Sanders 1990
J.G.M. Sanders, Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster ‘Het Hollandse Huis’ bij Geertruidenberg (1336-1595), Hilversum, 1990 (= Hollandse studiën, 25).
Schellekens 1990
J.W.M. Schellekens, ‘De betwisting van Richard van St-Victors auteurschap der Expositio in Cant​ia Canticorum, beschouwd vanuit de handschriften en Hadewijch’, in: Ons geestelijk erf, 64 (1990), 107-129.
Schepers 1994
K. Schepers, ‘Pseudo-Richard van Sint-Victor, Explicatio in Cantica Canticorum, Middelnederlandse vertaling, Brabant, ca. 1475-1500’, in: F. Hendrickx (red.) m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 58-61, ill. (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Schepers 2012
K. Schepers, ‘Antwerpen, Bibliotheek Ruusbroecgenootschap – hs neerl. 36. Mystiek in Mechelen in de zeventiende eeuw’, in: De Gulden Passer, 90 (2012), 215-216, 3 ill.
Schepers 2014
Middelspraecke. Een unieke mystieke dialoog in een Mechels handschrift (Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Hs. Neerl. 36)’, in: Ons geestelijk erf, 85 (2014), 68-134, 4 ill.
Schoorman 1914
R. Schoorman, 'Notice concernant Philippe de la Kethulle, seigneur d'Havrie, etc., premier échevin de la  Ville de Gand, proscrit en 1539 (1540 (n. st.)', in: Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 22 (1914) 101-117, ill.
Sherwood-Smith & Stoop 2003
M. Sherwood-Smith & P. Stoop, Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 / Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550. Dl. 1: Antwerpen - Brussel. Dl 3: Appendices - Indices. Leuven, 2003 (= Miscellanea Neerlandica, 29 : 1, 3)
Stooker & Verbeij 1997
K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden, 2 dln., Leuven, 1997 (= Miscellanea Neerlandica, 15-16).
Stracke 1925
D.A. Stracke, ‘Een onbekende Frankische roman’, in: Tijdschrift voor taal en letteren, 13 (1925), 240-255.
Stracke 1926
D.A. Stracke, ‘Een perkamenten hschfragment [sic]’, in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1926, 900-909.
Stracke 1927
D.A. Stracke, ‘Een onbekende Frankische roman’, in: Tijdschrift voor taal en letteren, 15 (1927), 137-151.
Stracke 1928a
D.A. Stracke, ‘Een fragment van Ruusbroec’s Tabernakel’, in: Tijdschrift voor taal en letteren, 16 (1928), 141-147.
Stracke 1928b
D.A. Stracke,  ‘Een liturgisch en didactisch fragment’, in: Tijdschrift voor taal en letteren, 16 (1928), 181-190.
Stracke 1928c
D.A. Stracke, ‘Merkwaardige perkamentfragmenten’, in: Tijdschrift voor taal en letteren, 16 (1928), 261-269.
Stracke 1928d
D.A. Stracke, ‘Perkamenten fragmenten’, in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1928, 442-459.
Stracke 1929
D.A. Stracke (ed.), ‘Die dorne Ceroene des Heeren’ (Die doornen Kroon van onzen Heer), Antwerpen, 1929 (= Bloemen van Ons geestelijk erf, 4).
Stracke 1938a
D.A. Stracke, ‘Geestelijcke wandelinghe’, in: Ons geestelijk erf, 12 (1938), 209-220.
Stracke 1938b
D.A. Stracke, ‘Twee Middelnederlandsche legenden der H. Margaretha van Antiochië’, in: Ons geestelijk erf, 12 (1938), 259-301, 1 ill.
Stracke 1940
D.A. Stracke, ‘Een beknopt Jezus' en Maraleven uit de XIVe eeuw’, in: Ons geestelijk erf, 14 (1940), 287-332.
Stracke 1943a
D.A. Stracke, ‘De origineele tekst der XV Pater op het Lijden des Heeren en diens latere lotgevallen’, in: Ons geestelijk erf, 17 : I (1943), 71-140.
Stracke 1943b
D.A. Stracke, ‘Over het 'Cuelsche Pater Noster’, in: W. Godenne, L. Indestege & B. Pelckmans (red.), Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 october 1943, Antwerpen, 1943, p. 83-99.
Stracke 1944a
D.A. Stracke, ‘Uit den nabloei  van onze mystiek’, in: Ons geestelijk erf, 18 : II (1944), 39-65.
Stracke 1944b
D.A. Stracke, ‘De XXIV uren der Passie ons Heeren’, in:  Ons geestelijk erf, 18 : II (1944), 66-168.
Stracke 1945a
D.A. Stracke, ‘Vereering van het heilig aanschijn in de Nederlanden’, in: Ons geestelijk erf, 19:1 (1945), 237-244.
Stracke 1945b
D.A Stracke, ‘Gebeden tot de Drie Stoeten’, in: Ons geestelijk erf, 19 : I (1945), 245-254.
Stracke 1952
D.A. Stracke, ‘Bijdrage tot de Middelnederlandse devotie: de vreugden en weeën van Maria’, in: Ons geestelik erf, 26 (1952), 7-22, 121-144

Van der Poel 2007
D. van der Poel, ‘Spreukstrofen op een perkamenten rol’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 123 (2007), 108-138, 1 ill.
Van Dijk  1990
R. van Dijk, ‘Het Getijdenboek van Geert Grote. Terugblik en vooruitzicht’, in: E. Cockx-Indestege, J. Deschamps, F. Hendrickx & P. Verdeyen (red.), Spiritualia Neerlandica. Opstellen voor Dr. Albert Ampe S.J. hem door vakgenoten en vrienden aangeboden uit waardering voor zijn wetenschappelijk werk, Antwerpen, 1990, 456-494 (= Ons Geestelijk erf, 64:1-3).
Van Dijk 1993
R.Th.M. van Dijk, ‘Methodologische kanttekeningen bij het onderzoek van getijdenboeken’, in: Th. Mertens e.a. (red.), Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza, Amsterdam, 1993, 210-229, 434-437 (= Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, 8).
Van Heel 1948
D. Van Heel, Middeleeuwse handschriften op godsdienstig gebied in het bezit van de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, Rotterdam, 1948.
Van Wijk 1940
N. van Wijk (ed.), Het Getijdenboek van Geert Grote naar het Haagse handschrift 133 E 21, Leiden, 1940 (= Leidsche drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Kliene reeks, 3). – Elektronisch raadpleegbaar: DBNL Geert Grote: Getijdenboek
Verheyden 1933
P. Verheyden, ‘Boekbanden van het klooster op de Sint-Agnietenberg te Zwolle’, in: Het Boek,  n.r. 21 (1933), 23-38, 7 ill.
Verjans 1934
M. Verjans, ‘P. Mathias Croonenborch O.F.M. († 1684): een hs. van Den gheestelycken leydts-man, in: Ons geestelijk erf, 8 (1934), 214-217.

Webber 1976
Ph.E. Webber, 'Medieval Netherlandic manuscripts in greater Philadelphia libraries', in: Archief- en bibliotheekwezen in België, 47 (1976), 459-513.

Zieleman 1993
G.C. Zieleman, ‘Preken als litterarire documenten’, in: Th. Mertens e.a. (red.), Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza, Amsterdam, 1993, 70-86, 388-395 (= Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 8).