De Universiteit Antwerpen onderscheidt verschillende strategische beleidsthema’s voor beleid en beleidsuitvoering, met kwaliteitscultuur als basis en grootstedelijkheid als context:

Diversiteit en participatie

De Universiteit Antwerpen streeft gelijke in- en doorstroomkansen na voor alle studenten, ongeacht achtergrondkenmerken zoals onder meer migratieachtergrond, functiebeperking, thuistaal, levensbeschouwing, genderidentiteit enz. Diversiteit beschouwt de UAntwerpen als verscheidenheid, een normaal fenomeen dat ook in onderwijs studenten kan verrijken wanneer ze openstaan om te leren van elkaars visies, ervaringen en competenties. Verder beoogt de Universiteit Antwerpen een sterke studentenparticipatie in alle beleidsorganen. 

De snel toenemende diversiteit vereist een goed uitgewerkt taalbeleid. Centrale diensten, waaronder het Departement Onderwijs ondersteunen de uitvoering van diversiteitsbevorderende maatregelen in de studieprogramma's, op het niveau van de faculteiten en de opleidingen.

Lees meer over het diversiteitsbeleid van de universiteit

Actief pluralisme

De Universiteit Antwerpen ondersteunt verschillende levensbeschouwingen in de organisatie omdat zij belang hecht aan de vorming van studenten die in een superdiverse samenleving wederzijds begrip tonen voor elkaars standpunten. Vanuit een actief en luisterend pluralisme stimuleert de Universiteit Antwerpen studenten om bestaande opleidingsonderdelen aan te vullen met een component maatschappelijk engagement en burgerzin. In het 2e of 3e bachelorjaar maken studenten uit een universiteitsbrede korf een keuze uit interdisciplinaire opleidingsonderdelen zoals Levensbeschouwing, Duurzaamheid, Klimaatverandering, Community Service Learning,...

Lees meer over actief pluralisme aan de Universiteit Antwerpen

Nexus onderwijs-onderzoek

Het academisch onderwijs aan de Universiteit Antwerpen is kwaliteitsvol onderwijs gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De opleidingen zijn zo opgebouwd dat studenten academische vaardigheden en attitudes geleidelijk aan kunnen ontwikkelen en verwerven. UAntwerpen zet via competentieontwikkeling in op wetenschappelijke integriteit in de bachelor- en masteropleidingen. Naast het bestrijden van plagiaat willen we studenten doordringen van de nood aan wetenschappelijk integer handelen in het gehele wetenschappelijk proces gaande van het initiëren van onderzoek tot het publiceren, gebruik en valoriseren ervan.

Lees meer over de nexus onderwijs-onderzoek

Activerend, studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs

Vanuit de onderwijsvisie ondersteunt de universiteit opleidingen om in te zetten op activerend, studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs. Blended en online leren leveren aan de UAntwerpen een sterke bijdrage aan deze elementen uit de onderwijsvisie.  

In het onderwijs van de Universiteit Antwerpen ligt de nadruk op het ontwikkelen van competenties als geïntegreerde gehelen van kennis, vaardigheden en attitudes. De Universiteit Antwerpen beschouwt studenten als actieve en zelfstandige partners die hun eigen leerproces sturen.

De Universiteit Antwerpen zet in op een activerende leeromgeving. Daarbij koppelt de universiteit de ontwikkeling van haar onderwijstechnologie (digitale tools voor lesopnames, livestreamen, toetsen op afstand) aan de onderwijsinhoud. De universiteit ondersteunt  het ontwerpen en de verdere uitbouw van blended en online learning, flipped classrooms, online feedback, motiveren en differentiëren bij zelfstudie, virtuele samenwerking met andere (buitenlandse) instellingen, de uitbouw van elektronische examens ...

Lees meer over activerend en studentgecentreerd onderwijs

Lees meer over competentiegericht onderwijs

Internationalisering

We willen onze studenten ruime internationale en in­terculturele competenties meegeven zodat ze beter functioneren in een mondialiserende samenleving.

Vanuit het centrale onderwijsbeleid stimuleren we mobiliteit, en verruimen we tegelijkertijd het aanbod internationalisering@home.

De centrale diensten ondersteunen opleidingen bij het opzetten van zomerscholen, joint degrees, Erasmus+ programma’s, en sterke internationale partnerschappen.

Samen met negen buitenlandse universiteiten maakt UAntwerpen deel uit van de YUFE-alliantie. YUFE, wat staat voor ‘Young Universities for the Future of Europe’, wil uitgroeien tot één van de eerste volwaardige Europese universiteiten met onder meer gepersonaliseerde curricula, loopbaanontwikkeling en -mobiliteit voor studenten en medewerkers, …

Lees meer over internationalisering aan de Universiteit Antwerpen

Duurzaamheid en interdisciplinariteit

Samen met onze docenten en studenten werkt de Universiteit Antwerpen op verschillende fronten tegelijk aan duurzaamheid. De Universiteit Antwerpen schenkt aandacht aan duurzaamheid in de curricula enerzijds en staat stil bij de wijze waarop de universiteit het onderwijs organiseert en ontwikkelt anderzijds.

De universiteit is actief in internationale netwerken rond duurzame ontwikkeling.

De Universiteit Antwerpen stimuleert interdisciplinaire samenwerkingsinitiatieven over de opleidingen heen. Via onder meer de universiteitsbrede korfvakken zet de universiteit in op interdisciplinaire oplei­dingsonderdelen. Ook het samen ontwikkelen van zomerscholen wordt gestimuleerd. 

Lees meer over duurzaamheid aan de Universiteit Antwerpen

Kwaliteitscultuur

Kwaliteitsvol onderwijs vraagt om een sterke kwaliteits­cultuur, waarbij de Universiteit Antwerpen veel belang hecht aan een goede overlegcultuur. Centraal stuurt de Werkgroep Innovatie en Kwaliteitszorg het kwaliteitsbeleid aan de UAntwerpen aan.

In elke faculteit speelt de Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg van het Onderwijs een belangrijke rol. Cruciaal voor het slagen van de opleidingsbeoordelingen in eigen regie zijn de onderwijsportfolio’s. Deze onderwijsportfolio's  geven de onderliggende processen van kwaliteitszorg weer en maken instrumenten en sjablonen zichtbaar. Via de onderwijsportfolio's kunnen collega's good practices delen met elkaar. Het Departement Onderwijs ondersteunt de realisatie van de beleidsthema’s in het onderwijs en volgt de uitrol van de onderwijsportfolio’s nauw­gezet op.

Lees meer over de kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Ondernemingszin

De Universiteit Antwerpen richt zich ook naar bedrijven en (toekomstige) ondernemers. UAntwerpen, de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en de stad Antwerpen stimuleren de ondernemingszin bij studenten al vele jaren op meerdere manieren. Zo is er de werking van TAKEOFFANTWERP met onder meer een uitgebreid aanbod aan coaching voor student-ondernemers. Dankzij INNO4YUFE kunnen student-ondernemers voortaan hun ondernemingszin aanscherpen in een Europese context. 

Vanuit het Departement Onderwijs worden opleidingen ondersteund om bijbehorende attitudes zoals creativiteit en zin voor initiatief, te con­cretiseren in de kerncompetenties van de opleidingen. In een aantal opleidingen bestaat reeds expliciet een module rond ondernemerschap. Om ondernemingszin bij alle studenten te stimuleren zet de universiteit ook verder in op een kwaliteitsvol aanbod van stages en een goed opgevolgde evaluatie van de stages.

Lees meer over studeren en ondernemen

Grootstedelijkheid

Verschillende opleidingen van de Universiteit Antwerpen willen meewerken aan de uitbouw van de moderne stad Antwerpen als economische, soci­ale en culturele biotoop waarin mensen in democratisch verband samenleven.  

Grootstedelijkheid stimuleert interdisciplinair samenwerken. Zo werkt de Universiteit Antwerpen ook samen met verschillende externe partners zoals de stad en de provincie Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) of de Antwerp Management School (AMS).