Misc. 1 - Gebeden en oefeningen bij de liturgische handelingen betreffende  de inkleding, professie, ziekte en dood van een kloosterzuster [planknr. 15]

Misc. 1 — Algemene beschrijving

bewaarplaats
Antwerpen, Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen)
signatuur
Misc. 1 (olim 15)
materiaal
papier
folia
(1) + 68 folia
afmetingen band
124 x 93 mm
anoniem (genreomschrijving)
Liturgische gebeden en oefeningen bij de inkleding, professie, ziekte en dood van een kloosterzuster 
herkomst
zusterklooster (?)
datering
16e eeuw
bezitter
Ruusbroec-Genootschap (stempel) in de ondermarge van fol. 1r, in de onbeschreven onderhelft van fol. 62v en links onderaan fol. 66v 
taal
Latijn (liturgische teksten) en Nederlands (rituele handelingen)

Misc. 1 — Materiële beschrijving (pdf - 273 Kb)
Misc. 1 — Inhoudelijke beschrijving (pdf - 340 Kb)
Misc. 1 — Digitale kopie


Misc. 2 - Gebedenboek met oefeningen [planknr. 24]

Misc. 2 — Algemene beschrijving 

bewaarplaats Antwerpen, Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen)
signatuur Misc. 2 (olim S, 24)
materiaal perkament
folia [1] + 91 + [1] folia
afmetingen band 112 x  88 mm
anoniem (genreomschrijving) Gebeden en oefeningen 
bezitter - Tachman Fran[s]  (in potlood) op de  versozijde van het schutblad achterin
- Ruusbroec-Genootschap (ex-libris) op het voorste dekblad geplakt
- Bibliotheek van het Ruusbroec-Geootschap (stempel) in de ondermarge van fol. 1v 
datering ca. 1450  (gedateerd door D.A. Stracke s.j. op rectozijde van het schutblad voorin)
taal Latijn en Nederlands 

Misc. 2 — Materiële beschrijving
• boekblok
- moderne bladnummering met inktpotlood (?)
- moderne schutbladen
- voorste schutblad recto: "ms. S hier en daar merkwaardig, alhoewel wellicht alles uit andere bronnen bekend (get.) D.A. Stracke | uitgegeven fol. 15-18 | op fol. 62 ..." (met inkt)
- tussen fol. 12 en fol. 15 twee kimmen van weggesneden bladen 
- fol. 16 los, met een naar binnen gebogen kim van een weggesneden blad geplakt op de linkermarge van  fol. 16v
- fol. 19r in bovenmarge: "ontbreekt" (met potlood in de hand van D.A. Stracke) duidend op tekstverlies tussen fol. 18 en fol. 19 (geen kimrest)
- fol. 19v en 20r: blank
- fol. 20v (grotendeels blank) en fol. 21r waren op elkaar geplakt; bij losweken zijn een stukje van de initiaalversiering en stukken tekst van fol. 21r  blijven kleven op fol. 20v (sporen van losgeweekte lijm)
- fol. 43: tweemaal
- fol. 44: rechterbovenhoek weggescheurd
- fol. 44v: blank
- tussen fol. 44 en 47 twee kimmen van weggesneden bladen; bij de nummering van de bladen werd rekening gehouden met het oorspronkelijk bestaan van fol. [45] en [46]; vandaar geen doornummeribg in tegenstelling tot een gelijkaardig geval tussen fol. 14 en fol. 15
- op fol. 52v onderaan twee regels weggeradeerde tekst
- fol. 68v en 69r waren op elkaar geplakt; bij losweken beschadigde stukken tekst, vooral op fol. 69r (sporen van losgeweekte lijm)
- fol. 91r-v: blank (met uitzondering van de aflijningen en liniëringen)
- in de rechterbovenhoek van het achterste dekblad: "II-a-II" (?)
- liniëring en aflijningen (niet overal duidelijk zichtbaar) in een zeer verbleekte tint
- rubrieken, rode lombarden
- initiaalversiering (drie regels hoog) op fol. 17v, 21r ...: in een klein vierkantig rood gekleurd oppervlak, afgeboord met zwarte inkt, werd de initiaal uitgespaard en goudgeel gekleurd 
- drie handen handen: fol. 1r-87r, fol. 87r-88r, 88r-90v, waarvan de eerste twee in een littera hybrida, de laatste  ...
• band
- leer op houten  platten: het lijkt alsof de oorspronkelijke donkerbruine leren band overtrokken is  geweest met een dun vel leer, dat aan de voorzijde voor de helft werd weggeschraapt en aan de anderzijde is afgeschaafd
- aan de voorzijde: op de vrij gekomen helft resten van twee formaties paneelstempels met geometrische (?) motieven
- ontbrekende sloten: aan de voor- en achterzijde nagelgaatjes (vooraan drie in driehoeksvrom, achteraan onder elkaar) van een verdwenen klampriem-kantsluiting
- rug zonder ribben met gebarsten kanten

Misc. 2 — Inhoudelijke beschrijving
• Fol. 1r-12v 
Kalender
 Fol. 15r-17r
Kleine Getijden van het Lijden (in het Latijn, begin ontbreekt)
• Fol. 17v-18v
Rubr. Salutacio ad faciem xristi
• Fol. 19r-v
Ongeïdentificeerd (begin ontbreekt)
• Fol. 21r-24v
Rubr. Devota oratio ad mariam
• Fol. 25r-28r
Rubr. Oratio compassionis marie
• Fol. 28v-29r
Gebed tot Maria (in het Latijn, begin ontbreekt)
Inc. Ave maria ancilla trinitatis  humilinia. Ave maria prelecta dei patris filia
• Fol. 29v-30r
Rubr. De sancto michaele archangelo
• Fol. 30r
Rubr. De sancto iohanne baptista
• Fol. 30r-30v
Rubr. De sancto iohannes evangelista
• Fol. 30v-31r
Rubr. De sanctis petro et paulo
• Fol. 31r-32r
Rubr. De sancto iacobo apostolo
• Fol. 32r-32v
Rubr. De apostolis in communi
• Fol. 32v-33r
Rubr. De sancto stephano
• Fol. 33r
Rubr. De sancto laurentio
• Fol. 33v-34r
Rubr. De sancto christoforo martire
• Fol. 34r-35r
Rubr. De sancto sebastiano
• Fol. 35r-35v
Rubr. De sancto dyonisio martyre
• Fol. 35v-36r
Rubr. De martiribus in communi
• Fol. 36r-37r
Rubr. De sancto georgio milite
• Fol. 37r-37v
Rubr.  De sancto nicholao
• Fol. 37v-38r
Rubr. De sancto anthonio   
• Fol. 38r-38v
Rubr. De sancta anna commento
• Fol. 38v-39r
Rubr. De sancta maria magdalena
• Fol. 39r-39v
Rubr. De sancta katherina
• Fol. 40r
Rubr. De sancta margareta
• Fol. 40v-41v
Rubr. Gaudia beate barbare virginis
• Fol. 41v-42r
Rubr. De sancta apolonia virgine
• Fol. 42v-44r (in het Latijn met Nederlandse opschriften)
Rubr. Hier naer volghen vele devote loven ende bedinghen die allen menschen zijn zeere orboorlijc te sprekene tot onsen heere ihesus xristus. Ende aldereerst als ghy upstaet snuchtens van uwen bedde zult ghij spreken
• Fol. 43r
Rubr. Als ghij uten uwen huuse ghaet zult ghij zegghen
• Fol. 43r-43v
Rubr. Als ghij in de kercke comt zecht devotelicken
• Fol. 43v-43[bis]r
Rubr. Als ghij zijt voor dat cruce
• Fol. 43[bib]r-43[bib]v
Rubr. Als die priester hem  omme keert zegghende Orate pro me fratres zeght dan
• Fol. 43[bib]v-44r
Rubr. Alsmen tlichame ons heren op hefft zecht
• Fol. 44r
Rubr. Alsmen den keilct up heft
• Fol. 45-46 weggesneden
• Fol. 47r-61v
Zeven boetpsalmen met litanie (in het Latijn, begin ontbreekt)
• Fol. 62r-68r
Pater noster, Ave Maria, Credo, Magnificat, Cancticum "Nunc dimittis" (Latijn en Nederlands)
• Fol. 68r-77r
Biechtspiegel, Tien geboden, Zeven hoofdzonden, Zeven sacramenten, Zeven lichamelijke werken van barmhartigheid, Zeven geestelijke werken van barmhartigheid, Vier roepende zonden, Vijf zintuigen, Zeven geloofsartikelen
• Fol. 77r-78v
Rubr. Inicium sancti evangelii secundum johannem
• Fol. 78v-81v
Rubr. Men leest van sinte bernaerd dat de viant tot hem hem (!) cam ende zeide dat hij achte versen wijste inden souter. So wie diese daghelijcx lase hij en worde niet verdom nemmermeer. Ende doe vraechde sinte bernaerdt welke versen dat waren. De viant andwoorde dat hij niet zegghen en zoude. Doe zeide sinte bernaerd. So zallic dan alle daghen den gheheele souter ende also salic se dan  gelesen hebben. Doe de viant dat hoorde dat hij so vele soude lesen doe zeide huse hem ende beghinen aldus  (Latijn en Nederlands)
• Fol. 81v-82v
Rubr. So wie dese naervolghende bedinghe zullen lesen tusschen den opheffen van den heleghen sacramenten ende den derden agnus dei zijn ....(?) gheven twee duust jaren aflaets vanden paeus bonifacius de zevensten van dier name ende dat ter bede van philips den coninc van vranckerike (Gebed tot Christus)
• Fol. 82v-83r
Rubr. Dit es Salve regina in vlaemsche
• Fol. 83r-84v
Rubr. Dit zuldy daghelijcx lesen totten goeden inghel die ghij bevolen zijt van gode
• Fol. 84v-85v
Rubr. Dit es een bedinghe van onser lieuer vrauwen
• Fol. 85v-87r
Rubr. Hier naer volght de zelve bedinghe in vlaemsche
• Fol. 87r-88r
Gebed tot de heilige Vincentius
• Fol. 88r-89r
Veni creator spiritus
• Fol.89v-90v
Salve regina

 

Misc. 3 - Juridische bepalingen van de stad Veurne [planknr. 64]

Misc. 3 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 64.
Papier, 18e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

 

Misc. 4 - Modelboekje voor akten [planknr. 106]

Misc. 4 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Modelboekje voor het opmaken van akten.

Olim 106.
Papier, einde 17e eeuw, perkamenten omslag.
Taal: Frans, Nederlands.

Misc. 5 - Gebedenboek met oefeningen voor Annuntiaten [planknr. 112]

Misc. 5 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 112.
Papier, 307 blz. (blz. 1-67 ontbreken), 18e eeuw.
Taal: Frans, Latijn.

Opmerking
Afkomstig uit het annuntiatenklooster te Luik.

Misc. 6 - Regels en statuten van het zusterklooster Sint-Elooi te Ronse [planknr. 117]

Misc. 6 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Ordonnantien, regelen ende statuten, met de visitatien
voor de susters ende religieusen van het clooster ende godtshuijs van St Eloy binnen Ronssen, eertydts bisdom van Camerycke ende tegenwordigh Aartsbisdom van Mechelen.

Olim 117.
Papier, 18e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

opmerking
Wellicht betreffen deze religieuzen de zusters van het Hospitaal Sint-Elooi Ronse, 1200-1796.

Misc. 7 - Oefeningen van de dag en benedicties [planknr. 153]

Misc. 7 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 153.
Papier, 17e eeuw.
Taal: Latijn, Nederlands.

Misc. 8 - Gebedenboek met oefeningen, exempelen en emblemata; andere teksten [planknr. 145]

Misc.  8 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 145.
Papier, 550 blz., 1741.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

inhoud
- Preces jaculatoriae.
- Regulae status sacerdotalis.
- Revelatio sancti Brigittae.
- Oratio Alexandri PP VII.
- Oratio Clementis PP XI.
- Methodus meditandi quando adhibetur historia.
- Approbationes pro horis canonicis ex libro psalmorum.
- Plusieurs preservatifs pour ne plus retomber dans le péché.
- Methode pour facilement surmonter les tentations.
- La grieveté du péché représentée au pénitent pour l'empecher de le commettre.
- R.P. Barry, Meditation sur l'evangile de la dernier dimanche après la pentecoste - de la fin du monde. – Vergelijk C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliographie, dl. 1, Bruxelles & Paris, 1890, 956 (nr. 20).
- Namen van verscheijde heijlighen, patroonen en patroonerssen, officien, wercklieden.
- Relikwieën van heiligen in kerken en en kloosters van Henegouwen.
- Zacharias Heyns, Nieuwe emblemata. –  Zie H. Meeus, ‘Zacharias Heyns, een leerjongen van Jan Moretus’, in: Ex Officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini, ed. M. de Schepper & F. de Nave, Antverpiae, 1989, 599-611.
- Exempla (42): Epitaphium Ducis Burgoniae, De morte, De Christi Jesu cultu et B.M. Virginis, Van het Cruijs; verder: over de pijnen in de hel die niet te vergelijken zijn met deze in de wereld,  over de stank van de hel, over een bisschop in onkuisheid, over de de eeuwigheid, over de dronkenschap etc.

opmerking
Getekende titelbladen en emblemata.

Misc. 9 - Daris-handschrift over Limburgse gemeenten [planknr. 167]

Misc. 9 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Materialen voor de geschiedenis van Limburgse gemeenten.

Olim 167.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
“Ex codicibus Josephi Daris”. Zie ook: Lat. 41, Lat. 42, Neerl. 194, Var. ling. 17, Var. ling 18.

Misc. 10 - Geestelijke oefeningen als literatuur bij reizen [planknr. 181]

Misc. 10 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Repertorium atque vademecum ad missiones, exercitia spiritualia.

Olim 181.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
Herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

Misc. 11 - Liber precum [planknr. 189]

Misc. 11 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Preces matutinae (Latijn).
Preces variae (Hebreeuws).

Olim 189.
Taal: Grieks, Hebreeuws, Latijn

opmerking
Ingebonden bij Officium Beatae Mariae Virginis nuper reformatum et Pii V Pont. Max. iussu editum ... hymni Graece translati ... per Fedir. Morellum, Paris, Hieronymus de Marnet & Wwe Gulielmus Cavellat, 1595 (Latijn-Grieks).

Misc. 12 - Tragoediae et comoediae [planknr. 232]

Misc. 12 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 232.
Papier, vermoedelijk jezuïetencollege van Aalst , begin 18e eeuw.
Taal: Latijn, Nederlands.

inhoud
Latijn:
- Affectus Sancti Aloysii mundo vale dicentis.
- Eustachius tragoedia (legende van Eustachius van Rome, † 118).
- Filius prodigus ad Patem reversus, tragico-comoedia.
- In hodiernam juventutis insaniam.
- Magadalena poenitens (vergelijk https://books.google.be/books?id=mtxIAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=magdalena+poenitens&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjmw-rcsqfWAhVPL1AKHRNID7EQ6AEIKjAA#v=onepage&q=magdalena%20poenitens&f=false)
- Polyeuctus (van  Melitene, martelaar, † 259).
- Pseudolus, comoedia plautina (blijspel van de Romeinse toneelschrijver Titus Maccius Plautus, † 184 v.Chr.).
...
Nederlands:
- Het verloren Kindeken Jezus gevonden in de tempel.
- Maria Stuart.

opmerking (D. A. Stracke s.j.)
De teksten zijn door meerdere paters jezuïeten samengesteld. Achteraan het stuk Pseudolus wordt vermoedelijk in een eigenhandig schrift vermeld: Joannis Baptistae Botsont Mri  Poesos 1714. Buiten de Latijnse en Nederlandse stukken komen er nog enige lyrische gedichten voor die dateren uit de jaren 1765 en 1766, alsook enkele stijloefeningen in proza. Het stuk Maria Stuart, waar op  de keerzijde van het laatste blad de opmerking carmina valde debilia is genoteerd, was mogelijk bestemd voor de sodaliteit van de meisjes.

bijlage (D. A. Stracke s.j.)
Inleidende notities over het handschrift.
Inleidende notities over het stuk Maria Stuart.
Transcriptie van het stuk Het verloren Kindeken Jezus gevonden in de tempel (24 blz. in machineschrift).

 

Misc. 13 - Genealogieën uit Veurne-Ambacht [planknr. 263]

Misc. 13 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 263.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Misc. 14 - Verzameling archivalia, deel 1 [planknr. 269]

Misc. 14 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 269.
Taal: Frans, Latijn.

opmerking
Ongeïdentificeerd.

Misc. 15 - Verzameling archivalia, deel 2 [planknr. 270]

Misc. 15 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 270.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
Ongeïdentificeerd.

Misc. 16 - Archivalia betreffende de Universiteit van Leuven [planknr. 274]

Misc. 16 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 274.
Papier.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

inhoud
- Een Nederlands document, 16e eeuw, 4 blz.
- Een Frans document, gedateerd 1539 en 1543, 4 blz. waarvan de laatste bladzijde onbeschreven is.
- Een Latijns document, gedateerd 1654, 12 blz. waarvan de  twee laatste onbeschreven zijn met uitzondering van een nota op de laatste bladzijde: pro hac copia et sigilo 1 - 8 - 0 solvit D. Le Page praeses Standonck.
- Een Latijns document, gedateerd 1670, 4 blz. waarvan alleen de eerste bladzijde is beschreven en ondertekend is door Georgius Lipsius S.T.F. Bedellus et Nots.
- Een smal strookje met Latijnse en Duitse tekst, 18e eeuw, met verwijzingen naar universiteiten uit het Duitstalige gebied.

Misc. 17 - Autografen van kerkelijke waardigheidsbekleders [planknr. 275]

Misc. 17 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 275.
16e-19e eeuw.
Taal: Frans, Latijn.

inhoud (onder meer)
Bernard, missionaris (Noordpool)
Bertrand, aumônier du Roi Louis à Mgr. l'Evêque de Ruremonde sur les affaires ecclésiastiques de la Hollande en 1808
Blanchet Augustin Magloire, bisschop (Nesqually)
Brumauld de Beauregard Jean, bisschop (Montauban, Orléans)
Canoz Alexis s.j., apostolisch vicaris (Madurai)
Caprara ​Giovanni Battista, kardinaal (aartsbisschop van Milaan)
D'Hauwe Edm., missionaris (Missouri)
De Bausset Louis-François, kardinaal (bisschop van Alais)
De Bourbon Louis, bisschop (Avranches)
De Clermont-Tonnerre Anne-Antoine-Jules, aartsbisschop (Toulouse)
De Fraissinous Denis-Antoine-Luc, bisschop (Hermopolis)
De Guyenne, vicaris-generaal (Kamerijk)
De Lorraine Charles, kardinaal (aartsbisschop van Reims)
De Saint Palais Jacques-Maurice, bisschop (Vincennes)
Deckers o.p., prior (Leuven)
Della Porta Joseph, aartsbisschop (Damas)
Du Belloy, kardinaal (aartsbisschop van Parijs)
Du Plessis d'Argentré Louis, bisschop (Limoges)
Du Valk de Dampierre Charles-Antoine-Henri, bisschop (Clermont)
Dubois Guillaume, kardinaal (aartsbisschop van Kamerijk)
Flaget Benoît Joseph, bisschop (Louisville)
Gousset Thomas-Marie-Joseph, aartsbisschop (Reims)
Graselini Gaspare, kardinaal
Hommer Josef Ludwig Alois, vicaris-generaal (Trier)
Joseph, abbé, prince, administrateur apostolique des monastères de Stavelot etb Malmedy
Kistemaker Johannes Fredericus Antonius, apostolisch vicaris (Curaçao)
Lefevère Pierre Paul, hulpbisschop (Detroit)
Marucci Franciscus Antonius, bisschop (Montalto)
Nicolas, abbé des maisons de Stavelot et Malmedy, prince du St. Empire, comte de Ligne
Rogers James, bisschop (Chatham)
Ryken, overste van de Broeders Xaverianen (Brugge)
Tharin Claude-Marie-Paul, bisschop (Straatsburg)
Theiner Augustin or., adjunct-bibliothecaris (Vaticaan)
Samhiri Ignace Antoine, patriarch (Antiochië)
Steins Walter s.j., apostolisch vicaris (Bengalen)
Stuyck Gérard o.f.m. (Sint-Truiden)
Van Heule Auguste s.j., aartsbisschop (Amida)
Whelan Richard Vincent, bisschop (Wheeling)
Wiseman Nicholas Patrick Stephen, aartsbisschop (Westminster)

Misc. 18 - Autografen van leden uit verschillende kloosterorden [planknr. 276]

Misc. 18 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 276.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

inhoud
Deze kloosterorden zijn: conventuelen, dominicanen, kapucijnen, karmelieten, kartuizers, premonstratenzers, recollecten, redemptoristen, trappisten.

Misc. 19 - Exercitia spiritualia [planknr. 304]

Misc. 19 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 304.
19e-20e eeuw.
Taal: Frans, Latijn.

Misc. 20 - Evangeliepreken [planknr. 307]

Misc. 20 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 307.
19e-20e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Misc. 21 - Jan Roothaan, Preken [Planknr. 308]

Misc. 21 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 308.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
Jan Roothaan s.j. was generale overste van de Sociëteit van Jezus (1828 - † 1853).

Misc. 22 - Preken [planknr. 309]

Misc. 22 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 309.
19e-20e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Misc. 23 - Preken en Brieven van jezuïetengeneraals [planknr. 316]

Misc. 23 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 316.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
Nederlandse preken zijn voorzien van een Franse vertaling. Zij  houden onder meer verband met: De la paix intérieure en De la joie de l'âme d'après le P. Ambroise de Lombez Capucin  1708-1778. Vergelijk  http://www.freres-capucins.fr/Ambroise-de-Lombez-et-la-paix.html.

Misc. 24 - Archivalia betreffende het convent der Arme Klaren Colettinen te Brugge [planknr. 411]

Misc. 24 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 411.
Vanaf ca. 1456.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
Oorspronkelijke stukken in zwarte doos.

Misc. 25 - Documenten uit alle tijden (ongeïdentificeerd) [planknr. 412]

Misc. 25 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 412.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands

opmerking
In zwarte doos.
 

Misc. 26 - Gebedenboek [planknr. 26]

Misc. 26 — Algemene beschrijving

Olim M 5  en R (fol. 1r), 26.
Papier (fol. 18, 27, 65, 94, 103, 201 en 209 van perkament), 229 bladen, 114 x 85 mm, blad­spiegel ca. 95 x 65 mmn, een kolom, een hand (littera hybrida), ca. 1500.
Oude bevuilde perkamenten band op karton met inslagen (achterplat beschadigd), rug geplooid, één klampsluiting (tweede ontbreekt). Oude band verwijderd en vervangen door een nieuwe flexibele perkamenten band (125 x 97 mm) met dito striksluiting en gladde rug ten gevolge van een verzonken binding (zie restauratieverslag in bijlage).
Bezitsaantekeningen: "dit boeck is int gebruck van s[uster catarina manshouen soe lang als god beleuen sael" (fol. 6v), identiek aan de eigendomsnotitie in hs. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 2 E 11, fol. 1 r; "Maaseik, Sint-Agnesklooster" op verso­zijde van het voorplat (potloodvermelding van J. Deschamps).

Misc. 26 — Materiële en inhoudelijke beschrijving (Grootens) (pdf - 992 Kb)

literatuur
Ampe 1955, 328-329
Axters 1970, 189, 256
Deschamps 1985, 76
Deschamps 1990, (203)-(204)
Hendrickx 1982, 189-192
Hendrickx 1984, 225 
Hendrickx 1994, 53-54 (nr. 11e)
Houbey 2014, 60-65 (i.h.b. p. 62)
W. Jungandreas,  ‘Ein moselfränkisches Zisterzienserinnengebetbuch im Trierer Raum um 1300’, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, 9 (1957), 195-213 (vooral p. 200:  https://www.dilibri.de/rlb/periodical/pageview/220862 )
H. Kienhorst, ‘Mystiek op schrift in vrouwenkloosters uit de traditie van de Moderne Devotie. Een oriënterende  vergelijking van drie collecties: Arnhem, Geldern, Maaseik’, in: Ons geestelijk erf, 81 (2010), 38-63 (i.h.b. p. 62)
Lievens 1958, 50-51 
Stooker & Verbeij 1997, dl. 1, 141, 143, 197, 272; dl. 2, 262 (nr. 789)
Stracke 1929, 11-14
Stracke 1943a, 116-133
Stracke 1945b, 251, 254

internet
BNM-I: Antwerpen, RG : Misc. 26

opmerking
De Latijnse gebeden komen in de beschrijving van Grootens niet duidelijk tot uiting.

bijlage
Verwijderde oude band in envelop.
Restauratieverslag  (Atelier De Zilveren Passer Gent - Guy De Witte - 10.12.1999).

Misc. 27 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 1 [planknr. 284]

Misc. 27 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 284.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Eerste deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 28 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 2 [planknr. 285]

Misc. 28 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 285.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Tweede deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 29 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 3 [planknr. 286]

Misc. 29 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 286.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Derde deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 30 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 4 [planknr. 287]

Misc. 30 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 287.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Vierde deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 31 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 5 [planknr. 288]

Misc. 31 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 288.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Vijde deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 32 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 6 [planknr. 289]

Misc. 32 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 289.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Zesde deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 33 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 7 [planknr. 290]

Misc. 33 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 290.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Zevende deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 34 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 8 [planknr. 291]

Misc. 34 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 291.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Achtste deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 35 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 9 [planknr. 292]

Misc. 35 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 292.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Negende deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 36 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 10 [planknr. 293]

Misc. 36 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 293.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Tiende deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 37 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 11 [planknr. 294]

Misc. 37 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 294.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Elfde deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 38 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 12 [planknr. 295]

Misc. 38 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 295.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Twaalfde deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 39 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 13 [planknr. 296]

Misc. 39 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 296.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Dertiende deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 40 - Jezuïetenpreken (14 bundels), deel 14 [planknr. 297]

Misc. 40 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Conciones mss. Patrum S.J.

Olim 297.
1730-1830.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Laatste deel van 14 gekafte bundels.
De eerste acht bundels (Misc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) bevatten nagenoeg alle Latijnse  preken.
De negende (Misc. 35), tiende (Misc. 36), elfde (Misc. 37), twaalfde (Misc. 38) en de veertiende (Misc. 40) bevatten ca. 280 vooral Nederlandstalige preken.
De dertiende bundel (Misc. 39) bevat hoofdzakelijk Franse preken.
De auteus zijn anoniem. De preken werden later vaak in een willekeurige volgorde gebundeld. Bij een aatal preken wordt vermeld waar en wanneer ze werden gehouden. Er bevinden zich ook preken van niet- jezuïeten tussen.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Misc. 41 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 1 [planknr. 319]]

Misc. 41 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 319.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Eerste deel van 10 bundels.

inhoud
Mois de Marie (rugetiket).

Misc. 42 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 2 [planknr. 320]

Misc. 42 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 320.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Tweede deel van 10 bundels.

inhoud
S. Joseph (rugetiket).

Misc . 43 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 3 [planknr. 321]

Misc. 43 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 321.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Derde deel van 10 bundels.

inhoud
B[eata] M[aria] V[irgo] (rugetiket).

Misc. 44 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 4 [planknr. 322]

Misc. 44 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 322.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Vierde deel van 10 bundels.

inhoud
S. Coeur (rugetiket).

Misc. 45 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 5 [planknr. 323]

Misc. 45 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 323.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Vijfde deel van 10 bundels.

Misc. 46 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 6 [planknr. 324]

Misc. 46 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 324.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Zesde deel van 10 bundels.

Misc. 47 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 7 [planknr. 325]

Misc. 47 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 325.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Zevende deel van 10 bundels.

Misc. 48 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 8 [planknr. 326]

Misc. 48 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 326.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Achtste deel van 10 bundels.

Misc. 49 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 9 [planknr. 327]

Misc. 49 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 327.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Negende deel van 10 bundels.

Misc. 50 - Jezuïetenpreken (10 bundels), deel 10 [planknr. 328]

Misc. 50 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 328.
19e eeuw.
Taal: Frans, Nederlands.

Laatste deel van 10 bundels.