 2023). Maar in hoeverre vinden huiseigenaren het rechtvaardig dat zij hun eigen huis moeten beschermen? (Forrest et al., 2020; Kaufmann et al., 2016). Sommigen missen mogelijk de economische, sociale, of culturele capaciteit om individuele beschermingsmaatregelen te implementeren (Snel et al., 2022). Welke initiatieven nemen overheden al om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen niet buiten de boot vallen? Volstaan die initiatieven, ook volgens burgers zelf?

Mag de student een eigen voorstel voor de invulling van een stage doen?

Hoewel het om een goed afgebakend onderwerp gaat, en de grote lijnen vastliggen, is er zeker ruimte voor eigen inbreng en staan we open voor interessante ideeën en suggesties.

Welke activiteiten worden voorzien?

Het gaat om het verrichten van een mini-onderzoek zoals hierboven beschreven. Hierbij horen onder andere het opzetten van het onderzoek, een literatuurstudie uitvoeren, en data verzamelen middels interviews en/of enquêtes met huiseigenaren in overstromingsrisicogebied. Bovendien mag je team werk verwachten met begeleiders Mandy Paauw en Ann Crabbé, die aan vergelijkbare onderwerpen werken.
Wat betreft de taakbelasting mag je rekenen op 240 uur. De begeleiders houden rekening met het selecteren van taken zodat de belasting niet te hoog wordt.

Wat is de evaluatievorm? Is er een ‘eindproduct’?

Je zal vooral het uitvoerende werk van het onderzoek doen, zie de activitieten beschreven hierboven. De resultaten zullen worden meegenomen in vervolgonderzoek van de begeleiders en mogelijk ook in een internationaal onderzoeksproject waar de begeleiders aan werken.

In welke periode van het jaar zou de stage kunnen plaatsvinden

Deze stage kan zowel plaatsvinden in het 1e en 2e semester van academiejaar 2023-2024. Bovendien is gedurende de zomermaanden van 2024 ook een optie.

Zijn er voorwaarden waaraan de studenten moeten voldoen om een stage te mogen beginnen?

We zoeken geïnteresseerden (3BA of masterstudent) die ingeschreven staan bij een opleiding van FSW en die een goede basis hebben voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek met betrekking tot klimaatrechtvaardigheid en overstromingen.

Waarom is dit een interessante uitdaging?

Je werkt mee aan één van de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst: klimaatverandering.
Je doet ervaring op met academisch onderzoek en komt zo te weten of de academische wereld (bv. aan een doctoraat werken) jou interessant lijkt.
Je werkt nauw samen met ervaren onderzoekers die sterke begeleiding zullen leveren.
Je kan je onderzoeksvaardigheden aanscherpen.
De resultaten zijn beleidsrelevant en zullen ook gecommuniceerd worden naar experts binnen het Vlaamse overstromingsrisicobeheer.
De resultaten worden gebruikt in een internationaal onderzoeksproject, SOLARIS, waar de begeleiders al twee jaar aan werken. Er is dus ook een kans om internationale onderzoekers aan het werk te zien.

Andere opmerkingen?

Max. 3 plaatsen