Ontwerp­wetenschappen

Prof. dr. Luca Bertolini

Eredoctoraat ontwerpwetenschappen 2023

Als erkenning voor zijn expertise op het vlak van stadsplanning. Hij poneert dat stedelijke ontwikkeling geconcentreerd wordt rond openbaarvervoerknooppunten en geeft aanbevelingen voor het beleid. - Universiteit van Amsterdam

  • Promotor: Prof. dr. Thomas Vanoutrive

Herbekijk de livestream

Abstract masterclass

Stadsplanning die verder kijkt dan mobiliteit?

De negatieve effecten van het stadsplanningsparadigma rond individueel gemotoriseerd vervoer op het milieu, de maatschappij en de economie zijn al vaak aan de kaak gesteld. Deze kritiek heeft geleid tot een alternatief paradigma rond duurzame mobiliteit, waarbinnen men de afgelopen dertig jaar heeft geprobeerd om steden op een andere koers te brengen. Terwijl de uitkomst van deze strijd nog onbeslist is, lijkt er op het terrein nog een fundamentele verschuiving plaats te vinden. Er ontstaat nu mogelijk een stedenbouwkundig paradigma waarbij men verder kijkt dan mobiliteit. De focus ligt hierbij niet langer op het faciliteren of het beperken van mobiliteit, maar verschuift naar een brede waaier van kwaliteiten die een goede stad moet hebben. In deze masterclass belichten we deze nieuwe ontwikkeling, het potentieel ervan, maar ook de valkuilen ervan. Eerst bekijken we de redenen om af te stappen van mobiliteitsgerichte stadsplanning. Vervolgens gaan we na wat de componenten kunnen zijn van stadsplanning die verder gaat dan mobiliteit. Tot slot pleiten we voor een experimentele, verhalende benadering om het potentieel optimaal te benutten en valkuilen te vermijden.