Neerl. 151 - Geschiedkundige aantekeningen over het Groot Begijnhof van Leuven [planknr. 217]

Neerl. 151 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 217.
Ca. 1900.

Neerl. 152 - Statuten van de begijnhoven van het aartsbisdom Mechelen, in het bijzonder met betrekking tot het Groot Begijnhof van Leuven [planknr. 218]

Neerl. 152 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Statuten, ordonnantien ofte regulen van de begijnhoven van het aertsbisdom van Mechelen met eenige particuliere uijtspraecke voor het groot begijnhof van Loven. Een naerdere uytlegginghe oft vernieuwinge van sommige statuten etc.

Olim 218.

internet

Antwerpen, RG : Neerl. 152

BNM-I:

Neerl. 153 - Statuten van het Gasthuis van Antwerpen [planknr. 219]

Neerl. 153 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Malderus. Statuyten van het Gashtuis van Antwerpen (kafttitel op etiket).
Van drijderande gheestelijcke menschen.

Olim 219.

opmerking
De statuten werden verleend door Johannes Malderus († 1633), bisschop van Antwerpen.
Bezitster van dit boek: zuster Anna Hermans.

Neerl. 154 - Voorschriften van de provisoren van de H. Geesttafel in het Begijnhof van Antwerpen [planknr. 220]

Neerl. 154 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

D'ordonnantie vanden regimente der proviseurs oft regeerders van den Heiligen Geest van het Begijnhof van Antwerpen.

Olim 220.

opmerking
Twee moderne afschriften waarvan het tweede onvolledig is. Beide vermelden: Begost den achtiensten september 1587.
Heilige Geesttafel: zie ook Neerl. 25, Neerl. 238, Neerl. 241.

Neerl. 155 - Statuten van het Gasthuis Sint-Jan op den Poel in Brussel [planknr. 221]

Neerl. 155 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Statuten voor die religieusen van 't gasthuijs van St. Jans op den Poel binnen die stadt Brussel.

Olim 221.
1652.

opmerking
De statuten werden verleend door Jacobus Boonen († 1655), aartsbissschop van Mechelen.
Vergelijk http://www.tenbunderen.be/brussel.html.

Neerl. 156 - Begijnhofstatuten verleend door Johannes Hauchinus, aartsbisschop van Mechelen [planknr. 223]

Neel. 156 -Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 223.
Origineel, perkament, 1588.

opmerking
Johannes (I) Hauchinus was aartsbisschop van Mechelen van 1583 tot aan zijn overlijden in 1589.

Neerl. 157 - Dagboek van Pieter Dewaele [planknr. 227]

Neerl. 157 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 227.

opmerking
Herkomstig van Strijpen, gestorven ca. 1663.

Neerl. 158 - Het leven van Lidwina van Schiedam [planknr. 229]

Neerl. 158 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Der maget Liedwy van Scyedam haer leven.

Olim 229.

opmerking
Moderne kopie van een incunabel (ca. 1490 ?) met de Vita Lidwinae van Jan Gerlachus, waarschijnlijk gemaakt door J. van Hogenberg te Schiedam (eerste blad verso vooraan in cahier). De vermelding M.S. in folio aldaar verwijst vermoedelijk naar een handschtift uit de KB Brussel waarover sprake in een begeleidende verklaring (zie bijlage).

bijlage
Begeleidende verklaring betreffende De incunabel van het VIta Liduinae van Gerlachus.
 

Neerl. 159 - Toneelstukken (midden 18e eeuw) [planknr. 230]

Neerl. 159 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 230.

inhoud
- Goddelijck rantsoen der zielen saligheyt (Maestricht, 1759).
- Tot meerder eer en glorie van den lydenden Christus ende zijn heyligh Cruijs
(1753).

opmerking
bezitsaantekening: Desen book hoort toe Broeder Mathias Troosters tertiaris in het order der penitentie van onsen Heyligen Vader Franciscus (1753).

Neerl. 160 - Rekeningenboek van Henrick van Lechy [planknr. 233]

Neerl. 160 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 233.
1547.

opmerking
Naam en jaartal op de kaft vooraan.
Betreft het Hendrik de Lechy wiens weduwe op 18 oktober 1546 een geldelijke schenking doet aan het Begijnhof van Sint-Truiden (zie http://search.arch.be/eadsearch/inventaris/index/pagina/33/archiefbewaarplaats/BE-A0515/beginjaar/1500/eindjaar/1600/eadid/BE-A0515_102919_101285_DUT/inventarisnr/I10128500000408/level/file#c:0.c:407)?

Neerl. 161 - Schrijfboek met gedichten, stichtende voorbeelden ... [planknr. 234]

Neerl. 161 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

... hulpmiddelen voor de rekenkunde, vraagtsukken, nieuwsjes.

Olim 234.
18e eeuw.

opmerking
Bezitsaantekening op blz. 1: Desen boek behoort toe aen Joannes Ceriez woonende in de tempelstraete anno millesimo septengentesimo trigesimo nonno anno Domini.

Neerl. 162 - Prekenbundel [planknr. 236]

Neerl. 162 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 236.
1802 e.v.

opmerking
Predikant is een pastoor uit het Mechelse.

Neerl. 163 - Het dal van de ootmoedigheid [planknr. 241]

Neerl. 163 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Den dal der ootmoedicheyt.

Olim 241.
17e eeuw.

opmerking
Tegenover de bladzijde waarop het eerste kapittel (in totaal 28 hoostukken) een bezitsaantekening: Desen boeck is int ghebruijck van Maria Rose de Bosschere woonende bij de eerw. P.P. recollecten tot Cortrijck. Die den vindt en t' huijs brenght sal hebben meer dan hij meent.

Neerl. 164 - Register van renten en landen van het Sint-Obrichtsgodshuis te Brugge [planknr. 242]

Neerl. 164 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Register van renten en landen toebehooren t' Godtshuijs van Obricht nu de chartreusen in Brugghe.

Olim 242.
17e-18e eeuw.

opmerking
Kafttitel dateert van 1732.
Het godshuis was een hospitaal - in de bronnen is er sprakevan een fermerie -  dat onder de bescherming van het Begijnhof van de Wijngaard  te Brugge functioneerde als een soort klein begijnhof; het verdween in de loop van de 16e eeuw . – Zie P. Majérus, Ces femmes qu'on dit béguines... Guide des béguinages de Belgique. Bibliographe et souces d'archives, dl. 1, Bruxelles, 1997, 223 (= Introduction bibliographique à l'histoire des couvents belges antérieure à 1796, 9:1).

Neerl. 165 - Kohier van de goederen in de Heerlijkheid van Lovenjoel [planknr. 243]

Neerl. 165 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Cohier ofte copije van de particuliere overdrachten der goederen resorterende onder de Heerlijckheijt van Lovenjoul bij de propriëtarissen overgebracht ter jaere 1686.

Olim 243.
1686.

Neerl. 166 - Kronieken van Vlaanderen [planknr. 246]

Neerl. 166 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 246.
16e-17e eeuw.

opmerking
Tot 1553 (?).

Neerl. 167 - Annalen van Veurne en Veurne-Ambacht [planknr. 247]

Neerl. 167 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 247.
1569-1725.

bijlage
Druksels over West-Vlaamse geschiedenis (zij bevonden zich oorspronkelijk in hs. olim 247).

Neerl. 168 - Rekeningenboek van de kerkfabriek van Lampernisse [planknr. 249]

Neerl. 168 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Kerckebouck van Lampernisse anno 1610 tot ende 1638.

Olim 249.

Neerl. 169 - Register der erfrenten van de commanderij van Slijpe [planknr. 250]

Neerl. 169 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Legher van alle de erfuelicke renten toebehoorende de commanderie van Slijpe in Vlaenderen uijtten naeme van d'Ordre van St. Jan in Jerusalem.

Olim 250.
2e helft 17e eeuw.

Neerl. 170 - Landtbouck vander prochie van Afsné [planknr. 251]

Neerl. 170 — Algemene beschrijving volgens inventaris Amope

(vóór 1975)

Olim 251.
17e eeuw.

Neerl. 171 - Register van de landen, renten ende cijnsen der kercke van Brouckem [planknr. 252]

Neerl. 171 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 252.
Kerkfabriek van Broechem, 1678-1705.

Neerl. 172 - Renteboek van de pastoor van Erembodgem [planknr. 253]

Neerl. 172 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Inc. Sum pastoris in heeren bodeghem iuxta Alostum, nunc Magistri Jacobi vander Smessen filii Anthonii tempore quo deservit 1556.

Olim 253.
Perkament, 1556.

opmerking
Hieronder leest men in een 18e-eeuwse tekst : Naer de mael dat ick onders. Aegidius Mercier pastor deser prochie van Heerenbodegem hadde gelesen desen boeck, gelijck oock seker handtboecksken  van den coster ...  Aegidius Mercier is wellicht te vereenzelvigen met de gelijknamige pastoor die enkele spectaculaire aardbevingen tussen 1755 en 1762, het jaar waarin hij overleed, rapporteerde  (zie http://www.kempeneers.org/nb-2011-05-01.html).
Zie ook Lat. 8.

Neerl. 173 - Register der goederen van de Heilige Geest van Erembodegem [planknr. 254]

Neerl. 173 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Amp

(vóór 1975)

Inc. Dit es den nieuwen bouck vanden heijlighen gheest goeden van Heerenbodeghem ghemaect bij consente ende ordinantie van  Meester Jacob vander Smessen prochiaen der seluer prochien ende canonicus vander stede van aelst ... ende ghescreuen int iaer ons heeren duijst vijf hondert drie ende tzestich.

Olim 254.
Perkament, 1563.

Neerl. 174 - Register van Beveren [planknr. 255]

Neerl. 174 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 255.
1630-1642.

opmerking
Titel en data op de rug.
Mogelijk wordt Beveren-Leie (West-Vlaanderen), een deelgemeente van Waregem, bedoeld. Op een los blad vooraan (18e eeuw) leest men prochie van maercke: Marke en Beveren (Waregem) liggen langs de Leie.

 

Neerl 175 - J.A. Breynaert, Veurne-Ambacht (Fanse Tijd), deel 1 [planknr. 256]

Neerl. 175 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 256.
1792-1798.

opmerking
Alhoewel er in het document ook Franse teksten voorkomen, werd het bij de Nederlandse taalcomponent ondergebracht omdat het hierbij aansluitende tweede deel, waarmee het een geheel vormt, Nederlandstalig is. 

Neerl. 176 - J.A. Breynaert, Veurne-Ambacht (Franse Tijd), deel 2 [planknr. 257]

Neerl. 176 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 257.
1792-1798.

opmerking
Vormt samen met Neerl. 175 een geheel.

Neerl. 177 - Archivalia voor de geschiedenis van Brugge en Veurne [planknr. 258]

Neerl. 177 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 258.
1740-1800.

Neerl 178 - Geschiedenis van Veurne-Ambacht [planknr. 259]

Neerl. 178 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 259.
Ca. 1750.

opmerking
Katernen.
Vervolg: Neerl. 179.

Neerl. 179 - Geschiedenis van Veurne-Ambacht (vervolg) [planknr. 260]

Neerl. 179 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 260.
Ca. 1750.

opmerking
Katernen.
Vervolg op Neerl. 178.

Neerl. 180 - Archivalia voor de geschiedenis van Veurne-Ambacht [planknr. 261]

Neerl. 180 — Algemene beschrijvng volgens inentaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 261.

opmerking
Enkele authetieke stukken.
Ook met informatie uit druksels, onder meer uit bladen als De Veurenaar en Het Boterkuipje.

Neerl. 181 - Archivalia voor de geschiedschrijving van kloosters in Veurne [planknr. 262]

Neerl. 181 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 262.

opmerking
Ook druksels.

Neerl. 182 - Ogerus Macours, Register der cijnzen en renten van het gasthuis van de baronie van Kortessem [planknr. 265]

Neerl. 182 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Register inhoudende ende continerende die erfven, chynsen ende renten die wellicke toebehooren het gasthuijs der baronien Corteschem.

Olim 265.
1701.

opmerking
Ogerus Macours was de pastoor van Kortessem. 

Neerl. 183 - Hieronymus Platus, Vanden salighen staet der religiosen (vertaling uit het Latijn) [planknr. 266]

Neerl. 183 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Hieronymus Platus (Piatti) s.j.,
De bono status religiosi libri tres.

Olim 266.
1600.

opmerking
Dit handschrift bevat een verkorte vertaling van het Latijnse werk. C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliographie, dl. 6, nouvelle édition, Bruxelles & Paris, 1895, 694, vermeldt: “Van de saligen staet der religiosen. Fol. de 92ff. sur papier. — Mss. flamand, traduit sur l'original latin du R. P. Jérôme Platus S. J. par le P. Marinus Myricianus, gardien de Malines. (Catal. de vente, Malines 1869)”. D. A. Stracke s.j. voegt hieraan toe bij enkele nota's over deze vertaling, gedateerd 25 maart 1934: “Nu heb ik 't gekocht”.

bijlage
Aantekeningen van D. A. Stracke.

Neerl. 184 - Register van Herk-de-Stad [planknr. 267]

Neerl. 184 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Registers ende ordonnantien van de stadt Herck.

Olim 267.
1676 en volgende jaren.

Neerl. 185 - Archivalia voor de geschiedschrijving van Antwerpse kerken, kapellen en kloosters [planknr. 268]

Neerl. 185 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 268.
19e-20e eeuw.

opmerking
Met plattegronden.

Neerl. 186 - Procedureregels in de gerechtshoven van de graafschappen Loon en Horn [planknr. 271]

Neerl. 186 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Regelement de anno 1742 met stijle en maniere van procederen in alle justitien en hoven van de graefschappen van Loon ende Horne, als oock het regelement  der rechten van gemelde justitien, scholteden, facteurs, deurwerders, en booden etc.

Olim 271.

opmerking
Ingebonden bij:
- Articles principaux tirés des ordonnances & Édits de police pour les villes, villages & communautés de la Principauté de Liège & Comté de Looz, Liège, J. F. Bassompierre, 1775 (zie http://users.skynet.be/biobibdata/belhome_EN.html?http://users.skynet.be/biobibdata/belbk1751_Start_FR.html, nr. 48).
- Éclaircissement de l'exposition que le Sieur d'Othée a donné au public, en réfutation du Mémoire présenté aux seize Chambres par leurs Députés, 1re partie, 1767 (zie http://users.skynet.be/biobibdata/belhome_EN.html?http://users.skynet.be/biobibdata/belbk1751_Start_FR.html, nr. 514).
Humillima, brevis et genuina series contestationis serenissimum ac eminentissimum principem Leodiensis, tresque principatus Leodiensis et comitatus Lossensis status, 1761 (zie http://users.skynet.be/biobibdata/belhome_EN.html?http://users.skynet.be/biobibdata/belbk1751_Start_FR.html, nr. 804).

Neerl. 187 - Geestelijke liederen, deel 1 [planknr. 277]

Neerl. 187 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 277.
West-Vlaanderen (?), ca. 1800.

opmerking
Ondanks de aanwezigheid van enkele Franse liederen ondergebracht bij de Nederlandse taalcomponent,  omdat het tweede deel (Neerl. 188) eentalig Nederlands is.

Stagerapport

Dat er in het negentiende-eeuwse christendom, naast het Latijnse standaardrepertorium, ook plaats was voor geestelijke liederen in de volkstaal, bewijzen deze liedteksten. Catharina Devos, de waarschijnlijke bezitter van dit liedboekje, dichtte zelf heel wat teksten op reeds gekende melodieën. In zowel het Nederlands als in het Frans bezingt ze haar liefde voor Jezus en de Kerk. Ook voor speciale gelegenheden is ze in haar schrijverspen gekropen. Zo bedacht ze een tekst voor de vijftigste verjaardag van de geloften ‘van den eerweirden heer Emanuel Rosseel’, dat werd voorgedragen door zijn twee nichtjes Constantia en Xaveria”.
Geestelijke liederen, ca. 1800. — Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 187 (olim hs. 277).

Neerl. 187— Stageverslag Lore Lievens 2014-2015 (met afbeelding) (pdf - 973 Kb)

© Lore Lievens

Neerl. 188 - Geestelijke liederen, deel 2 [planknr. 278]

Neerl. 188 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

( vóór 1975)

Olim 278.
Ca. 1800.

opmerking
Zie ook Neerl . 187 (deel 1).
Herkomst: Zwartzusters te Leuven (?).

Neerl. 189 - Register van de kerk van Hek [planknr. 279]

Neerl. 189 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Register van het fabrijck der kercke van Heck vernieuwft uijt de oude registers.

Olim 279.
1806.

opmerking
Hek bij Beringen (?).

Neerl. 190 - Joannes Mertens, Evangeliepreken [planknr. 302]

Neerl. 190 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Eenige plannen van sermoonen op de evangelien.

Olim 302.

opmerking
Jezuïet, gestorven te Gent in 1892 (R. Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Romae, 1972, 138, nr. 7.693).
Zie ook: Lat. 69, Lat. 70, Lat. 71.

bijlage
Resten van preekvoorbereidingen:
- Op de achterzijde van een half overlijdensbericht te Antwerpen in 1867 betreffende Florence Car*** (naam van de overledene onvolledig).
- Op de achterzijde van drie overlijdensberichten te Antwerpen in 1868 bereffende Elisabeth Bruyninx, Jean Charles Pierre Gilbert en Thérèse Antoinette Meeus.
- Eéb blad recto-verso.

Neerl. 191 - Retraiteteksten [planknr. 305]

Neerl. 191 — Algemene bescrhijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 305.
19e-20e eeuw.

opmerking
Zie ook: Var. ling. 34.

Neerl. 192 - Jan Frans H. Lommen, Bloemtuiltje van gedachten en zedenlessen [planknr. 330]

Neerl. 192 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 330.
20e eeuw.

opmerking
Waarschijnlijk afschrift van een 19e-eeuwde publicatie: vergelijk http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:833505/N.

Neerl. 193 - Heiligenpreken [planknr. 363]

Neerl. 193 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 363.
1747-1762.

opmerking
27 preken, waarvan index voraan (6 blz.).

Neerl. 194 - Regel en statuten van de Orde der Franciscanen [planknr. 365]

Neerl. 194 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 365.
16e eeuw (?).

opmerking
Excerpt: cap. 2.
“Ex codicibus Josephi Daris”. Zie ook: Lat. 41, Lat. 42, Misc. 9, Var. ling. 17, Var. ling. 18.

Neerl. 195 - Opheffing van de Jezuïeten te Antwerpen in 1773 [planknr. 366]

Neerl. 195 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Vernietiging der Jesuïten binnen de stad Antwerpen onder de regeering van het Pausdom Clemens XIV en onder de bestiering van Maria-Theresia Keizerin van Hongarie en Bohemen ...

Olim 366.
19e eeuw.

opmerking
- Copie partielle d'un manuscrit actuellement conservé à l'Abbaye de Bornem; il a été écrit par un des amis des anciens bollandistes.
- Ce manuscrit appartient à l'Institut St. Ignace Anvers.

Neerl. 196 - Geschiedenis der sodaliteit van de getrouwden te Antwerpen [planknr. 367]

Neerl. 196 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 367.
20e eeuw.

opmerking
Onvolledige kopie.

Neerl. 197 - Leven van de zalige Beatrix a Silva [planknr.368]

Neerl. 197 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Cort verhael des levens van de Salige Beatrix, stichteresse der orden van den onbevl. ontfanghenisse.

Olim 368.
19e eeuw. 

Neerl. 198 - Treurdicht op Pater Joannes de Tollenaere [planknr. 372]

Neerl. 198 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Kort-begrijp der deughden ende lof-weerdighe wercken van den eerweerdighen Pater P. Joannes De Tollenare, praepositus van het huijs der professen van de Societeijt Jesu in de Duijts-Nederlandtsche Provincie, ghestorven den 3den april ... in het iaer ons heeren 1643.

Olim 372.
Perkamenten band met IHS-stempel.

opmerking
Bezitsantekening (binnenzijde voorplat): Desen boeck behoort toe ambrosieus vanden abbeel anno 1694. Niet te verwarren met de gelijnamige jezuïet die overleed in 1656 (A. Poncelet, Nécrologe des Jésuites de la province Flandro-Belge, Wetteren, 1931, 74).
Over Joannes de Tollenaere: zie Ibidem, 58.

Neerl. 199 - Goederenregister van François van Laventes [planknr. 373]

Neerl. 199 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Handbouck van goederen toebehoorende Franchois van Laventes (?).

Olim 373.
1630.

Neerl. 200 - Preken (7) [planknr. 374]

Neerl. 200 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 374.
18e eeuw (1726, 1751, 1766 ...).