Dit zijn documenten die tot dusver geen bewaarsignatuur hebben en bijgevolg ook geen geregistreerde plaats hebben in de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.
Zij worden bewaard in volgende dozen.

Ongeïnventariseerd materiaal I (platte bruine doos)
• Fragmenten van snippers tot grote formaten.

Ongeïnventariseerd materiaal II (platte bruine doos)
• Akte voor Catharina Smeyers, begijn te Antwerpen, ondertekend  door A. Van Valckenisse in 1665 (kopie van een onvindbaar origineel).
• Brief van Lambin, agent d’affaires et traducteur juré à monsieur Van der Meersch à Furnes, gedateerd Ieper 25 januari 1813, betreffende de redactie van een Essai de recherches sur l’institution, l’autorité et les prérogatives  des vicomtes d’Ypres.
• Oorkonden (Frans, Latijn, Nederlands): 1227, 1292, 1345 (4 stuks), 1366, 1376, 1397, 1415, 1428, 1442, 1454, 1455, 1517, 1554, 1603 (elke oorkonde in gele chemise). – Zie ook: Misc. 52.
• Preken
-  Preek gehouden bij een professie te Antwerpen in 1738.
-  Preken (vier) in verschillende handschriften gedateerd 1758, 1777, 1796 en zonder datum (geschenk van Joseph Van der Heyden, Antwerpen, 03.12.2008, uit de nalatenschap van zijn broer Leo Van der Heyden († 2000), priester van het aartsbisdom Mechelen).
-  Preken (lijst) op feestdagen gehouden door Joannes Ferrari s.j. – Zie ook Neerl. 253-262).
• SJ-handschriften: betreft vier handschriften (autografen) die op 1 augustus 1970 in onbeperkte bruikleen werden gedeponeerd in het Ruusbroecgenootschap bij contract tussen J. Andriessen s.j.,bibliothrcaris van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen, en K. Heireman s.j., bibliothecaris van het Lessius Universitair College te Leuven:
-  SJ 1: Lofrede door de H. Aloysius van Gonzaga aan het Spaanse hof gehouden voor koning Filips II op 29 maart 1583 (met band uit goudbrokaat op rood fluweel, in gele chemise).
-  SJ 2: Brief van de H. Petrus Canisius aan Olivier Manare s.j. op 9 april 1590 (in gele chemise).
-  SJ 3: Briefje (ongedateerd ) van de H. Franciscus de Hieronymo (niet teruggevonden).
-  SJ 4: Attest (1550) voor pater Goudanus (door een secretaris geschreven) met de persoonlijke handtekening van Ignatius (in gele chemise).
-  Bruikleencontract en beschrijving van de handschriften.

Ongeïnventariseerd materiaal III (vierkante bruine doos)
• Incipits, titels opschriften van uitgegeven teksten en van handschriften op fiches (in machineschrift).

Ongeïnventariseerd materiaal IV (vierkante rode doos)
• Cursus van filosofie, metafysica, ethiek, een verhandeling over het kwaad ... (gift augustus 2008).
• Gebedenhs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 51 met handschriftelijke beschrijving (fotokopie).
• Leven van de Kortrijkse begijn Barbara Bonte (1810).
• Nomina sanctorum et sanctarum quae juxta pastorale Prisiense imponi possunt in baptismo (gift augustsus 2008).
• Preken
-  Prekenhs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 133 H 13 met twee brieven van C. De Vooys (fotokopie in twee open kartonnen deksels).
-  Prekenhs. Strängnäs (Zweden), Roggebiblioteket, Codex Batavum 1 (fotokopie).
-  Prekenverzameling 18e-19e eeuw (gift prof. Karel Wauters 2004).
-  Sermoenenboek 1779-1809, kathedraal Antwerpen (gift augustus 2008).
• Réflexions sur l’éloquence de la chaire (gift augustus 2008).
• Ruusbroecs Boecsken der verclaringhe vertaald in het Hindi door J. Feys (onuitgegeven curiosum).
• Stracke
-  Stracke-manuscripten: talrijke losbladige aantekeningen met een verscheiden inhoud.
-  Stracke-schriften (twee cahiers met linnen kaften en rode sneden vermelden op  de voorkaft bovenaan rechts in vette letters en onderlijnd “D. A. Stracke”,  en op de rug “Bib. Ascetica”):  een cahier met vermelding van werken van jezuïeten der Provincia Flandro-Belgica en der andere provincies in uitheemse talen geschreven en door ‘vreemden’ aan het Gezelschap vertaald, en van geestelijke werkjes door niet-jezuïeten geschreven oorspronkelijk in 't Vlaams  of vertaald (nomina en anonymi); een cahier met vermelding van werken van jezuïeten uit de Provincia Flandro-Belgica, in 't Vlaams geschreven of vertaald door een jezuïet. Met beide schriften werd gestart te Aalst op Hemelvaartsdag 1912. – Zie ook Neerl. 279, Neerl. 280, Neerl. 281, Neerl. 282, Neerl. 286.
• Toneelstukken (12) gespeeld in het jezuïetencollege te ’s-Hertogenbosch 1612-1628 (fotokopie met twee filmrollen van hs. Namen, Bibliotheek van de Faculteit, Lit. Lat. 12/16.151).
• Vertaaloefeningen van zinnetjes in het Latijn door Jacobus Jos. Lavens, geprofest kartuizer in Lier op  16 juni 1776 (gift augustus 2008).

Addendum
Lijst van OLV-handschriften (pdf - 60 Kb) – Dit zijn de handshriften die het  Onze-Lieve-Vrouwecollege der Jezuïeten te Antwerpen conform een overeenkomst d.d. 28  mei 1998 definitef heeft overgedragen aan de vzw Loyola-Vereniging en die op 1 maart  2006 in de Bibliotheek van het Ruusboecgenootschap werden opgenomen. Deze blijven samen met de incunabelen, post-incunabelen en andere oude drukken die werden overgedragen uit het Onze-Lieve-Vrouwecollege, als een algemeenheid eigendom van de vzw Loyola-Vereniging zoals  bepaald is in de overeenkomt van 20 maart 2001.