Meertens 1930-1934
M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw, dl. 1: God, H. Drieëenheid, de mysterieën van Christus' leven en lijden; dl. 2: Lijdensdevoties; dl. 3: Eucharistische gebeden; dl. 6: Beschrijvende catalogus der handschriften, Antwerpen & Nijmegen, resp. 1930, 1931, 1932 & 1934 (= Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen). — Dln. 4 & 5 zijn nooit verschenen.
Mertens 2006
Jan van Ruusbroec, Van den geesteliken tabernakel [= Ioannis Rusbrochii Opera omnia, ed. G. de Baere, tomus 5: Commentaria in tabernaculum foederis], introduced and edited by Th. Mertens, translated into English by H. Rolfson, translated into Latin by L. Surius (1552), 2 dln., Turnhout, 2006 (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 20:5-6 / Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis, 105-106).
Mertens & De Hollander 2017
Th. Mertens & A. den Hollander, ‘De Allerzielenpreek van Judocus a Castro o.f.m. in handschrift Antwerpen Neerl. 37’, in: T. Gaens, Th. Mertens & K. Schepers (red.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Antwerpen, 2017, 297-314, 2 afb. (= Ons geestelijk erf, 88:3-4).
Mestdach 2000
K. Mestdach, Het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof op het elan van de Contrareformatie (1598-1795), Gent, 2000 (= Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 25).
Moereels 1946
L. Moereels, ‘Twee Collatien van Cornelis Jansonius van Schoonhoven’, in: Ons geestelijk erf, 20 (1946), 391-433.
Moereels 1948
L. Moereels, 'Wat de liefde Gods can bedryven. Een reeks merkwaardige geestelijke brieven van een onbekend Westvlaams schrijver', in: Ons geestelijk erf, 22 (1948), 5-55, 105-131.
MNW
E. Verwijs & J. Verdam, Middelnederlansch Woordenboek, voltooid door F.A. Stoett, 11 dln., 's-Gravenhage, 1885-1941.
Moll 1880
W. Moll, Geert Groote's Dietsche vertalingen, beschreven en toeglicht, Amsterdam, 1880.

Oosterman 1992
J.B. Oosterman, ‘Pronkzucht en devotie. De overlevering van de gebe den in het Gruuthusehandschrift’, in : F. Willaert e.a. (red.), Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen, Amsterdam, 1992, 187-206, 378-386 (= Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 7).
Oosterman 1993
J.B. Oosterman, ‘Om de grote kracht der woorden. Middelnederlandse gebeden en rubrieken in het Brugge van de vroege vijftiende eeuw’, in: Th. Mertens e.a. (red.), Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza, Amsterdam, 1993, 230-244, 437-444 (= Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 8).
Oosterman 1995
J.B. Oosterman, De gratie van het gebed. Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450), dl. 1: Studie, dl. 2: Repertorium, Amsterdam, 1995 (= Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 12).
Oosterman 2013
J. Oosterman, 'Gebedenboek [Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 1]1', in: J. Koldeweij, I. Geysen & E. Tahon (red.), Liefde en devotie. Het Gruuthusehandschrift: kunst en cultuur omtreeks 1400. Tentoonstelling Gruuthusemuseum 22 maart - 23 juni 2013, Brugge, 2013, 306 (nr. 242).

Parmentier 1929
R.-A. Parmentier, Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het Kabinet Houtart te Brugge, Brugge, 1929 (= Geschiedkundige publicatiën der Stad Brugge, 1).
Parmentier 1949
R.-A. Parmentier, 'Een middelnederlands devotieboek uit het voormalige bisdom Utrecht', in: Sacris Erudiri, 2 (1949), 267-306.
Petit 1888
L. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde, dl. 1, Leiden, 1888.
Petit 1910
L. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde, dl.  2: De literatuur bevattende verschenen van 1888-1910, Leiden, 1910.
Poukens  1934-1936
J.B. Poukens, ‘Preeken van Jan Brugman O.F.M.’, in: Ons geestelijk erf, 8 (1934) 253-289; 9 (1935), 167-189; 10 (1936) 5-18.
Prims 1926
F. Prims (ed.), Een Limburgsch gebedenboek uit de XVe eeuw, Baasrode, 1926 (= Salamans-fonds, 2).

Reypens 1958
L. Reypens, ‘Een onbekend vijftiendeeeuws handschrift met een Westvlaamse vertaling van het tweede boek der Imitatie’, in: Ons geetselijk erf, 32 (1958), 428-431.
Reynaert 1984
J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, dl. 1: De handschriften verworven vóór 1852, Gent, 1984  (= Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven  door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 171).
Reynaert 1996
J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Universiteit te Gent, dl. 2/1: De handschriften verworven na 1852 (deel 1), Gent, 1996  (= Universiteit te Gent. Werken uitgegeven  door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 182).
Rouzet 1975
A. Rouzet, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe au XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975 (= Collection du Centre nationale de l'archéologie et de l'histoire du livre. Publications, 3)