Neerl. 51 - Brief (ongeïdentificeerd) [fragment]

Neerl. 51 — Algemene beschrijving

Dubbel geplooid perkamenten blad maculatuur (membra disciecta) waarop de tekst langs de buitenzijde is gecamoufleerd door rode verfspikkels.
Afmeting: 242 x 144 mm, ingeplooide kanten langszij.
Dateringen: xj -- viij (?), 1731.

opmerking
Dit fragment werd aan een eerste onderzoek onderworpen door Femke Pinsen, ‘Een waardevole toevoeging. Het belang van maculatuur voor boekgeschiedenis’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 24 (2017), 22  (n. 24), toen de collectie fragmenten van het Ruusbroecgeootschap gedurende lange tijd (tot 2010) voor onderzoek door Hans Kienhorst in de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen was gedeponeerd. – Vriendelijke mededeling van Daniël Ermens.

Neerl. 52 - Veertig werken van Maria in de Regel van de Annuntiaten [planknr. 61]

Neerl. 52 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Corte oeffeninghen op de veertigh wercken der maghet Maria
begrepen inde thien capittelen des reghels van de orden der Annuntiaten.

Olim 61.
Papier, 147 blz., 18e eeuw.

Neerl. 53 - Jean Maillard, Achtdaagse retraite voor religieuzen van beider geslacht begerig naar innerlijke volmaaktheid [planknr. 62]

Neerl. 53 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Exercitie ofte eensaem vertreck van acht daegen voor religieusen van beyde de geslachten die begeirig zijn naer de volmaecktheijd van eeuwig leven.
Door den eerweerdighen Pater Maillard priester der Societeydt Jesu, in druck uytgegeven in het Frans tot Parijs bij Joannes F. Du Bois in Ste Jacobsstraete in het jaer 1694. Nu in 't nederduyts getranslateert door Jofv. Susanna M. Pich geestelijke dochter. Tot Antwerpen op de Meir.

Olim 62.
Papier, 182 blz., 18e eeuw.

opmerking
De titel van het oorsponkelijke Franse werk, waarvan deze handschriftelijke vertaling is gemaakt, luidt: Retraite pour les Religieux et les Religieuses, et pour ceux qui aspirent à la perfection de la vie intérieure. Avec des lectures et des considérations particulières. Par le P.  J. Maillard, de la Compagnie de Jésus. A Paris, chez Jean François Dubois, M.DC.XCIV, 12°, 284 p.  Jean Maillard verbleef zijn laatste levensjaren in het jezuïetencollege te Pariijs (1688 - † 1702). Zie C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliographie, dl. 5, nouvelle édition, Bruxelles & Paris, 1894, 338.

Neerl. 54 - Preken als aanmaningen voor zusters [planknr. 65]

Neerl. 54 — Algmene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Exhortationes
op verschillende feesten, waarschijnlijk voor zusters.

Olim 65.
Papier, begin 18e eeuw.

inhoud (vervolg)
Oefeningen der goddelijke liefde van Gertrudis.

opmerking
Plaats en datum, waar en waarop de preken werden gehouden worden vermeld.

Neerl. 55 - Meditaties over Maria, Jozef en de heiligen van de Sociëteit van Jezus [planknr. 68]

Neerl. 55 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Meditatien voor de besonderste feestdagen van de H. Maget Maria
ende van de Heijligen der Societijt Iesu met twaelf meditatien van den H. Joseph,
dienende voor de twaelf maenden des jaers.

Olim 68.
Papier, 36 folia, 18e eeuw, herkomstig van het jezuïetennoviciaat te Mechelen.

Neerl. 56 - Johannes Evangelista, Het Rijk Gods [planknr. 56]

Neerl. 56 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim Z, 56.
Papier, 122 folia, Oost-Vlaanderen (vermoedelijk Gent), ca. 1650.

inhoud
- Johannes Evangelista, o.f.m.cap., Een kleen tractaet van d'inwendig ghebedt ghetrocken uyt het Ryck Gods.
- Cort begryp vanden staet van een ziele trachtende naer de volmaecktheyt.
- Beworp van oeffeninghe des overschouwende leven soe dat van sommighe gevolcht wort.

literatuur
Stracke, 1944a, 39

opmerking
Over Het Ryck Gods van Johannes Evangelista, zie ook Neerl. 44, Neerl. 293, Neerl. 294.

bijlage
Een strookje papier met opgeplakte knipsels van drie titels, waaronder Het Ryck Gods, wellicht uit een veilingcatalogus  gesneden.
Een geruit blaadje met genoteerde Vindplaatsen (?) uit Joh. Evangelista.
 

 

Neerl. 57 - Geschiedenis van Hanswijk [planknr. 69]

Neerl. 57 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Hanswyck.

Olim 69.
Papier, ca. 1900.

Neerl. 58 - Het goddelijk boek van de hemelse directeur [planknr. 70]

Neerl. 58 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Goddelijcken boeck ghenaemt den hemelsche directeur vol van goddelijcke leeringen tot de uyterste volmaecktheijt daer een ziele in dit leven toe commen can in den tijt van een jaer verdeelt in vier deelen beschrijvende elck deel de oeffeningen van drij maenden.
Noteer dat dese goddelijcke leeringen van woort tot woort is gedickteert van godt zelver aen eene H. Ziele van het oorden van den H. Seraphinschen vader Franciscus wiens wonder leven als het den heere sal believen sal gheopenbaert worden ist dat sij tot haere doodt getrauwelijck volheert, want op desen tegenwoordigen tijt als ick desen boeck trecke uyt haer schriften, is sij noch in het leven int jaer 1707.

Olim 70.
Papier, 132 folia.

opmerking
Bezitsaantekeningen: “aen het Clooster der Conceptionisten binnen Brugge van Sr. Marieanne Dethieu en “Appartenant au Couvent des Pauvres Claires-Colettines de Bruges”.

Neerl. 59 - Het paradijs der godminnende zielen [planknr. 72]

Neerl. 59 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Het open paradijs der godt-minnende zielen
verciert met verscheijde schoone litanien en gebeden tot geestelijck voetsel der christene zielen.

Olim 72.
Papier, 214 blz., 183 x 117 mm, 1780, pentekeningen en gravures.

Stagerapport

“Al van oudsher spelen beelden een belangrijke rol in het concreet voorstellen van geestelijke onderwerpen. Na de technologische verfijning van de druktechnieken worden miniaturen vanaf de 16e eeuw steeds vaker vervangen door gedrukte devotieprenten. Die devotieprenten hebben als functie een ondersteunend leermiddel te zijn bij het lezen van een handschrift met religieuze teksten.
In dit handschrift zijn talrijke gedrukte devotieprenten gekleefd die vaak inhoudelijk samenhangen met de gebeden die erop volgen. Ze geven dan ook dikwijls het begin van een nieuw onderdeel in het gebedenboek aan. De gravure die hier zictbaar is, beeldt Onze Lieve Vrouw van Loreto af en is, ondanks de traditie van de prentendruk in de Lage Landen, van Duitse makelij”. 
Het paradijs der godt-minnende zielen, 1780. — Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 59 (olim 72).

Neerl. 59 — Stageverslag Lieve Lorens 2014-2015 (met afbeelding) (pdf - 398 Kb)

© Lore Lievens

Neerl. 60 - Biechtspiegel [planknr. 60]

Neerl. 60 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Biechtspiegel.

Olim 
60.
Papier, 48 folia, ca. 98 x 160 mm, 2e helft 18e eeuw; gekleurde tekeningen, die elk een zonde voorstellen, met onderschrift.

internet
Flandrica.be (+ digitale kopie)

opmerking
Door de aanwezigheid van een reeks getekende munten, respectievelijk gedateerd 1821 (fol. 20) en 1822 (fol. 42), bestaat er een redelijke twijfel over de 18e-eeuwse datering van dit biechtboekje.

Stagerapport

"Sinds het Vierde Lateraans Concilie in 1215 is de biecht een vast onderdeel in het leven van een goed christen. Door zondig gedrag aan een priester toe te vertrouwen en daarvoor de gepaste boete te doen, vergeeft God de gemaakte fouten. Bovendien vergroot de gelovige op die manier zijn kansen op een betere uitkomst tijdens het Laatste Oordeel, wanneer over de hel, de hemel of het vagevuur als verblijfplaats in het hiernamaals wordt beslist. In dit negentiende-eeuwse boekje heeft een, vermoedelijk jongere, vrouw haar zonden genoteerd, telkens vergezeld met een zelfgetekende scène. Zo heeft ze onder andere gelogen, geweigerd te werken en - zoals hier te zien is - overgegeven, nadat ze op de voorafgaande pagina toegeeft gedronken te hebben".
Biechtspiegel, 19e eeuw. — Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 60 (olim 60).

Neerl. 60 — Stageverslag Lore Lievens 2014-2015 (met afbeelding) (pdf - 406 Kb)

© Lore Lievens

Neerl. 61 - François d'Hollander, Geestelijke lessen voor religieuzen en geestelijken [planknr. 41]

Neerl. 61 — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens

(1947-1953)

Geestelijcke lessen voor elcke dagh der exercitien
van thien daghen waer in ghehandelt wort van het ghebedt, ende het ondersoek der conscientie, seer dienstigh voor alle religieusen ende gheestelijcke persoonen, tweede deel.
Bij een ghebracht door den selven broeder François d'Hollander in het klooster der alexianen, gheseyt cellebroeders deser stadt Ghendt.

Olim 41.
Papier, 1713.

Neerl 62 - Broeder Dhollander, Regels en statuten van de Alexianen of Cellebroerders te Gent [planknr. 41 A]

Neerl. 62 — Algemene beschrijving volgens inventaris  Grootens

(1947-1953)

Reghel, statuten, ordonnantien ende privilegien van de alexianen gheseyt cellebroeders, met de eensaemheijt van dertich meditatien, d'exercitien van thien daghen, seer dienstich voor alle religieusen ende geestelijcke persoonen.
Br. Dhollander heeft dit werck bij een ghebraght al met swaeren arbeydt int clooster, gheseyt vande cellebroeders binnen de stat van Ghendt.

Olim 40.
Papier, 1716.

opmerking
Datering blijkt uit het chronogram.

Neerl. 63 - Devote oefeningen op feestdagen [planknr. 74]

Neerl. 63 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Devote oefeningen op de feestdagen van
Heilig Kruis, Johannes de Doper, Jozef, Maria van Egypte, Maria Magdalena, Maria-Geboorte, Maria-Tenhemelopneming, Paulus, Petrus en Paulus.

Olim 74.
Papier, 109 folia, 1e helft 18e eeuw.

Neerl. 64 - Meditaties bij het bidden van de rozenkrans [planknr. 75]

Neerl. 64 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Korte overwegingen bij ieder weesgegroet van de rozenkrans.

Olim 75.
Papier, 2e helft 19e eeuw.
 

Neerl. 65 - Het Huysken van Lauretten [planknr. 76]

Neerl. 65 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe (voor 1975)

(vóór 1975)

Het Huysken van Lauretten.

Olim
 76.
Papier, 2e helft 18e eeuw.

opmerking
Ingebonden bij: Kort verhael van den wonderlycke en mirakeleuse vervoeringe van het H. Huysken van Loretten, Antwerpen, Johannes van Soest, 1702. Zie over Johannes van Soest, actief  1693-1700: De Vlieger-De Wilde 2004, 59, nr. 116.

Neerl. 66 - Angelina a S. Maria Magdalena de Pazzi, Gebeden en oefeningen voor verschillende omstandigheden [planknr. 82]

Neerl. 66 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Angelina a Sancta Maria Magdalena de Pazzi, o.carm.,
Gebeden en oefeningen voor de verschillende omstandigheden van de dag en het leven.

Olim 82.
Papier, 171 blz., 18e eeuw.

opmerking
Ingebonden bij: Open paradys der godt-minnende zielen, uitgegeven door H.F.V.V. priester, Brussel, Jacob van de Velde, 1687 (zie in dit verband P. Maximilianus, ‘De Nederlandse vertalingen van het Dies irae’ in de 17e en 18e eeuw, in: Ons geestelijk erf, 38 (1964), 159).
Over Jacob van de Velde, actief 1670-1688: zie De Vlieger-De Wilde 2004, 104, nr. 220.

 

 

Neerl. 67 - Lucas De Vriese, Verhalen, gedichten, spreekwoorden ... [planknr. 83]

Neerl. 67 — Algemene beschrijving volgens inventars Ampe

(vóór 1975)

Lucas De Vriese,
Verhalen, gedichten, spreekwoorden, emblemata, goocheltoeren, kunstjes met kaarten, wiskunde ...

Olim 83.
Papier, 1659.

Neerl. 68 - Gebeden voor verschillende heiligen [planknr. 84]

Neerl. 68 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Gebeden voor verschillende heiligen
versierd met ingeplakte (gekleurde) prenten die de heiligen (‘santjes’) afbeelden.

Olim 84.
Papier, 18e eeuw.

opmerking
Ingebonden bij: Historie van de geduerige aenbiddinge van het allerheyligste sacrament des autaers, Mechelen P[etrus]-J[osephus] Hanicq, 1786 (zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:12901523/N).
J. Devolder, Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden, 1792-1829 (niet gedateerd), Gent, 2003,  211, nr. 1831, noteert als  auteur van dit anonieme werk Jean-François Huleu met verwijzing naar (http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2050.pdf#page=348).

Neerl. 69 - Eusebius Nieremberg, Verschil tussen het tijdelijke en het eeuwige [planknr. 85]

Neerl. 69 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Eusebius Nieremberg, s.j.,
Verschil tusschen het tijdelijck en het eeuwig getrocken uyt een grooter spaensen tractaet verdeylt in vijf boecken, eerst in het latijn gestelt door eenen pater van de Societeyt Jesu ende nu door eenen anderen verduytst, Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1666.

Olim 85.
Papieren afschrift, 1698.

opmerking
Een exemplaar van de druk wordt bewaard in het Museum Plantin-Moretus: zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:14395458/N.
De auteur, van Duitse origine, werd in Madrid geboren waar hij ook stierf in 1658. Zie over dit oorspronkelijk Spaanse werk , C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliographie, dl. 5, nouvelle édition, Bruxelles & Paris, 1894, 1737 (1740 met verwijzing naar de Vlaamse vertalers: "Traduit en flamand par le P. de Boeye et peut-être par le P. Meerhout"). Sommervogel, o.c., dl. 5, 867, citeert onder Antoine Meerhouts († 1678) “Discrimen inter temporale et aeternum, ex latino, Antverpiae, typis Michaelis Cnobbaert, 1666, 12° (en flamand), waaruit moet afgeleid worden dat Meerhouts de (anonieme) Latijnse vertaling naar het Nederlands heeft omgezet. Daarentegen verklaart Sommervogel, o.c., dl. 1, Bruxelles & Paris, 1890, 1586, onder André de Boeye († 1650) dat deze jezuïet de (rechtstreekse) vertaler van het Spaanse origineel is, wiens vertaling verscheen weliswaar  bij dezelfde drukker maar in 1664. Van diens vertaling verscheen reeds eerder een druk bij de Weduwe en Erven Jan Cnobbaert te Antwerpen in 1648. Zie ook BCNI 12334 waar de  vertaler  A. Meerhouts  wordt genoemd, met verwijzing naar nr. 10233  waar A. de Boeye wordt vermeld met betrekking tot de vertaling gepubliceerd in 1648.
Over de geciteerde drukkers Cnobbaert, zie: De Vlieger-De Wilde 2004, 31, nrs. 26 en 27.
 

Neerl. 70 - Ochtendgebeden voor een godvruchtige dag [planknr. 86]

Neerl. 70 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Gebeden des s’morgens en
om den dach godtvrugtelijk over te brengen.

Olim 86.
Papier, einde 17e eeuw.

inhoud
Gebeden voor de verschilende oefeningen van de dag,  van jezuïetenheiligen, van de de H. Maagd, ter ere van de Passie en voor een zalige dood.

Neerl. 71 - Dagelijkse gebeden en onderrichtingen [planknr. 71]

Neerl. 71 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Onderrichtingen ende gebeden voor den geheelen dagh.

Olim 71.
Papier, 126 blz., 24 juni 1724, verlucht met gekleurde tekeningen.

literatuur
Axters 1970, 256

Neerl. 72 - Handboekje voor moeder overste van de Annuntiaten [planknr. 89]

Neerl. 72 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 89.
Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Daarna volgen aanwijzingen voor de verschillende officies van een latere hand, gedateerd 12 juni 1712.

Neerl. 73 - Openbaringen van de heilige Brigitta [planknr. 90]

Neerl. 73 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Hier begint een schoon openbaeringe van Godt selver gedaen aen de H. Brigita.

Olim 90.

opmerking
Overgeschreven van een druk (Antwerpen, Jan Van Hees, 17e eeuw) door A.F. Vander Vennet  op “12 Maerte 1760”, met een geschreven colofon: Ganadavi , Michiel de Goesin, 1739. Gelijkaardig werkje in de veilingcataloog Van de Wiele Veilingen - Ventes - Auctions: Openbare verkoping boeken, handschriften, grafiek en schilderijen, Brugge, 4-5 maart 2016, p. 14, nr. [548] (https://issuu.com/uitgeverijvandewiele/docs/lr_maart_2016).
Informatie over Michiel De Goesin in: [Verzamelband Gand: imprimeurs et libraires: Michiel de Goesin, soeurs de Goesin], UB Gent (BIB.G.013290/-90).

Neerl. 74 - Kruiswegoefening voor Annuntiaten [planknr. 91]

Neerl. 74 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 91.
Papier, 1681.

opmerking
Waarschijnlijk herkomstig van een klooster der annuntiaten, want ingebonden bij Den Reghel der Annunciaten, Loven 1617. 

Neerl. 75 - Voorbereidingen bij het ter communie gaan [planknr. 92]

Neerl. 75 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Preparatie ofte bereydinge voor het nutten
vant Alderheijlighste Sacrament des Autaers ofte Communie.

Olim 92.
Papier, 111 blz., 1721.

 

Neerl. 76 - Spreuken en gebeden uit de H. Schrift ; andere teksten [planknr. 94]

Neerl. 76 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Eenige spreuken en gebeden uijt de H. Schrifture tegen verschijde fauten en gebreken.

Olim 94.
Papier.

inhoud (vervolg)
- Litanie van de H. Vader Augustinus.
- Lessen van het kerstnachtofficie.
- Lofdicht ter ere van het H. Sacrament.
- Andere gebeden, onder meer Twelft groetenisse ter eeren van 12 litmaten van de Maghet Maria.

opmerking
Ingebonden bij:
- De twaelf vruchten van den H. Gheest met syne lofsanghen van de H. Kercke, 4e druk, Antwerpen, Wwe Jacob Woons, 1724. – Zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:848731/N.
- Henricus M. Boudon, Den vernietigden Al Jesus Christus tot een exempel van veragting van alle geschapen dingen, ende van grootagting van Godt alleen, 2 dln., Brugge, Franciscus  Van Heurck, te koop in Antwerpen, Wwe Petrus Jacobs: Van Heurck 1700 (dl. 2) en Wwe Jacobs 1723 (dl. 1). – Zie BCNI 15886 (http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:754043/N).

Neerl. 77 - Gebedenboek met oefeningen [planknr. 3111 D 74:8]

Neerl. 77 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 96.
Papier, 19e eeuw.

inhoud
- Oefening voor 6666 Onze Vaders ter ere van het H. Lijden.
- Gebed voor de vernieuwing van onze heilige belofte.
- Litanie ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis.
- Oefening voor de gelovige zielen.

opmerking
Voorafgegeaan door volgende druksels:
- Handboeksken van het artsbroederschap van den allerheyligsten roozenkrans ... overzien en verbeterd door F. D. P., Brugge, Weduwe De Moor en zoon, 1820  (reeds gedrukt te Antwerpen 1749, censor J. Vander Staack).
- Praktyke om devotelyk te lezen de kroon van Maria, Brugge, P. De Vliegher, z.j. (censor P. Verheyen).
- Eer-galm ter eere van het alderheyligste sacrament.
- Maniere om te lezen het kransken des Heere (censor Antonius Hoefslag).
- Den lof-zang Adoro te van den H. Thomas van Aquinen. Wy gelooven Jeus in 't Heylig sacrament des autaers.
- Kragtige aenspraek tot de allerglorieuste maegd Maria, om alle menschen te bewegen om met groot betrouwen hunnen toevlugt te nemen ... getrokken uyt de werken  van den H. Bernardus .. vereerd voor een zalig nieuw-jaer aen alle christene menschen, Brugge, P. De Vliegher, z.j. (censor A. De Vries).
- Noodinge van Jesus tot de H. Communie.
- Korte bereyding voor den dag van de H. Communie,  Brugge C. De Moor, z.j. (censor A. Van Tienevelt).

 

 

 

Neerl. 78 - Geestelijke wandeling [plankr. 78]

Neerl. 78 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Geestelijcke wandelinghe.

Olim M 59, 78.
Papier, 9 folia,  Brabant, 1761.

literatuur
Stracke 1938a (editie)

Neerl. 79 - (Pseudo-) Bernardus van Clairvaux in Middelnederlandse vertaling; Dirc van Herxen, Ene corte bedudinge marien, Ene corte glose opt pater noster; andere teksten [plankr. 79]

Neerl. 79 — Algemne beschrijving

Bernardus van Clairvaux
- Ex persona Eliae monachi ad parentos suos, in Middelnederlandse vertaling.
​Dirc van Herxen
Ene corte bedudinge ende toesprake marien.
Ene corte glose opt pater noster.
Pseudo-Bernardus van Clairvaux.
- Formula honestae vitae, in Middelnederlandse vertaling.
Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis, in Middelnederlandse vertaling.

Olim PNAM, 79
Papier, 83 folia., einde 15e-begin 16e eeuw, herkomstig van het Wytenhuis te Zwolle (zusters van het vemenen even).

Neerl. 79 — Materiële en inhoudelijke beschrijving (Hendrickx 1987) (pdf - 618Kb)

literatuur
Hendrickx 1987, 94-98 (+ literatuur)

internet
BNM-I: Antwerpen, RG : Neerl. 79

bijlage
- Transcriptie van fol. 3r-56r door D.A. Stracke (in machineschrift).
- Restauratieverslag (Atelier De Zilveren Passer Gent - Guy De Witte - 10.12.1999).
- Verwijderde oude band in envelop.

Neerl. 80 - Levenswijze van een geestelijke maagd in de wereld [planknr. 95]

Neerl. 80 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Maniere van leven van eene geestelycke maghet in de wereldt.

Olim 95.
Papier,  594 blz., 17e-18e eeuw.

opmerking
Zelfde tekst als Neerl. 81.

Neerl. 81 - Levenswijze van een geestelijke maagd [planknr. 95 A]

Neerl. 81 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Maniere van leven van een geestelijcke maeghet.

Olim 121.
Papier, 442 blz., 18-19e eeuw.

opmerking
Zelfde tekst als Neerl. 80.
Invloed van de jezuïetenspiritualiteit: vanaf blz. 114 “regelen tot onderscheiding der geesten”.

Neerl. 82 - Gebedenboek met oefeningen voor Annuntiaten (?) [planknr. 98]

Neerl. 82 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 98.
Papier,  17e-18e eeuw.

inhoud
- De gheestelycke oeffeninghe om dach ende nacht met Jesus ende Marie becommert te syn.
- Cleyne oeffeninghe diemen binnen het gheheel jaer is houdende op eenighe ghesette daeghen.
- Devote oeffeninghe op het jubile oft de wercken van Maria besloten in onsen Regel ghemaeckt van onsen eersten waeckenden vader den eerweerdichsten Pater Gabriel  Maria.

opmerking
Inhoud is gelijk aan Neerl. 83.
Pater Gabriël-Maria (Gilbert Nicolas) was algemeen overste van de Orde der H. Maagd Maria (Annuntiaten), die in opdracht van koningin Johanna van Frankrijk († 1505), stichteres van de orde, de grondregel voor de orde schreef (vergelijk http://abs.lias.be/query/detail.aspx?ID=377098).
Waarschijnlijk herkomstig van Annuntiaten.
Over pater Gabriël-Maria, zie ook Neerl. 130.

Neerl. 83 - Gebedenboek met oefeningen voor Annuntiaten (?) [planknr. 99]

Neerl. 83 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 99.
Papier, 2e helft 17e eeuw.

opmerking
Inhoud is gelijk aan Neerl. 82.
Waarschijnlijk herkomstig van Annuntiaten.

Neerl. 84 - Gebedenboek met oefeningen [planknr. 100]

Neerl. 84 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 100.
Papier, 17e eeuw.

Neerl. 85 - Pijlen van Gods liefde [planknr. 101]

Neerl. 85 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

De pylen der liefde Gods en saemenstelling van vierige schigten en gebeden.

Olim 101.
Papier, 529 blz. 19e eeuw.

Neerl. 86 - Retraiteoefeningen voor Annuntiaten [planknr. 102]

Neerl. 86 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Hier begint eene korte oefeninghe tusschen dach ende nacht ende kan besonderlijck beoffent worden ten tyden van de exercicie.

Olim 102.
Papier, 18e eeuw.

Neerl. 87 - Vermaningen voor het levenseinde en verklaring van de Tien Geboden [planknr.103]

Neerl. 87 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 103.
Papier, 17e-18e eeuw.

inhoud
- Vermaningen voor de omgang met stervenden (ziekenbezoek, H. Teerspijze, H. Oliesel).
- Mediaties over de schepping en de uitersten.
Uytlegginge van de thien gheboden volghens den roomsche catechismus.

Neerl. 88 - Verklaringen van regels van religieuzen betr. de drie levensstaten, bijz. volgens de regel der H. Franciscus; de negen staten van de mens in staat van genade; aanwijzingen voor de lijdende en stervende mens volgens G. Grote [planknr. 104]

Neerl. 88 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Uytlegginghen ...

Olim 104.
Papier, 315 blz., 18e eeuw.

inhoud
- Corte uijtlegginghe ende verclaeringhe van de Reghels en constitutien oft staetuten der Religieusen door de beschrijvinge ende aenmerckinghe der voorbeschreven gheestelijcke tractaeten ende de 3 levens te weeten ...
- Voordere aenwijsinghe van dit voorschreven verstervende oft leydende ende van het verlichtende ende volmaeckt leven ... getrocken uijt den grondsteen der volmaeckthijt int cort behelsende de goddelijcke leeringhen  van den seer verlichten meester en doctoor Gerardus Magnus.
- Hoe dat boven alle reghels der Religieusen den reghel van den Seraphiken vader S. Franciscus in sigh besluijt ende begreijpt de voorschreve 3 staeten van leven.
- Van neghen staeten der menschen die in staet van gratien naer de voorschreve gheestelijcke oefeninghe van het suijverende, oft van het verlichtende, oft van het vereenighende, oft van het gemengelt leven sigh oefenen.

opmerking
Bezitsaantekening: “Dit boect hoort toe aen Sr. Elisabeth Fresar”.

Neerl. 89 - Johannes Stassin over trouwe vriendschap in tijden van ziekte en dood [planknr. 109]

Neerl. 89 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Johannes Stassin, priester,
Den getrouwen vrind denwelcken den siecken besoeckt, troost en onderricht om wel te sterven.

Olim 109.
Papier, 18e eeuw, 316 blz.

opmerking
Vergelijk http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:845348/N.

Neerl. 90 - Traktaatjes over deugden met Mariaoefeningen en misgebeden voor Annuntiaten [planknr. 113]

Neerl. 90 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 113.
Papier, 136 folia, 23 oktober 1659.

inhoud
- Over verschillende deugden.
- Corte oeffeninghen op de veertich wercken der maghet marie, begrepen inde thien capittelen des reghels van de orden der annunciaten.
- Litanie van de salighe moeder Joanna fondatrisse van het order der annuntiaten.
- Vande maniere met welcke men de misse moet hooren.
- Gebeden tot de H. Wonden en voor de H. Mis.

Stagerapport

“Dit handschrift is mogelijk het ‘handboek’ van een gemeenschap van zusters van de Orde van Annunciaten. Naast gebeden bevat het vooral teksten over de goedheid van Maria. De zogenaamde ‘Tien Deugden van Maria’ vormen dan ook de basis voor de regels van de orde. Na te streven deugden voor de zusters zijn bijvoorbeeld zuiverheid, geloof, voorzichtigheid en armoede. Een andere gelofte die de leden moeten afleggen, is die van “goedertierentheyt” (goedgunstigheid). Maria’s liefde voor Jezus uitte zich in het eigenhandig voeden van Jezus en de vlucht naar Egypte om te ontsnappen aan de vervolgingen van Herodes. Net zoals Maria Jezus te allen tijde liefhad, beloven ook de Annunciaten Jezus onvoorwaardelijk te beminnen”.
Traktaatjes, 1569. — Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 90 (olim hs. 113).

Neerl. 90 — Stageverslag Lore Lievens 2014-2015 (met afbeelding) (pdf - 1,35 Mb)

© Lore Lievens

Neerl. 91 - Geestelijke liederen voor het ganse jaar [planknr. 114]

Neerl. 91 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Handboeksken van geestelijke liedekens voor alle tijden van het jaer
zoo houde als nieuwe: te zingen door alle man die wel de vooijzen kan.

Olim 114.
Papier, 165 blz., 1820.

opmerking
Waarschijnlijk herkomstig van een begijnhof. De liedjes zijn van een platte, politieke, folkloristische en vrome aard.

Neerl. 92 - Meditaties en oefeningen over de H. Communie, deugden en de "Geestelijke oefeningen" [planknr. 116]

Neerl. 92 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 116.
Papier, 283 blz., 17e eeuw (1634).

inhoud
- Oefeningen voor en na de H. Communie.
- Meditaties over de H. Communie, over de roeping tot de geestelijke staat, over de deugden van de H. Jozef en over de deugden in het algemeen.
- Meditaties volgens de “Geestelijke oefeningen”.
- Gebeden voor het uur, voor de dag ...

Neerl. 93 - Gebeden voor de geestelijke communie en preken bij de aanvaarding en inkleding van karmelietessen (?) [planknr. 118]

Neerl. 93 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 118.
Papier, 80 folia, 18e eeuw (na 1786).

inhoud
- Gebeden voor de geestelijke communie.
- Gebeden waarin sprake is van opvoeding van kinderen en over karmelietessen.
- Preek bij een inkleding door J.J.L. Schouvorst op 16 april 1759. - Zie ook Neerl. 114.
- Preek bij de aanvaarding van een dochter door priester J.J.L. Schouvorst op 19 oktober 1760.
- Instructie van Cornelius Franciscus de Nelis, bisschop van Antwerpen, op 16 juni 1786.

opmerking
In de gebeden wordt er gesproken over opvoeding van kinderen en over karmelietessen.

Neerl. 94 - Gebedenboek met oefeningen; translatie van de heiligen Julianus en Eugenius [planknr. 119]

Neerl. 94 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 119.
Papier, 1717 (eerste hand).

inhoud
- Oefeningen voor de advent en andere tijden van het jaar.
- Oefening tussen dag en nacht, o.a. voor retraite, gegeven door P. Fr. M. Min. Rec. op 23 december 1718.
- Declaratien van Pater Gabriël-Maria in tien artikelen (slechts het 1e en 2e artikel en een deel van het 3e artikel).
- Solemnitijt gehouden den 23 Augusti wesende den 4 Sondach der selve maend int jaer 1665, in het vervoeren van de H. Lichamen van de HH. Martelaeren Julianus ende Eugenius.

opmerking
Over pater Gabriël-Maria, zie ook Neerl. 82.
Volgende zusters gebruikten dit gebedenboek: Josephina Van Kerckhove, M.A. Depitte (?), Philippina Verbeeck.

 

Neerl. 95 - Geschiedenis van Harelbeke en Zedelgem [planknr. 125]

Neerl. 95 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 125.
Papier, 19e eeuw.

 

Neerl. 96 - Rozenkransgebeden ter ere van Maria, Passieoefeningen en litanieën [planknr. 126]

Neerl. 96 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 126.
Papier, 277 blz. (blz. 1-48 ontbreken), einde 17e eeuw.

inhoud
- Rozenkrans Maria onder het Kruis.
- Rozenkrans Maria met Jezus op haar schoot.
- Rozenkransen ter ere van verschillende Mariamysteries.
- Rozenkrans H. Sacrament.
- Passieoefeningen.
- Litanieën, onder meer ter ere van de H. Antonius van Padua.

Neerl. 97 - Preken (13 bundels), deel 1 [planknr. 127]

Neerl. 97 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 127.
34 feestpreken.
Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Eerste deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 98 - Preken (13 bundels), deel 2 [planknr. 128]

Neerl. 98 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 128.
30 feestpreken.
Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Tweede deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 99 - Preken (13 bundels), deel 3 [planknr. 129]

Neerl. 99 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 129.
36 feestpreken.
Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Derde deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 100 - Preken (13 bundels), deel 4 [planknr. 130]

Neerl. 100 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 130.
34 feestpreken.
Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Vierde deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).