Neerl. 251 - Gedenkenis van de wonden van Jezus Chritus met vijftien paternosters [fragment = planknr. 407]

Neerl. 251 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

(fol. 1r) ... ghedenckenissen der heliger wonden ons liefs heeren ihesu xristi twelk alle die susteren ghemeenlic vuldoen ... (fol. 3v) ... Item die bedinge heeft xv clauselen. Ende ten hende van elken clausele sal men lesen eenen pater noster ende ave maria. Ende alsmen dese bedinghe lesen wil so sal men yerst dit corte ghebet lesen. Een alte devote oratio ... (fol. 4r) ... Devote orationes de passione domini nostri ihesu xristi pater noster ...

Olim 407.
15e eeuw.

opmerking
- Fragment van een handschrift dat oorspronkelijk was samengebonden met Devote ghetiden van den leven ende passie Jhesu Christi, Antwerpen, Gerard Leeu, [ca.1485] (zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:776105/N).
- Gerestaureerd.

bijlage
Restauratieverslag (Atelier De Zilveren Passer Gent - Guy De Witte - 10.12.1999).

Neerl. 252 - Over de drie manieren van leven [planknr. 408]

Neerl. 252 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Van drijderhande maenier van leven, te weeten het suijverende, het verlIchtende ende het vereenighende leven.

Olim M 115, 408.

opmerking
Teksten verzameld uit Augustinus, Bernardus, Bonaventura, Gerardus Magnus, Harphius, Richardus (van Sint-Victor), Rusbrochius, Suso, Taulerus.
Bezitsaantekening: Dit boeckt hoort toe aen Sr. Elisabeth Fresar.

Neerl. 253-262 - Jezuïetenpreken (10 bundels) [planknr. 390-399]

Neerl. 253-262 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J. 

Olim 390-399.
18 eeuw.

Het betreft een verzameling van een naar schatting 2000 preken waarvan de overgrote meerderheid Nederlandstalig is en een 100-tal in het Latijn en 80-tal in het Frans zijn geschreven. Ze vormen een bonte verscheidenheid: duidelijk of minder duidelijk geschreven, ongelijk van omvang, deel utmakend van een reeks of alleenstaand. Bij vele staan plaats en tijdstip opgegeven, dus waar en wanneer de preken zijn uitgesproken, alsook wordt de aanleiding of het thema vermeld. Dikwijls gaat het om netjes uitgeschreven teksten, maar bij vele zijn correcties  en aanpassingen aangebracht. Inhoudelijk zijn het vooral preken gehouden  op heiligenfeesten en zondagen natuurlijk. Er wordt ook verwezen naar literatuur waaruit de inspiratie werd geput. Verscheiden is ook de invalshoek vanwaaruit de preken kunnen beoordeeld worden. Vanuit taalkundig standpunt zijn ze interessant voor de kennismaking met het Nederllands van de 18e eeuw. Het grootste aantal preken werd geschreven door Joannes Ferrari, geboren te MIlaan, maar geprofest te Antwerpen waar hij na 23 jaren predikatie in 1751 is gestorven (A. Poncelet, Nécrologe des Jésuites de la Province Flandro-Belge, Weteren, 1931, 173).

opmerking
Verkregen van het Archief der Nederlandse Provincie te Maastricht in 1963.
Lijst van de preken op feestdagen gehouden door Joannes Ferrari: zie doos met Ongeïnventariseerd materiaal II.

bijlage
• Een envelop met:
- losse notities van J. Andriessen voor een gepland artikel.
- uitgetikte tekst van het begin van voornoemd artikel (9 blz, waarvan blz. 1 ontbreekt).
• Een envelop met: 
- briefwisseling (1995) met Daniël Butaye s.j. (archivaris  Jezuïetenhuis te Heverlee) en met Willem Audenaert (auteur van jezuïetenprosopografieën) voor informatie over de jezuïetenpredikanten in  deze prekenverzameling.
- brief van archivaris Eddy Put (1995) met bijhorende fotokopieën uit een archiefstuk (?).
- briefwisseling met het Archief der Nederlandse Provincie te Maastricht (1963) en nakomende informatie (1994).

Neerl. 263 - Papieren René Hardeman S.J. [planknr. 409]

Neerl. 263 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 409.

Verzameling van teksten, meestal uit 17e-eeuwse schrijvers, bestemd voor publicatie in het tijdschrift Pastor bonus: driemaandelijks tijdschrift voor priesters (1920-1981).

opmerking
Over de jezuïet René Hardeman († 1948), zie https://www.jesuitica.be/assets/file/Prosopographia%20SJ%20BSE%201814-2003%20%20(v0901)%20(E).pdf.

Neerl. 264 - H. Hieronymus, Leven van de heilige Eugenia [planknr. 410]

Neerl. 264 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Het leven van de hijlighe Eugenia, maghet ende martelaresse.

Olim 410.
Ca. 1650.

Neerl. 265 - Hendrik van Veldeke, Sint-Servatiuslegende [planknr. 416]

Neerl. 265 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 416.

20e-eeuws afschrift van hs. Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 1215.

opmerking
Zie over dit handschrift: http://www.handschriftencensus.de/5329.

Neerl. 266 - Meditaties voor acht dagen [planknr. 417]

Neerl. 266 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Meditatien voor een geestelijck vertreck van acht daegen.

Olim 417.

opmerking
Verder leest men dat Thomas Philippus (d'Alsace, † 1759) deze meditaties uit het Italiaans heeft laten vertalen naar het Latijn tot gebruik van zijn seminarie en van de geestelijken in zijn bisdom. Nadien werden ze vertaald uit het Latijn in het Nederlands “voor de dogters van mijne schoolen en toegepast aen hunnen staet, die zij beleven om tot de volmaekthijt te komen”.
Worden hier scholen bedoeld die geleid worden door de zusters Annuntiaten?

Neerl. 267 - Regel van het Sint-Janshospitaal te Gent [planknr. 418]

Neerl. 267 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1976 )

Hier beghint de Regule der susteren ende der broedere van den hospitale van sente Jans huse in ghend gheapprobeert gheconfirmeert van onsen eerliken vadere Janne bi der ghenaden van gode bisscop van dornike ende besegelt mit sinen seghele. In den name der heligher drievoudicheden. Amen.

Olim 418.
Perkament, 17 juni 1432.

opmerking
De Doornikse bisschop was op dat ogenblik Jean de Thoisy, overleden in 1433: zie http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2073.pdf#page=25.
Over dit hospitaal verscheen in 2006-2007 een eindverhadeling in de Vakgoep Middeleeuwse Geschiedens van de UGent: zie https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/245/816/RUG01-001245816_2010_0001_AC.pdf.

bijlage
Transcriptie door D.A. Stracke s.j. (60 p. in machinechrnift), beëindigd op 28 december 1931.

Neerl. 268 - Schepenakten van Vijve onder Sint-Kruis [planknr. 420]

Neerl. 268 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975

Schepenakten uit de heerlijkheid Vijve in de prochie van Sinte Cruys.

Olim 420.
1784.

Neerl. 269 - Navoling van Christus in Bernardus' woorden & Verklaring van het Hooglied [planknr. 415]

Neerl. 269 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Navolging van Christus: kopie uit hs. Westmalle, Abdij der Trappisten, Liturgia A 15 (einde 15e eeuw), fol. 220a-226b.
Hooglied: kopie uit hs. Westmalle, Abdij der Trappisten, Liturgia A 15 (einde 15e eeuw), fol. 242b-323a.

Olim 421 B.

literatuur
R.  Hoedt, ‘Navolging van Christus, ons voorbeeld in armoede en lijden’, in: Ons geestelijk erf, 22 (1948), 148-164 (vooral 158-164).
B. Spaapen, ‘Een verklaring van het Hooglied uit het oude Gelder’, in: Ons geestelijk erf, 19 : II (1945), 82-172.

opmerking
De handschriften 421 A, 421 B, 421 C en 421 D op de gelijnamige planknummers stonden vroeger samengeplaatst in één kaft onder het planknummer 421. Doordat 421 A een transcriptie is van Neerl. 79, een handschrift van de eigen instelling, wordt de kopie daarvan bewaard in de doos “Bijlagen. Neerlandica”. Bijgevolg werd de onderverdeling in letters van de manuscripten in deze kaft opgeheven en werden de onderscheiden manuscripten als zelfstandige eenheden op een open planknummer geplaatst (421 B > 415, 421 C > 419, 421 D > 421).

Neerl. 270 - Handleiding tot de Theologia Mystica (verloren) [planknr. 419]

Neerl. 270 - Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

[verloren]

Kopie van hs. Leuven, Collegium Maximum S.J., F 1121, 205 folia (1480-1483 en 1492).

Olim 421 C.

literauur
D.A. Stracke, Korte handleiding tot de Theologia Mystica of het beschouwende leven naar een handschrift uit het jaar 1492. Voorwoord en vertaling, Antwerpen, 1932 (= Bloemen van Ons geestelijk erf, 7-8).

opmerking
De handschriften 421 A, 421 B, 421 C en 421 D op de gelijnamige planknummers stonden vroeger samengeplaatst in één kaft onder het planknummer 421. Doordat 421 A een transcriptie is van Neerl. 79, een handschrift van de eigen instelling, wordt de kopie daarvan bewaard in de doos “Bijlagen. Neerlandica”. Bijgevolg werd de onderverdeling in letters van de manuscripten in deze kaft opgeheven en werden de onderscheiden manuscripten als zelfstandige eenheden op een open planknummer geplaatst (421 B > 415, 421 C > 419, 421 D > 421).

Neerl. 271 - Boek der deugdzaamheid [planknr. 421]

Neerl. 271 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Een scoen leeringhe ghenomen huut den bouc der duecht.
Kopie van hs. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9216, fol. 121r-144r (2e helft 15e eeuw).

Olim 421 D.

literatuur
D.A. Stracke, ‘Een fragment uit het Boec der duecht’, in: Ons geestelijk erf, 11 (1937), 300-325n (editie).

opmerking
De handschriften 421 A, 421 B, 421 C en 421 D op de gelijnamige planknummers stonden vroeger samengeplaatst in één kaft onder het planknummer 421. Doordat 421 A een transcriptie is van Neerl. 79, een handschrift van de eigen instelling, wordt de kopie daarvan bewaard in de doos “Bijlagen. Neerlandica”. Bijgevolg werd de onderverdeling in letters van de manuscripten in deze kaft opgeheven en werden de onderscheiden manuscripten als zelfstandige eenheden op een open planknummer geplaatst (421 B > 415, 421 C > 419, 421 D > 421).

Neerl. 272 - Stabat Mater, Dies Irae, Magnificat in moderne vertaling [planknr. 422]

Neerl. 272 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 422.
Ca . 1945.

Neerl. 273 - Kruisweg- en andere gebeden [planknr. 423]

Neerl. 273

17e eeuw.

Digitake kopie

opmerking
GIft (2017) van Herman Mulder (KB Brussel).
Beschrijving door Daniël Ermens (Ruusbroecgenootschap) wordt verwacht.

Neerl. 274 - Raf Verhulst, Wie zijt Gij? Een beeld van Jezus [planknr. 424]

Neerl. 274 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 424.
In machineschrift.

Rafaël Verhust († 1941), letterkundige en journalist (zie Nationaal biografisch woordenboek, dl. 3 (1968), 892-896 / http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nbwv/#page=454&accessor=accessor_index&source=3) heeft veel werk in handschrift nagelaten (zie http://anet.be/submit.phtml?UDses=69727280%3A557425&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopac=isaarlh&UDextra=au::19619).

Neerl. 275 - Preken (80) [planknr. 425]

Neerl. 275 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim  425.
Herkomst waarschijnlijk jezuïeten, laatste kwart 18e - begin 19e eeuw.

opmerking
Aan het Ruusbroecgenootschap geschonken door L. Baudez s.j. († 1998) uit de nalatenschap van priester Minet, een oud-jezuïet, die in de “Rosier” te Antwerpen de aalmoezenier van het karmelietessenklooster was. Wellicht is hij Andreas Minet, minderbroeder van het klooster in Waver, gestorven op 73-jarige leeftijd, 26 december 1821 (aldus een mededeling dd. 3 juli 1995 van de kerkjurist en bisdomarchivaris Constant van de Wiel († 2007) uit het Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen, Obituarium dioecesis Mechliniensis, dl. 4,  p. 78). A. Minet studeerde aan de unversiteit te Leuven kerkelijk recht in 1733-1734 (A. Schillings, Matricule de l’Université de Louvain, dl. 7: 31 décembre 1683 - fin février 1734, Bruxelles, 1963, 517 (nr. 241).
Pater Baudez verwierf dit handschrift via de familie Minet: zijn overgrootvader Joseph Corneille Vermoelen (1815-1849) was tweemaal gehuwd; zijn tweede vrouw was Johanna Maria Claessens (1815-1868), de dochter van Arnold (1773-1842) en Marie-Joséphine Minet.

Neerl. 276 - Sermoenen van de heiligen Eusebius en Effrem [planknr. 427]

Neerl. 276 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Kopie (deels in machineschrift, deels handgeschreven) van hs. Brussel, Bollandisten, 497, fol. 71v-271v.

Olim 427.

bijlage
Gedeeltelijke beschrijving van het handschrift door L. Reypens s.j. die voornoemde folia uit het manuscript kopieerde.
 

Neerl. 277 - Handschriftelijke nota's van de jezuïeten D.A. Stracke, J. van Mierlo Jr. en J. Nieuwenhuyzen, gemaakt in 1913 bij hun bezoek van bibliotheken in Oostenrijk-Hongarije [planknr. 428]

Neerl. 277 - Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 428.

litratuur
D.A. Stracke, ‘Verslag over een onderzoek naar Nederlandsche handschriften en wiegedrukken in Oostenrijk-Hongarije’, in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voot Taal- en Letterkunde, 1914, 750-788.

Neerl. 278 - Jordanus van Quedlinburg, De 65 artikelen op de Passie [planknr. 426]

Neerl. 278 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Kopie (in machineschrift met doorslag) van hs. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat.  9206, 189 folia (1473).

Olim 426.

bijlage
Beschrijving van het handschrift door D.A. Stracke s.j.

Neerl. 279 - Stracke-schrift: Aantekeningen over Nicolaus van Essche [planknr. 431]

Neerl. 279 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 431.

opmerking
Andere Stracke-schriften: Neerl. 280, Neerl. 281, Neerl. 282, Neerl. 286, Ongeïnventariseerd materiaal > Handschriften > Varia.

Neerl. 280 - Stracke-schrift: Aantekeningen over Beatrijs van Nazareth [planknr. 432]

Neerl. 280 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 432.

opmerking
Andere Stracke-schriften: Neerl. 279, Neerl. 281, Neerl. 282, Neerl. 286, Ongeïnventariseerd materiaal > Handschriften > Varia.

Neerl. 281 - Stracke-schrift: Aantekeningen over geestelijke verzen uit hs. Würzburg, Universitätsbibliothek, ch.q.144 [planknr. 433]

Neerl. 281 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 433.

literatuur
D.A. Stracke, ‘Middelnederlandsche bijdrage uit het Würzburger Hsch. ch.q.144’, in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1926, 3536-378.

opmerking
Andere Stracke-schriften: Neerl. 279, Neerl. 280, Neerl. 282, Neerl. 286, Ongeïnventariseerd materiaal > Handschriften > Varia.

Neerl. 282 - Stracke-schriften (2): Aantekeningen uit Nederlandstalige handschriften in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en buitenlandse bibliotheken [planknr. 433 bis]

Neerl. 282 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 433 A & 433 B.

A. Schrift met aantekeningen uit hss. KB Brussel: 1683-87, 1805-08, 2224-30, 3662-64, 4302-05, 4904-06, 8587-89 (2x), 11967, 11988-90, 15087-90, 15141, 18856, II 56, II 1944.
B. Schrift met aantekeningen uit buitenlandse bibliotheken begint met Einige Citationen von England. Denkmälern: een uittreksel van Empedocles door de Engelse dichter Matthew Arnold († 1888), The Battle of Blenheim en The Fals of Lodore beide van de Engelse dichter Robert Southey († 1843); en enkele andere poëtische teksten.

opmerking
Andere Stracke-schriften: Neerl. 279, Neerl. 280, Neerl. 281,  Neerl. 286, Ongeïnventariseerd materiaal > Handschriften > Varia.

 

Neerl. 283 - Scharpé-schriften (2): Aantekeningen over de Brugse rederijkerskamer de "Gilde van de drie Santinnen" [planknr. 435]

Neerl. 283 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 435.

opmerking
Lodewijk Scharpé († 1935) was professor aan de KU Leuven (1898) in de pas opgerichte afdeling Germaanse Filologie. –  Zie over hem: J.F. Vanderheyden, ‘Scharpé, Lodewijk, hoogleraar’, in: Nationaal biografisch woordenboek, 5 (1972), 772-777.
Andere Scharpé-schriften: Neerl. 284, Neerl. 285, Neerl. 286, Var. ling. 45.

Neerl. 284 - Scharpé-schrift: Aantekeningen over de Brugse geschiedenis uit werk van J.-P. Van Male [planknr. 436 A]

Neerl. 284 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 436 A

opmerking
Op de voorkaft staat geschreven: “Rederijkers Brugge (zie voorlaatste beschreven blz.)”.
Over Jan Pieter van Male († 1735), pastoor te Vladsloo: zie M. Luwel, ‘Male, Jan Pieter van, priester, dichter, literatuur-historicus, historicus’, in: Nationaal biografisch woordenboek, 1 (1963), 691-694.
Andere Scharpé-schriften: Neerl. 283, Neerl. 285, Neerl. 286, Var. ling. 45.

Neerl. 285 - Scharpé-schriften (4): Aantekeningen over Jacob van Maerlants Wapene Martijn [planknr. 436 B, 436 C, 436 D, 436 E]

Neerl. 285 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 436 B, 436 C , 436 D, 436 E.

opmerking
Andere Scharpé-schriften: Neerl. 283, Neerl. 284, Neerl. 286, Var. ling. 45.

Neerl. 286 - Scharpé-Stracke-schrift: Een geestelijk spel van zinnen op het Onzevader (1577) [planknr. 437]

Neerl. 286 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Een gheestelic spel van zinnen rethoryckelick ghestelt up den vader onse ghezeyt tpater nostere Luce 11.

Olim 437.

Opmerking
Andere Stracke-schriften: Neerl. 279, Neerl. 280, Neerl. 281,  Neerl. 282, Ongeïnventariseerd materiaal > Handschriften > Varia.
Andere Scharpé-schriften: Neerl. 283, Neerl. 284, Neerl. 285, Var. ling. 45.

Neerl. 287-288 - Papieren Jozef Van Opdenbosch S.J. (2 bundels) [planknr. 2111 A 1-2)

Neerl. 287-288 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

De bundels bevatten een Cursus theologicus.

opmerking
De zeer Vlaamsgezinde jezuïet Jozef Van Opdenbosch († 1 944) was vóór zijn verblijf in het Ruusbroecgenootschap (sedert 1941) professor in de dogmatiek aan het theologicum van de Sociëteit van Jezus te Maastricht. Zie C. de Borchgrave, ‘Jozef Van Opdenbosch s.j. (1892-1944)’, in: K. Schepers & F. Hendrickx (red.) m.m.v. R. Faesen & I. Cornet, De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag, Leuven, 2010, 202-232 (= Miscellanea Neerlandica, 39).

Neerl. 289 - Leven van Jezus [planknr. 441]

Neerl 289 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 441.
Deel 2, 20e eeuw.

opmerking
Afschrift (in 3 schoolschriften) uit een ongeïdentificeerd werk .

Neerl. 290 - Een prieeltje van rozen en bloemen voor Maria's feestdagen [planknr. 442]

Neerl. 290 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Een suyver priel van roosen ende mingerleij blommen des levens
ende menigerhande deuchden der hemelscher coninginne maria
om een hoedeken te maeken op elck van haren hoechtyden.

Olim 182.
Begijnhof te Hasselt, ca. 1800.

literatuur
Vergelijk K. De Flou & Edw. Gailliard, Beschrijving van Middelnederlandse handschriften die in Engeland  bewaard worden. [Tweede] verslag, Gent, 1896, 156.

opmerking
Vergelijk Neerl. 128.

 

Neerl. 291 - Statuten voor een instituut van vondelingen in de stad Brussel [planknr. 444]

Neerl. 291 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 444.
Verleend door Jacob Boonen († 1655), aartsbisschop van Mechelen, aan ‘godtvruchtighe jonghedochters’ belast met de zorg voor vondelingen in de stad Brussel op 20 oktober 1646.

opmerking
Origineel met zegel en handtekening van de aartsbisschop en vicaris-generaal.
 

Neerl. 292 - Statuten van begijnhoven onder het aartsbisdom Mechelen [planknr. 445]

Neerl. 292 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 445.
Kopie.

opmerking
Verleend door de Mechelse aartsbisschoppen Joannes Hauchin († 1589) op 22 maart 1588 en Jacob Boonen († 1655) op 16 mei 1650. 

Neerl. 293 - Johannes Evangelista, Het Rijk Gods in de ziel [planknr. 446]

Neerl. 293 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Het Ryck Godts inder ziele.

Olim 446.

Getypt afschrift van hs. Brugge, Hoofdbibliotheek Biekorf, 296, waarvan A. De Poorter, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges, Gembloux, 1934, 337 (= Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique, 2) in zijn beschrijving het traktaat verkeerdelijk toeschrijft aan Pseudo-Dionysius. Het is een vroegere redactie van de Bossche kapucijn Johannes Evangelista's Het Ryck Godts inder ziele, voor het eerst te Leuven uitgegeven in 1637. Deze handschriftelijke redactie was voor uitgave bestemd blijkens de goedkeuring van twee censoren: deze van Guillielmus Arents te Gent gedateerd op 26 augustus 1627 en onmiddellijk daarpvolgend die van de dominicaan Johannes Ryder gedateerd op 28 augustus 1627. Deze versie begint met het tweede hoofdstuk van de uitgaven van Leuven (1637) en Antwerpen (1639). De drukken tellen daarom 33 kapittels in plaats van 32 hoofdstukken zoals deze redactie. – Aldus een mededeling van L. Reypens s.j.

literatuur
L. Kampschreur, ‘Werken van Joannes Evangelista’, in: Ons geestelijk erf, 36 (1962), 165-193, 372-407.

opmerking
Op p. 212 van deze kopij staat een tikfout in de naam van de laatstgenoemde censor: niet Rydenus, maar Ryderus.
Dit afschrift komt uit het bezit van A. Van den Daele s.j.: zie Neerl. 294.
Over Het Rijk Gods  van Johannes Evangelista, zie ook Neerl. 44, Neerl. 56, Neerl. 294.

Neerl. 294 - A. Van den Daele, Een onuitgegeven mystisch traktaat uit de 17 eeuw (1627) [planknr. 446 A]

Neerl. 294 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 446.
98 p.

Scriptie van de jezuïet Albert van den Daele († 1978) bij het behalen van de licentie in de theologie in 1935. Deze eindverhandeling handelde onder vooroemde titel over Het Ryck Godts van de kapucijn Johannes Evangelista in hs. Brugge, Hoofdbibliotheek Biekorf, 296, waarvan de auteur toen nog niet  was uitgemaakt.

opmerking
Over Albert van den Daele, zie E.J. Vandenbussche, ‘Daele, Albert van den, hoogleraar’, in: Nationaal biografisch woordenboek, 8  (1979), 211-213.
Over Het Rijk Gods  van Johannes Evangelista, zie ook Neerl. 44, Neerl. 56, Neerl. 293.

 

Neerl. 295 - Gebed in stervensnood [planknr. 3095 L 15:8]

Neerl. 295 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Dit ghebedt sal men spreken als men in noodt is van sterven ofte men sal het eenen stervenden mensche voorlesen.

Olim 447.
20 blz.

opmerking
Ingebonden bij enkele Antwerpse drukken van Jan Cnobbaert uit 1632:
- Ghetyden vande Onbevleckte Ontfanghenisse der reyner Maeghet Maria.
- Seven ghebedekens van de seven bloedstortinghen onses Heeren Jesu Christi teghen de seven doodtsonden.
- Het kleyn cransken van de twaelf Ave Maria ende vande vergaderinghe des selver.
- De Enghelsche oeffeningen om altijt meer ende meer te beminnen ende te eeren de glorieuse Moeder Godts ende heylighe Maghet Maria.

Neerl. 296 - Preken (52) [planknr. 449]

Neerl. 296 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 449.
1775-1816.

opmerking
Gift van de assumptionist Jozef Boets (†  2012), emeritus hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Gezellestudie in de voormalige Universitaire Faculteiten van Sint-Ignatius.

Neerl. 297 - Christelijke leer van de Eerste Communie [planknr. 3006 i 21:3]

Neerl. 297 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Catechismus tot de eerste communie van Godt.
(80) blz.

opmerking
Ingebonden bij: Catechismus oft Christelyke leeringe, gedeelt in vyf deelen en een-en-veertigh lessen voor de Catholycke Jonckheyt van het Aerts-Bisdom, ende alle andere bisdommen der Pprovincie van Mechelen, Mechelen, Joannes-Franciscus Vander Elst, approbatie 1757.

Neerl. 298 - Verzameling van gebeden [planknr. 3118 E 28:3]

Neerl. 298 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 451
96 folia, hoofdzakelijk 1e helft 17e eeuw.

inhoud (onder meer)
Bernardus-uitspraak op fol. 58r-59v.
Ruusbroec-tekst op fol. 60r-60v (= Jan van Ruusbroec, Werken naar het standaardhandschrift van Groenendaal, dl. 3, ed. L. Reypens & M. Schurmans, Tielt, 1947, 285).

opmerking 
Ingebonden bij twee werkjes van Jan Buekelius († 1643) in twee Antwerpse drukken van Hieronymus Verdussen uit 1625:
- Den goddelycken troost.
- Een tractaet van de meyninghe seer profijtelijck ende oorboor voor alle soorten van menschen.
Acht gebeden staan vóór de drukken, de rest staat erna.
Bezitters waren Diestse begijnen van het groot convent van het H. Geestdal (Katelijn Lamberts, Anna Lombarts ?, Katarina Nijs en Katarina Mueghen), alsook de familie Lambrechts (Lamberts ?).

literatuur
A. Ampe, ‘Uit een Diesters handschrift (= Kleine tractaten van de Schrijfster der Peerle II)’, in: Ons geestelijk erf, 42 (1968), 321-373 (vooral p. 321-330).
Gedenkboek Frans Claes Museum “De Gulden Spoor” te Antwerpen, Antwerpen, 1932, 159-160.

 

Neerl. 299 - Verzameling van mediterende gebeden [planknr. 452]

Neerl. 299 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 452.
60 gebeden.
162 folia, 17 gravuren, vermoedelijk einde 16e of begin 17e eeuw.

opmerking
Vier gravuren zijn verdwenen.
Herkomst: Ex Bibliotheca H. Dierickx Mechlinien.

bijlage
Beschrijving van de katernen (één fiche) en van de gravures (vijf papieren velletjes) door L. Reypens s.j.
 

Neerl. 300 - Geloftevernieuwing op de eerste zondag na Driekoningen [planknr. 3073 F 25:3]

Neerl. 300 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 455.
6 folia, 19e eeuw (?).

opmerking
Ingebonden bij: [Dominique Bouhours], Heylighe ghepeysen voor alle daghen der maendt over-gheset uyt de Fransche in onse Neder-Duytsche tale, Leuven, Martinus Hullegaarde, 1672 (zie http://anet.be/record/stcv/stcvopac/c:stcv:3140028/N).